Samverkan

Senast ändrad: 18 januari 2024

SLU har en lång tradition av samverkan. Här kan du läsa om SLU:s samverkan igår och idag och hur du som medarbetare kan få stöd i samverkansfrågor.

Använd länkarna nedan för att komma till de olika avsnitt som beskriver hur samverkan är utformad.

Mer information om samverkan finns på www.slu.se.

Kort historik

Den långa traditionen av samverkan med de gröna näringarna har sitt ursprung i de praktiskt inriktade högskolor som år 1977 slogs samman till Sveriges lantbruksuniversitet. I samband med sammanslagningen fick SLU ett särskilt uppdrag från regeringen att förse näringen med efterfrågad kunskap. Utbildningsutbudet har historiskt varit starkt präglat av de sektorer som SLU verkar mot. Under 1990-talet togs det särskilda regeringsuppdraget beträffande kunskapsförmedling till näringarna bort, liksom de medel som tilldelats SLU för det, men efterfrågan och förväntningarna på SLU lever kvar. Med tiden har utbildningsutbudet utvecklats och blivit bredare. SLU har också en lång tradition av att bedriva miljöövervakning och miljöanalys. Sedan 1997 finns det inskrivet i SLU-förordningen.

Idag är SLU en viktig samverkanspartner för gröna näringar, myndigheter, organisationer och även medborgare engagerade i hållbarhetsfrågor.

Det här säger högskolelagen om samverkan

Högskolornas uppdrag att samverka är inskrivet i högskolelagen:

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Hur samverkan utformas är det upp till högskolorna att själva bestämma.

SLU:s definition av samverkan

Samverkan är ett medel eller process där SLU tillsammans med parter utanför akademin når mål som parterna inte kan nå på egen hand. Samverkan berikar SLU:s verksamhet och ger den genomslag i samhället.

SLU definierar alltså sin samverkan som en process där vi genom att interagera med parter utanför akademin snabbare och effektivare kan nå mål som annars skulle tagit mycket längre tid att uppnå.

Efterfrågan på vår kunskap och kompetens är stor i samhället och syftet är också att definitionen ska fungera som ett stöd för chefer och medarbetare att göra prioriteringar, så att man på ett bra sätt kan balansera samverkan med tid för den kärnverksamhet man har uppdrag att göra.

Samverkan bedrivs av alla inom SLU och bygger på en förvissning om att verksamheterna har aktiv dialog, samskapande och samplanering med externa aktörer. Det bygger på en övertygelse att samverkan bygger kvalitet i kärnverksamheten över tid. Det kan upplevas ta tid kortsiktigt men ska långsiktigt vara kvalitetsbyggande.

I samverkan ingår endast i begränsad omfattning det som vanligen benämns externkommunikation, där SLU huvudsakligen agerar avsändare utan ett tydligt motriktat värdeskapande. Den kommunikation som görs inom ramen för samverkan ska syfta till att bidra till utveckling av konkreta samverkansinsatser.

Definitionen är framtagen av samverkansrådet.

Samverkan vid SLU

SLU utgår ifrån att det finns incitament att vilja bedriva (all eller delar av) sin forskning, miljöanalys och/eller undervisning med stöd av samverkande parter och att väl genomförda samverkansinsatser stärker kvaliteten i verksamheten. En majoritet av lärosätets forskare och lärare bedriver också sin forskning och undervisning i samverkan med parter utanför universitetet. En väl avvägd balans mellan samverkansinsatser och SLU:s kärnuppdrag (forskning, utbildning och miljöanalys) bedöms därmed stärka både lärosätet och samhället i stort. Utvärderingen Kvalitet och Nytta har också visat att forskning i samverkan är positiv för SLU genom en påvisat positiv relation mellan forskningens kvalitet och dess nytta (Kon 2009 och 2018).

Som komplement till den samverkan som genomförs i den löpande verksamheten finns också olika organisatoriska former för att stärka samverkan:

  • SLU Holding stöttar utveckling av forskningsresultat och studentarbeten till innovationer, nya affärsidéer och företagande.
  • SLU:s framtidsplattformar inom styrkeområdena SLU Future Food, SLU Future One Health, SLU Future Forests och SLU Urban Futures har uppdrag att samla SLU:s expertis och utifrån ett långt framtidsperspektiv samverka inom respektive område.
  • Ett flertal centrumbildningar har uppdrag att samverka med samhället. Dessa kan drivas tillsammans med och ibland av andra myndigheter och organisationer.
  • Rektors samverkansuppdrag syftar till att samordna SLU:s samverkan inom särskilt utpekade områden där de som innehar rektors samverkansuppdrag fungerar som en väg in till SLU för aktörer utanför akademin och även bidrar till att synliggöra SLU:s samlade kompetens inom detsamma.

Stöd för samverkan

Inom organisationen finns stöd att få kring samverkansfrågor.

Kursen att leda samverkan

Om att skriva avtal

Utbildningssamarbeten - internationellt

SLU Holding hjälper din forskning att nå marknaden och göra skillnad i samhället.

De som innehar rektors samverkansuppdrag kan dela med sig av sina erfarenheter

Handledning och inspiration för beskrivning av samverkansmeriter