Uppdragstillägg, arvoden och ersättningar

Senast ändrad: 26 juni 2024

1. Allmänt
2. Uppdrag på ledningsnivå
3. Uppdrag på institutionsnivå
4. Uppdrag i nämnd, kommitté eller arbetsgrupp
5. Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av läraranställningar

Arvode och förrättningstillägg - sakkunnig vid läraranställningar

Arvode - sakkunnig vid prövning av docentur
Arvode - fakultetsopponent, doktorsavh. 

1. Allmänt

Uppdrag av olika slag kan ges både till medarbetare vid SLU och till utomstående personer.

Den medarbetare som av rektor, dekan, prefekt eller motsvarande utses att under en begränsad tid ansvara för vissa speciella arbetsuppgifter, som inte kan anses ligga inom ramen för medarbetarens befintliga anställning, kan erhålla ett lönetillägg i form av uppdragstillägg.

Arbetsinnehållet i grundanställningarna vid SLU ses över och ändras fortlöpande. Nya eller förändrade arbetsuppgifter ska därför normalt inte föranleda ett särskilt uppdrag med uppdragstillägg. Förändringen bör istället rymmas och beaktas inom ramen för den ordinarie anställningen.

Extern uppdragstagare arvoderas för uppdraget.  Arvodering kan ske genom månadsarvode/ lön, timarvode eller sammanträdesarvode.

Nedan finns en sammanfattning av vad som gäller för flera av de uppdrag som mer frekvent förekommer vid SLU.

Beslut om uppdragstillägg som inte regleras i de av rektor fastställda riktlinjerna fattas av personalspecialist på uppdrag av rektor, dekan eller prefekt/motsvarande efter samråd med personaldirektören. Ett sådant beslut ska föregås av information till de fackliga organisationerna.

2. Uppdrag på ledningsnivå

Den som utses till prorektor, vicerektor, dekan eller prodekan erhåller ett uppdragstillägg i enlighet med tabell 2.1 nedan.

Uppdrag

Uppdragstillägg (vid heltid)

Prorektor

Lägst 20 000 kr

Vicerektor

Lägst 18 000 kr

Dekan

Lägst 15 000 kr

Prodekan

Lägst 10 000 kr

 Tabell 2.1

Se vidare Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå.

3. Uppdrag på institutionsnivå

3.1 Prefekt 

Den som utses till prefekt erhåller ett uppdragstillägg i enlighet med tabell 3.1 nedan. Nivån på uppdragstillägget baseras på medelantalet månadsanställda medarbetare vid institutionen under det senaste kalenderåret.

Medelantalet månadsanställda medarbetare

Uppdragstillägg (per månad) Prefekt 

50                                         

8 000 kr

51 – 75

10 000 kr

76 – 100

12 000 kr

101 – 139

13 500 kr

140 – 

15 000 kr

Tabell 3.1

3.2 Ställföreträdande prefekt

Den som utses till ställföreträdande prefekt erhåller ett uppdragstillägg på 1500 kr per månad. Uppdrag som ställföreträdande prefekt innebär att träda in i prefektens frånvaro.

Då ställföreträdande prefekt tjänstgör som prefekt under längre sammanhängande period än en månad ändras uppdragstilläggets storlek till att uppgå till 50 % av prefektens uppdragstillägg.

3.3 Uppdrag under prefektnivå

Den som får ett uppdrag under prefektnivå kan erhålla ett uppdragstillägg. Beslut fattas av prefekt efter samråd med HR-specialist. Den totala summan av uppdragstillägg vid samma institution får ej överskrida de rambelopp som anges i tabell 3.3 nedan. Rambeloppen innefattar uppdragstillägg som kan utgå till biträdande prefekter, utbildningsansvariga och avdelningschefer vid institutionen. Rambeloppet innefattar även en ansvarig för institutionens forskarutbildning (studierektor eller motsvande) enligt rektors delegationsordning (SLU.ua 2021.1.1-186).

Medelantalet månadsanställda medarbetare

Rambelopp

 – 50

9 500 kr

51 – 75

14 000 kr

76 – 100

16 500 kr

101 – 139

19 000 kr

140 – 

21 500 kr

Tabell 3.3

Se vidare Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå.

4. Uppdrag i nämnd, kommitté eller arbetsgrupp

Medarbetare vid SLU som deltar som ordförande eller ledamot i en av rektor, dekan eller universitetsdirektören inrättad nämnd, kommitté, arbetsgrupp, referensgrupp eller motsvarande erhåller normalt inget uppdragstillägg för detta, varken per sammanträde, per månad eller per år. Medverkan sker inom ramen för grundanställningen och föranleder ingen särskild ersättning.

En extern ledamot ska däremot erhålla ett årsarvode om 1 500 kr, ett arvode om 600 kr per sammanträde och, om så begärs, ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet inkluderar normalt för- och efterarbete.

Student, som inte har en anställning vid SLU, erhåller ett arvode om 700 kr per sammanträde för deltagande i fakultetsnämnd, fakultetsnämndens beredande arbetsutskott, lärarförslagsnämnden, programnämnd, jämställdhets- och lika villkorskommittén.

För ledamöterna i SLU:s styrelse gäller särskilt regeringsbeslut.

5. Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av läraranställningar

Ersättningsnivåerna för de sakkunniga som arbetar med SLUs läraranställningar sätts till följande belopp, att gälla från och med 2017-05-01.

Nivån för arvoden:       

Sakkunnig vid anställning av professor: basnivå (1 sökande) 9 000 kr och 1000 kr per ytterligare sökande, upp till maximalt 30 000 kr.

Sakkunnig vid anställning av universitetslektor: basnivå (1 sökande) 7500 kr och 800 kr per ytterligare sökande, upp till maximalt 25 000 kr.

Sakkunnig vid anställning av biträdande universitetslektor: basnivå (1 sökande) 6500 kr och 600 kr per ytterligare sökande, upp till maximalt 25 000 kr.

Särskilt utlåtande vid överklagande 2 000 kr.

Arvode för specialsakkunnig (t ex pedagogisk sakkunnig) skiljer sig inte från övriga sakkunniga.

Lönetillägg

I undantagsfall kan det finnas skäl för beslut om annat lönetillägg än för särskilt uppdrag när en anställd har tillfälliga arbetsuppgifter eller ansvar som ligger utanför ordinarie arbete. Ett lönetillägg är således alltid:

  • Tidsbegränsat
  • en kompensation för arbetsuppgifter och/eller ansvar som i normalfallet inte ingår i en anställds ordinarie arbete
  • en ersättning som upphör när den anställda inte längre har uppdraget eller utför de arbetsuppgifter som lönetillägget avser.

Ett beslut om lönetillägg ska vara skriftligt, tidsbegränsat till som längst ett år och kan förlängas om längst ett år i taget. I samband med eventuell förlängning och/eller i samband med lönerevision ska lönetillägget omprövas. Beslut sker i samråd med personaldirektör.

Övrigt

Om det finns särskilda skäl kan arvodet efter beslut av dekan justeras uppåt. I undantagsfall kan dekan också, efter överenskommelse i förväg, medge ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst.

Svenska sakkunniga ges traktamente och förrättningstillägg enligt SLU:s lokala reseavtal. Utländska sakkunniga kan inte få traktamente utan erhåller istället ett särskilt förrättningstillägg om förnärvarande 1600 kr.

Sakkunnig vid prövning av docentur och doktorsavhandling

  Arvode kr  Förrättningstillägg för utl sakkunnig*
Sakkunnig vid prövning av docentur  5 500  1 600 
Fakultetsopponent, doktorsavh. 12 000 1 600 

 *Inkluderas i arvodet vid utbetalning

Dokument

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå.

 

Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU