Doktorandstegen

Senast ändrad: 10 april 2024

Lönestege för doktorander

Nivå

Villkor

Lön (vid heltidsanställning)* samt nivåpåslag**

A

Ingångslön, lägsta

30 600 kr

B

Uppnått ett års nettostudietid

+ 500 kr           (31 100 kr)

C

Genomför halvtidsuppföljning

Eller avlagt licentiatexamen***

 

+ 1 500 kr         (32 600 kr)

D

Uppnått tre års nettostudietid

+ 1 500 kr          (34 100 kr)

E

Avlagd doktorsexamen

+ 1 500 kr           (35 600 kr)

 

*Justerad från och med 2023-10-01 enligt lokalt kollektivavtal om löner för doktorander m fl vid SLU (SLU ID: SLU.ua.2023.2.5.2-4211)

**Då SLU:s möjligheter att rekrytera doktorander ska vara vägledande vid bestämmande av ingångslön kan högre ingångslön avtalas. Dessa doktorander ska erhålla de nivåpåslag som avtalats.

 ***Lön enligt nivå C erhålls retroaktivt efter slutförd halvtidsuppföljning från den första i månaden efter det att två års nettostudietid uppnåtts.

Om du har några frågor kontakta i första hand din HR-specialist.

Bilaga 1 till Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för doktorander m fl vid SLU


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU