Facklig förtroendeman

Senast ändrad: 02 januari 2024

Anmälan

Bestämmelserna om facklig förtroendeman gäller för den enskilde förtroendemannen först sedan arbetstagarorganisationerna skriftligt underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget.

Ledighet enligt förtroendemannalag/avtal

Den som är utsedd till facklig förtroendeman kan ha rätt till ledighet utan löneavdrag för fackligt uppdrag eller facklig verksamhet.
Exempel på facklig verksamhet enligt förtroendemannalagen/avtalet:

  • förhandlingsförberedelser
  • förhandlingsarbete
  • mottagande av MBL-information
  • facklig information till de anställda
  • anställningsskyddsfrågor
  • vissa fackliga sammankomster för förtroendemännen på arbetsplatsen (kan dock också vara helt löneavdrag).

Gemensamt gäller att det ska vara frågor som rör den egna arbetsplatsen.

Fackliga förtroendemän har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten får dock inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får inte förläggas, så att den medför betydande hinder för verksamheten. Ledigheten för fackligt uppdrag bör förläggas till viss bestämd tid i anslutning till arbetstidens början eller slut, rast eller motsv.

Förtroendeman ska om möjligt göra anmälan till sin chef innan han avbryter sin tjänstgöring för facklig verksamhet. Samma gäller normalt vid återinträdet i tjänstgöringen. Vid fortlöpande partiell eller hel ledighet föreligger inte skyldighet att notera varje ledighetstillfälle. Om det efter viss tid konstateras att uttaget av ledighet i mer betydande grad avviker från den på förhand bestämda ledigheten ska överläggning om tjänstledighetens omfattning ske. Vid bestämmande av omfattningen ska hänsyn inte tas till facklig verksamhet som förekommer enstaka, oregelbundna tillfällen, t ex deltagande i kurs, konferens och dylikt.

Vid SLU träffas kontinuerligt lokala överenskommelser med arbetstagarorganisationerna om omfattningen av ledighet för den fackliga verksamheten och vilka fackliga förtroendemän som skall utnyttja denna. Ansökan om ledighet ska inlämnas till institutionen även i dessa fall. Ansökan vidarebefodras sedan till personalenheten för beslut.

För de förtroendemän som inte har en fortlöpande hel eller partiell ledighet, t ex arbetsplatsombud, gäller att omfattningen och förläggningen ska bestämmas från fall till fall. Kallas ombudet av sin organisation till information, sammankomst, utbildning eller dylikt skall ledighetsansökan inlämnas till institutionen, som vidarebefordrar den till personalenheten för beslut om ledighet och ev löneavdrag. 

Ledighet för vissa kurser

De fackliga organisationerna anordnar kontinuerligt olika typer av kurser för sina förtroendemän. I de flesta fall har förtroendemannen rätt till ledighet utan löneavdrag, men även helt löneavdrag kan förekomma. 

Ledighet för fackligt uppdrag i övrigt

Även när inte förtroendemannalagens/ avtalets regler om ledighet utan löneavdrag är tillämpliga så kan man ha rätt till ledighet för viss facklig verksamhet. Det kan t.ex. vara fallet för den som inte är anmäld som facklig förtroendeman. Den kan också gälla fackligt arbete som är av en sådan karaktär att det inte faller direkt under förtroendemannalagens/avtalets tillämpning.

Om den fackliga verksamheten inte avser den egna arbetsplatsen så kan istället ledighet utan löneavdrag beviljas med stöd av Villkorsavtalen, högst 10 dagar/år. Här avses främst sådana uppdrag i centrala, regionala eller lokala arbetstagarorganisationer som anges i organisationernas stadgar och som arbetstagaren får genom val eller annars genom protokollfört beslut. Det kan t.ex. handla om uppdrag som ordförande, sekreterare, kassör eller annan ledamot i styrelsen för central arbetstagarorganisation, förbund, avdelning, sektion, klubb eller annan del av förbund, uppdrag som ombud vid kongress, representantskap e.d. eller som revisor.

Vid ledighet för facklig verksamhet för vilken varken förtroendemannalagens/avtalet eller Villkorsavtalen kan tillämpas gäller normalt helt löneavdrag. 

Facklig verksamhet "i tjänsten"

Som facklig verksamhet i tjänsten betraktas t.ex. uppdrag som ledamot i arbetsmiljökommitté, jämställdhetskommitté, institutionsstyrelse, personalföreträdare i SLUs styrelse etc. Ledighetsansökan skall i sådant fall inte inlämnas. 

Allmänt

Den som är utsedd till facklig förtroendeman har ofta rätt till ledighet för sitt uppdrag. Däremot är det inte lika självklart att det gäller ledighet utan löneavdrag. För de som inte har en fortlöpande hel ledighet är det alltså viktigt att personalenheten får uppgift om vad uppdraget innebär (kopia av kallelsen bör bifogas till ledighetsansökan).

Ansökan

Ansökan görs via blankett som du hittar under Blanketter.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU