Namn och namngivningsprinciper

Senast ändrad: 04 december 2023

Det är viktigt att universitetets namn används korrekt och att de olika delarna av organisationen har enhetliga och tydliga namn. I extern kommunikation måste det också tydligt framgå att en verksamhet är knuten till SLU.

Vårt namn på svenska

Universitetets fullständiga namn är

 • Sveriges lantbruksuniversitet

Förkortningen SLU kan användas i löptext. Första gången förkortningen används i en text förklarar du den genom att skriva ut hela namnet, så här:

 • SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Organisatoriska namn

Enhetliga namn

Organisatoriska namn inom SLU ska vara konsekvent och enhetligt utformade:

 • fakulteten/institutionen för X (inte X-fakulteten)
  De förkortade fakultetsnamnen (S-fakulteten etc.) skrivs dock som sammansättningar.

 • X-centrum (om namnledet består av ett ord, till exempel Ekologicentrum)

 • Centrum för X (om namnledet är längre, till exempel Centrum för biologisk mångfald)

 • X-avdelningen, Y-enheten
  Om namnledet består av ett ord.
  Exempel: ekonomiavdelningen/inköpsenheten

 • avdelningen för X, enheten för Y
  Om namnledet består av flera ord.
  Exempel: avdelningen för lärande och digitalisering/enheten för pedagogisk utveckling

Vad som gäller för stor och liten bokstav i namn beskrivs i stilguiden under rubriken Stor eller liten bokstav.

Begripliga namn

Namn ska också vara tydliga och begripliga. Det gäller framförallt olika kortformer och akronymer som ibland används som namn.

Tänk på att namnet i första hand ska vara begripligt för mottagaren. Att utgå från en vitsig akronym blir sällan bra, och det kan ställa till problem för den som söker på namnet och får orelaterade träffar.

Organisatoriska namn - med undantag av de på fakulteter, institutioner och gemensamma verksamhetsstödets olika delar - ska alltid ha SLU som förled i namnet.

I extern kommunikation ska SLU alltid ingå i namnet. På sätt signaleras tydligt att det är en verksamhet som hör till SLU. 

För internt bruk räcker det alltså med kommunikationsavdelningen eller Kommu, men  för extern kommunikation använder du SLU:s kommunikationsavdelning eller kommunikationsavdelningen, SLU.

Det finns en förteckning över befintliga namn vid SLU, på svenska och engelska.

Vårt namn i översättning

 • Engelska: Swedish University of Agricultural Sciences
 • Finska: Ruotsin maatalousyliopisto
 • Franska: Université suédoise des sciences de l'agriculture
 • Spanska: Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia
 • Tyska: Schwedische Universität für Agrarwissenschaften

Förkortningen SLU kan användas i löptext, förutsatt att den förklaras första gången den används i texten.

Använd inte den engelska förkortningen SUAS.

SLU på olika orter

Tänk på att alltid ange både universitets namn och ortnamnet om du avser verksamheten på en specifik ort.

 • SLU Alnarp
 • SLU Umeå
 • SLU Uppsala

Korrekt namn vid vetenskaplig publicering

Vid vetenskaplig publicering ska det fullständiga namnet anges, se Så anger du affiliering till SLU vid publicering. Det är extra viktigt att ange rätt namn vid publicering eftersom storleken på SLU:s forskningsanslag påverkas av antalet publicerade artiklar.