Anslagsfördelning och verksamhetsplanering

Senast ändrad: 17 februari 2017

SLU:s verksamhet finansieras av statsanslag, avgifter och externa bidrag. Styrelsen beslutar om fördelning av statsanslaget till fakulteter och redovisningsområden.

SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. I samband med anslagsfördelning beslutar styrelsen även om uppdrag till fakulteterna. 

Fakulteternas och universitetsadministrationens verksamhetsplanering och anslagsfördelning

LTV-fak:s verksamhetsplanering

NJ-fak:s verksamhetsplanering

Kontakt: Anna-Lena Herfindal

S-fak:s verksamhetsplanering

Kontakt: Per Olofsson

VH-fak:s verksamhetsplanering

Kontakt: Inger Alderborn

Universitetsadministrationens verksamhetsplanering

Kontakt: Linda Lundberg

 SLU-bibliotekets verksamhetsplanering

Kontakt: Överbibliotekarie Karin Grönvall

Anslagsfördelning grundutbildning

Principer av föredelning av medel till GU (styrelsebeslut feb 2014)

Finansiering av lokaler

Konsekvensanalys av inriktningsbeslutet (beslut nov 2012) 

Principer för finansiering av lokaler, inriktningbeslut av styrelsen (beslut sept 2012)

Fakta:

Merparten av statsanslaget förs ut till fakulteter och institutioner och i möjligaste mån undviks stora centrala avsättningar för till exempel administration och bibliotek, vilka istället finansieras genom påslag som tas ut på institutionsnivå. Externfinansierad verksamhet får därmed stå för sin andel av den universitetsgemensamma verksamheten.

Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och målen i denna blir således starkt styrande för universitetets verksamhet. Regeringen beslutar årligen i regleringsbrev delar av de mål den ställer upp för universitetet, men en stor mängd dokument i form av lagar, förordningar och andra styrdokument uttrycker också riksdagens och regeringens mål.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se