Annan tjänstledighet

Senast ändrad: 19 januari 2024

Om du är inte är sjuk eller har semester men ändå behöver vara borta från arbetet måste du ansöka om ledighet.

Är du ledig får du som regel avdrag på lönen. Storleken på avdraget beror på ledighetsorsaken. Avdraget framgår av ditt lönebesked.

Du ska i god tid ansöka om ledighet via Primula självservice. Institutionen beviljar eller tillstyrker respektive avstyrker din ansökan.

Släktangelägenhet

Du kan få vara ledig utan löneavdrag (högst 10 arbetsdagar per kalenderår)

 • vid allvarligare sjukdomsfall (avser sjuktillstånd av livshotande art eller sådant akut sjukdomstillstånd som oundgängligen kräver ingripande av arbetstagaren) - 1 dag
 • dödsfall - 1 dag
 • begravning - 1 dag
 • bouppteckning eller arvskifte - 1 dag

inom egen familj eller närmaste släktkretsen.

Till egen familj eller den närmaste släktkretsen räknas följande:

 • make/maka
 • registrerad partner
 • sambo
 • barn
 • barnbarn
 • syskon
 • föräldrar (även styv-/fosterföräldrar)
 • far- och morföräldrar
 • svärföräldrar (föräldrar till make/maka, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan)
 • farbror
 • faster
 • morbror
 • moster
 • syskonbarn
 • svärson
 • svärdotter
 • svåger
 • svägerska

samt – när det är fråga om bouppteckning eller arvskifte – om du är dödsbodelägare, eller enligt lag eller förordning har rätt att företräda dödsbodelägare.

Tillämpning av tid: Hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten samt eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för angelägenheten och eventuellt en dag för restid vid längre avstånd.

Det finns självklart många andra tillfällen där man också vill vara ledig för en typ av släktangelägenhet, men där en annan typ av ledighet, t.ex. semester eller ledighet med löneavdrag (så kallad "enskild angelägenhet"), måste användas.

Exempel på släktangelägenheter där ledighet kan beviljas men med löneavdrag (eller semester/kompledighet):

 • planering och diskussioner inför begravning (t.ex. besök på begravningsbyrå eller möte med präst)
 • sorgearbete runt dödsfall
 • begravning av nära vän, även om relationen är väldigt speciell
 • städ/flytt av boende efter dödsfall
 • flytt av nära anhörig
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • födelsedagsfirande
 • enskild angelägenhet.

Någon rätt till ledighet för enskild angelägenhet i andra fall än de som beskrivits ovan finns inte. En prövning får ske i varje enskilt fall. Vid partiell tjänstledighet ska arbetsgivaren särskilt ta hänsyn till arbetstagarens familjesociala förhållanden. Ledighet för enskild angelägenhet bör beviljas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan olägenhet för verksamheten. SLU:s policy är att vara restriktiv i detta avseende.

Närståendevård

Du kan få ledigt med helt avdrag för dag då närståendepenning utgår i samband med att du vårdar en svårt sjuk närstående i hemmet eller i annan enskild bostad. Närståendepenning beviljas av försäkringskassan. Bifoga en kopia på Försäkringskassans beslut om närståendepenning när du ansöker om ledighet.

Flyttning

Du kan få ledigt en arbetsdag utan löneavdrag när du flyttar. 

Tjänstgöring i totalförsvaret

Huvudregeln är att du får ledigt med helt löneavdrag för tjänstgöring i totalförsvaret. I vissa fall får en del av lönen behållas, t.ex. vid repetitionsutbildning (motsvarande) ska i förekommande fall löneutfyllnad betalas ut så att den totala ersättningen, inklusive dagpenning, motsvarar 90  procent av den fasta lönen. Under ledighet för tjänstgöring som reservofficer betalas 25 procent av den fasta lönen ut om inte annat överenskommes.

Offentligt uppdrag

För offentligt uppdrag görs helt löneavdrag den tid som behövs för uppdragets utförande.

Annan statlig tidsbegränsad anställning

Den som har en anställning tills vidare ska beviljas ledighet för att ha en annan tidsbegränsad statlig anställning, dock längst två år.

Annan anställning

Ledighet kan även beviljas för annan anställning än statlig, dock endast om det finns särskilda skäl för detta om det kan ske utan olägenhet för verksamheten. SLU:s policy är att gå med på maximalt sex månaders ledighet om det inte finns starka skäl för annat. Någon uttrycklig rätt till sådan ledighet finns således inte. Enligt Villkorsavtalet-T får ledigheten omfatta högst sex månader, om det inte finns starka skäl för annat. Beslut fattas av prefekt/motsvarande.

Näringsverksamhet

Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (SFS 1997:1293) har en arbetstagare rätt att vara ledig från sin anställning under högst sex månader för att bedriva näringsverksamhet ("egen företagare"). Verksamheten får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Förutsättningen är att du varit anställd de senaste 6 månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren. Beslut fattas av prefekt/motsvarande.

Allmänna bestämmelser vid ledighet utan lön

Ledighet för längre tider bör i regel inte beviljas den som varit anställd bara en kortare tid (c:a ett år) hos myndigheten. Normalt bör ledighet inte medges från vikariatsanställning.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU