Doktorandstegen

Senast ändrad: 08 november 2023

Lönestege för doktorander

Nivå

Villkor

Lön (vid heltidsanställning)* samt nivåpåslag**

A

Ingångslön, lägsta

29 400 kr

B

Uppnått ett års nettostudietid

+ 500 kr           (29 900 kr)

C

Genomför halvtidsuppföljning

Eller avlagt licentiatexamen***

 

+ 1 500 kr         (31 400 kr)

D

Uppnått tre års nettostudietid

+ 1 500 kr          (32 900 kr)

E

Avlagd doktorsexamen

+ 1 500 kr           (34 400 kr)

 

*Justerad från och med 2022-10-01 enligt lokalt kollektivavtal om löner för doktorander m fl vid SLU (SLU ID: SLU.ua.2022.2.5.2-4317)

**Då SLU:s möjligheter att rekrytera doktorander ska vara vägledande vid bestämmande av ingångslön kan högre ingångslön avtalas. Dessa doktorander ska erhålla de nivåpåslag som avtalats. 

 ***Lön enligt nivå C erhålls retroaktivt efter slutförd halvtidsuppföljning från den första i månaden efter det att två års nettostudietid uppnåtts.

Om du har några frågor kontakta i första hand din HR-specialist.  

Bilaga 1 till Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för doktorander m fl vid SLU


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU