Juridik

Senast ändrad: 08 mars 2024

Juristerna utgör en rådgivande stödfunktion för universitetets ledning, lärare, forskare och de olika avdelningarna inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Rådgivningen omfattar främst frågor inom förvaltningsrätt, högskolelagstiftningen samt avtals- och upphovsrätt. I förekommande fall för juristenheten processer för universitetets räkning.

Några exempel på ärendetyper som hanteras och som du kan hitta information om här:

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får ta del av myndigheternas allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad där.

En handling är allmän så snart den rent fysiskt kommit in till en myndighet – det spelar ingen roll om den registrerats i diariet eller inte Handlingen är också inkommen om den kommit "behörig befattningshavare tillhanda". Det har den gjort om den till exempel lämnats till föredraganden eller till den som bereder ett ärende. Registrator är alltid behörig befattningshavare.

Handlingar inom en myndighet blir upprättade och därmed allmänna i samma ögonblick som de avslutas genom expedition, justering eller på annat sätt.

Offentlig eller sekretessbelagd?

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. För att en allmän handling ska kunna sekretessbeläggas krävs uttryckligt lagstöd i offentlighets- och sekretesslagen. I alla andra fall är en handling offentlig.

Vad är inte allmän handling?

Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna. Undantag är bland annat utkast eller koncept till beslut och en enskild persons minnesanteckningar i ärenden, om de inte har tagits om hand för arkivering. Allt som tas om hand för arkivering är allmän handling — offentlig eller sekretessbelagd.

Det kan ibland vara oklart om privatbrev till en tjänsteman ska anses ställt till myndigheten eller till mottagaren personligen. Om meddelandet gäller ett tjänsteärende eller annan fråga som rör den myndighet där mottagaren är verksam, betraktas det som allmän handling, även om det har formen av ett privatbrev. 

Post som är adresserad till en "viss institution, att: Anders Andersson" är inte att betrakta som privatpost utan får öppnas av institutionsledningen utan att Anders Andersson medgett det. Det är endast om den anställdes namn nämns först och alltså är den uttryckliga adressaten som det kan anses handla om privatpost.

Sekretess

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser både om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmän handling. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen eller genom att en allmän handling lämnas ut. Sekretessreglerna gäller för myndigheter och därigenom också för dem som är anställda där och i vissa fall även för studerande.

En handling som sekretessbeläggs ska ha beteckningen "hemlig". Andra beteckningar som "förtrolig", "konfidentiell" eller dylikt får inte användas En hemligstämpel säger inte mer än att en behörig företrädare för myndigheten ansåg handlingen hemlig när handlingen märktes med stämpeln.

En myndighet får inte vägra att lämna ut en handling med hänvisning bara till att den är hemligstämplad. Varje gång någon begär att få ut handlingen ska sekretessfrågan prövas enligt gällande bestämmelser. Skulle myndigheten då finna att handlingen inte är hemlig, bör hemligstämpeln strykas.

Det händer ibland att till exempel ett ärende där sekretesskyddade uppgifter förekommer måste behandlas i en institutionsstyrelse. Det är då prefektens ansvar att se till att sammanträdeshandlingarna utformas på ett sådant sätt att sekretesskyddade uppgifter inte röjs i föredragningslista eller protokoll, och att de handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter inte sprids till mer än en minimal krets av personer. Handlingarna kan återfordras sedan ärendet slutbehandlats i styrelsen.

Tystnadsplikt

Ledamöterna måste informeras om sin tystnadsplikt. Var och en som får ta del av uppgifter i hemliga handlingar, till exempel examensarbeten, har tystnadsplikt. Detta gäller även studerande, vilket handledaren ska göra dem uppmärksamma på. Beträffande tystnadsplikt i samband med uppdragsverksamhet får deltagare i vissa uppdrag underteckna att de godkänner att delta i uppdragsverksamheten. Enligt detta godkänner de villkoren i avtalet, som även inbegriper sekretess/tystnadsplikt.

Några sekretessområden inom SLU

Ett flertal regler i offentlighets- och sekretesslagen avser sekretess till skydd för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.

 • Inom personaladministration gäller sekretess för uppgifter om enskilds hälsotillstånd, till exempel läkarintyg, och för sådana uppgifter om enskildas personliga förhållanden som hänför sig till ärenden om omplacering eller pensionering av anställd.

  Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendena och inte heller om uppgiften förekommer i ett ärende om anställning (tjänstetillsättning) eller disciplinansvar. De uppgifter om hälsotillstånd som enligt vad som sagts kan hållas hemliga är främst sådana som hänför sig till anställds sjukledighet, det vill säga sjukförsäkran, läkarintyg om sjukdomen. I den mån uppgifterna inte lämnas vidare till försäkringskassan utan finns kvar bör man se till att de förvaras på betryggande sätt.

 • Även andra uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, till exempel bostadsadress, kan sekretessbeläggas om det kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

 • Ansökningar till statliga tjänster är alltid offentliga handlingar. Den som söker en tjänst kan inte kräva att ansökan inte lämnas ut eller publiceras. Var och en som vill se en ansökan har rätt att göra det.

 • Sekretess gäller för uppgifter i kunskapsprov innan de använts och så länge uppgifterna återkommer i nya prov.

 • Sekretess gäller för uppgifter i ärenden angående upphandling eller försäljning av lös egendom för det allmännas räkning. Uppgift som rör anbud får inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet förrän alla anbud offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet slutförts på annat sätt.

Uppdragsverksamhet

Offentlighets- och sekretesslagen gör det möjligt att sekretessbelägga uppdragsverksamhet. FoU-verksamhet som utförs för enskilds räkning kan enligt lagen sekretessbeläggas "om det måste antas att uppdraget lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs". Den maximala sekretesstiden är 10 år.

Tänk på att tidsgränsen avser längsta möjliga sekretesstiden. Med anledning av lagtextens utformning i fråga om villkoren för sekretess vid FoU-arbete för enskilds räkning är det nödvändigt att behovet av sekretess diskuteras och tas med i avtalen även om sekretess inte krävs.

Genom att ta upp och reglera denna fråga innan arbetet påbörjas undviker vi konflikter i ett senare skede. Varje avtal bör därför som regel innehålla uppgift om huruvida sekretess ska förekomma eller inte.

Forskningssamverkan

I offentlighets- och sekretesslagen finns stöd för sekretess hos universitet och högskolor för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild.

Sekretess ska gälla endast om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs. Syftet med bestämmelsen är att skydda den enskildes ekonomiska förhållanden. En förutsättning är att det finns en överenskommelse om forskningssamarbete mellan universitetet/högskolan och den enskilde. Sekretessen gäller i tio år. 

Djursjukvård

För uppgifter inom djursjukvården finns ingen generell sekretess.

Om det kan antas att djurägaren förutsatte sekretess när hen anlitade djursjukhuset har personalen tystnadsplikt och i sådana fall är även journaler hos djursjukhuset hemliga. Sådan sekretess gäller normalt bara sådana sjukdomar som kan ha ekonomiska konsekvenser.

Vård av till exempel hundar omfattas sannolikt inte av sekretess om det inte är fråga om yrkesmässig uppfödning. Gäller det till exempel att bota en skada på en värdefull travhäst kan det ha ekonomisk betydelse för ägaren och då lär personalen ha tystnadsplikt och likaså bör journalen kunna hållas hemlig.

Telefonväxel

För personal inom en myndighets telefonväxel gäller absolut sekretess för uppgifter personalen tar del av i sitt arbete och som avser telefonsamtal till eller från annan person hos myndigheten.

Eftergift av sekretess

En enskild kan avstå  från sekretess som gäller till skydd för hen. Samtycker den som berörs till att någon får ta del av en uppgift ska uppgiften också lämnas ut.

Pröva utlämnande av handling

Frågor om utlämnande av handlingar ska alltid behandlas snabbt.

Rör det handlingar i avgjorda ärenden blir det i allmänhet den som svarar för myndighetens arkiv – arkivarie, registrator eller liknande – som prövar en sådan begäran. I fråga om handlingar i pågående ärenden blir det i regel den som handlägger ärendet. Normalt ska handlingen lämnas ut medan den som begär det väntar, dock senast samma dag. 

En allmän handling som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut. Om de handlingar som lämnas ut motsvarar 10 sidor eller mer tar SLU ut en avgift. Instruktioner finns i rutinen för att ta ut avgift för allmänna handlingar.

Beslut om att inte lämna ut en allmän handling

Om den som ska pröva saken är tveksam till om en handling får lämnas ut eller inte ska rektor eller SLU:s chefsjurist fatta beslutet.

Om någon vägrar att lämna ut handlingen har sökanden rätt att få saken prövad av myndigheten som sådan, och frågan hänskjuts då till rektor. Sökanden ska upplysas om den möjligheten. I enkla och klara fall då handlingen utan tvekan kan lämnas ut krävs inte något sådant beslut.

Enligt förvaltningslagen ska den som vill överklaga ett beslut göra detta genom att vända sig till den myndighet som fattat beslutet. Ett beslut att vägra lämna ut en handling ska därför vara skriftligt och innehålla en upplysning om hur beslutet kan överklagas.

Ansvar och skadestånd

Enligt skadeståndslagen har alla arbetsgivare ansvar för skador som deras anställda vållar i tjänsten. Om skadan är en person- eller sakskada räknas det som "fel eller försummelse i tjänsten" från arbetstagarens sida. När det gäller förmögenhetsskada omfattar ansvaret bara sådana skador som arbetstagaren vållar i tjänsten genom brott.

Vid sidan av detta allmänna arbetsgivaransvaret, det så kallade principalansvaret, gäller ett särskilt ansvar för staten och kommunerna för skador som har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

När det gäller ren förmögenhetsskada är detta ansvar mer långtgående än det allmänna arbetsgivaransvaret, eftersom det inte förutsätter brottslig handling. Om det finns särskilda skäl ska staten eller kommunen enligt skadeståndslagen även ersätta en ren förmögenhetsskada som vållats av att en myndighet, genom fel eller försummelse, lämnat felaktiga upplysningar eller råd.

Anspråk på ersättning handläggs av justitiekanslern om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut.

Anspråk på ersättning på annan grund ska göras hos den centrala förvaltningsmyndighet inom vars verksamhetsområde skadan inträffat.

Statens principalansvar täcker som huvudregel de sakskador som anställda eller studenter vållar. Det är bara i undantagsfall som arbetstagaren eller studenten blir skadeståndsskyldig.

Ansvars- och disciplinärenden

Olika disciplinära åtgärder kan vidtas gentemot anställda och studenter. Nedan följer en kort beskrivning av detta.

Anställda

För beslut i ärenden rörande uppsägning av arbetstagare av personliga skäl, så kallat disciplinansvar, åtalsanmälan samt i fråga om avstängning eller läkarundersökning har styrelsen inrättat en personalansvarsnämnd. Nämnden består – förutom av rektor och personalföreträdarna - av ytterligare tre ledamöter som styrelsen utser.

Arbetstagare i offentlig tjänst, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom i hans anställning, och om felet ej är ringa, får enligt 14 § lagen om offentlig anställning (LOA) meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Påföljderna är varning eller löneavdrag för högst 30 dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen.

Studenter

Enligt högskoleförordningens 10 kapitel 1 § får disciplinära åtgärder vidtas mot studerande som:

1.      med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation skall bedömas,

2.      stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.

3.      stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,

4.      utsätter någon annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 §  diskrimineringslagen (2008:567). Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Förordning (2008:944).

Anmälan sker till rektor och ärenden behandlas i universitetets disciplinnämnd. Nämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. De disciplinära åtgärder som kan utdömas är varning eller avstängning från deltagande i undervisning och examination upp till sex månader.

Universitetsjurist Anna Jarmar är sekreterare i disciplinnämnden.

Avtalshantering

Juristenheten har tagit fram en lathund för avtal, ett dokument som kan hjälpa anställda när de ska ingå avtal av olika slag.  Här kan du även hitta SLU:s policy för upprättande av samarbetsavtal med utländska lärosäten och institut samt några olika exempel på avtalsmallar.

"Lathund avtal" är en hjälp både när du ska upprätta och granska ett avtal. Här får du reda på vad som oftast brukar finnas med när avtal ingås mellan universitetet och någon annan part gällande till exempel forskningssamarbeten.

Ett forskaravtal ska undertecknas och diarieföras tillsammans med avtalet i sådana fall där avtalet leder till att forskaren avsäger sig sin rätt till resultatet, till exempel om motparten enligt avtalet blir ägare till resultaten i samarbetet/uppdraget eller om SLU enligt avtalet är den som ska äga slutresultatet. Det sistnämnda är standard när avtal ingås inom ramen för ett EU-finansierat projekt.

Forskaravtalet finns på både svenska och engelska, så att både anställda med svenska eller annat språk som modersmål kan förstå vad de skriver under.

Forskaravtalet är ett internt SLU-dokument som motparten inte behöver ta del av.

Det finns mallar på engelska även för några andra vanligt förekommande avtalstyper. Du hittar mallarna under rubriken Länkar längst ner på sidan. Texten i kommentarsbubblorna berättar för er vad som ska skrivas in under varje rubrik. 

Om e-underskrifter vid avtal

En e-underskrift är ett sätt att med tekniska hjälpmedel säkerställa att en viss person har ”signerat” ett dokument. Det är alltså något annat än en manuell signatur som skrivs på ett papper, varefter pappret skannas och lagras elektroniskt.

Ett avtal med en svensk motpart behöver ingen e-underskrift. Att skriva under ett avtal och skanna det räcker för att det ska anses att ett avtal har ingåtts, och något mer bevis för avtalet behövs inte.

Vid avtal med en utländsk motpart krävs i normalfallet inte heller någon e-underskrift: ett underskrivet avtal som skannas är vanligen tillräckligt. Det kan dock finnas fall där e-underskrift är nödvändigt (främst om lagen i motpartens land kräver det). Vanligen kan du förvänta dig att motparten då begär detta. Kontakta juristenheten om du är tveksam.

Om du vill använda e-underskrift gäller följande:

Dokumentet som ska signeras måste ha formatet PDF/A-2u. För att spara i PDF/A-2u, välj Spara som i Acrobat, välj PDF/A och klicka sedan på Inställningar (Settings). Välj PDF/A-2u i dialogrutan som öppnas.

Etikprövning

Det är förbjudet i lag (etikprövningslagen, SFS 2003:460) att påbörja och bedriva forskning som omfattas av etikprövningslagen utan att Etikprövningsmyndigheten först har prövat och godkänt forskningen.

Etikprövning tillämpas på forskning som utförs i Sverige och som till exempel innebär ett fysiskt ingrepp på en levande eller avliden person eller om forskningen utförs på biologiskt material från en levande eller avliden människa och det biologiska materialet kan härledas till den människan.

Om så kallade känsliga personuppgifter (se sidorna om dataskydd) eller uppgifter om brott ska behandlas inom forskning måste Etikprövningsmyndigheten godkänna forskningen i förväg. Forskning ska också etikprövas om den utförs med en metod som innebär uppenbar risk för att skada forskningspersonen, vilket kan gälla exempelvis enkäter och intervjuer.

Ibland kräver tidskrifter att forskare ska ha etiskt tillstånd för att få publicera. För forskning som ligger utanför etikprövningslagens ramar och där forskaren är i behov av ett intyg att etiskt tillstånd inte behövs finns en möjlighet att inhämta ett s.k. rådgivande yttrande från Etikprövningsmyndigheten. Ett rådgivande yttrande ska begäras innan forskningen är inledd och går inte att erhålla efter det att forskningen har påbörjats. Om forskningen är inledd går det att vända sig till juristenheten (juridik@slu.se).

Mer information om Etikprövningsmyndigheten samt digitalt ansökningsformulär för etisk prövning av forskning finns på www.etikprovningsmyndigheten.se.

Force majeure - corona

I spåren av coronasmittan kan SLU få svårt att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal. Det kan röra sig om att forska i enlighet med en forskningsplan, redovisa kostnader för en forskningsfinansiär eller hålla en extern utbildning.

Om vi hindras på grund av coronaspridningen, exempelvis för att en forskare har blivit smittad, kan det bli aktuellt att meddela vår kontraktsmotpart att vi har drabbats av force majeure. Om vi inte gör det kan resultatet bli påföljder för kontraktsbrott.

När SLU betalar för något som vi inte har någon nytta av på grund av coronasmittan, till exempel en konferens, kan vi eventuellt begära att priset för det sänks på grund av så kallat hardship.

I större ärenden kan SLU:s juristenhet hjälpa till.

Det finns mer information i dessa dokument:

Agera så snabbt som möjligt – annars kan det hända att vi blir av med möjligheten att åberopa force majeure eller hardship.

Jäv

Jäv beskrivs i 16-18 § i förvaltningslagen. Du hittar också användbar information i Statskontorets skrift Jäv i offentlig tjänst.

När är någon jävig?

Följande är tydliga fall av jäv:

 • Du eller någon närstående är sökande i det aktuella ärendet.
 • Utgången av det aktuella ärendet kan förväntas medföra avsevärd nytta eller skada för dig eller någon närstående.
 • Ett ärende ska avgöras av en högre instans och du varit med i den slutliga handläggningen i den lägre instansen.

Du kan också vara jävig om det finns andra omständigheter som skulle kunna göra att någon tror att du inte är är helt opartisk.

 • Du är vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet.
 • Du är ekonomiskt beroende av en part eller intressent.
 • Du är engagerad i saken på ett sådant sätt att det lätt kan uppstå en misstanke om att du inte kan vara opartisk i din bedömning.

Gråzon

Det kan förekomma tillfällen då det "inte känns bra" att delta när beslut ska fattas. Det är då viktigt att du tar upp detta till diskussion så snart situationen uppstår. Finns inte tid att närmare analysera om du är jävig bör du för säkerhets skull avstå från att delta.

Vad händer om jag är jävig?

Är du jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget över huvud taget.

Så snart du känner till att det finns någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig måste du självmant meddela detta till din chef eller ordföranden i förekommande fall.

Är du osäker på om jäv föreligger ska du lyfta frågan ändå. Det är viktigt att detta reds ut i tid. Kontakta juristenheten om något är oklart.

Om någon varit jävig utan att det uppmärksammats?

Har du eller någon annan deltagit i handläggningen av ett ärende eller uppdrag trots jäv kan ärendeprocessen försenas. Har beslut fattats redan när det upptäcks kan beslutet överklagas på grund av jävet. Processen måste då göras om. Upptäcks det tidigare i processen bör det klart framgå av beslutsdokument, protokoll eller i annat dokument vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att processen inte påverkats på ett negativt sätt.

 

Vetenskaplig oredlighet

Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning (GSF)

Enligt lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ansvarar varje forskare för att följa god forskningssed i sin forskning. SLU har i rollen som forskningshuvudman ett övergripande ansvar för att forskningen som sker vid SLU utförs i enlighet med god forskningssed. Därför finns Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning (GSF).

Övrigt: Kortkurser i juridik

SLU har ett abonnemang på tjänsten Allt om juridik, där du kan välja kurser, mellan tio minuter och två timmar långa, om olika juridiska områden. Kurserna förklarar sådant som skydd av personuppgifter, offentlighet och sekretess, arbetsrätt, upphandling och annat på ett enkelt och effektivt sätt. Alla kurser är kostnadsfria.

Nedan finns en lista på kurserna som erbjuds. Finns det något som skulle kunna utveckla dig i ditt arbete?

För att få användarnamn och lösenord mejlar du alltomjuridik@slu.se. Du kan också ställa frågor om kursen till den adressen.

Logga in till kurserna

Kursutbud

Nya kurser produceras löpande och även nya kurser ingår i abonnemanget.

Affärsjuridik

Juridik för beslutsfattare - Arbetsrätt - kärnkunskap för dig som arbetsgivare.

Juridik för beslutsfattare - Avtalsrätt - var trygg i dina avtal.

Juridik för beslutsfattare - Bolagsrätt - fem nycklar för att driva företag.

Juridik för beslutsfattare - Fordran och tvist - vad gör du när kunden inte betalar?

VD- och styrelseansvar - skyldigheter som följer med uppdraget.

Generationsskifte - när företaget går vidare i familjen.

Företag i en lågkonjunktur - säkra betalning och hantera konkurs.

Skydd mot konkurrenter - hur säkrar du känslig information som arbetsgivare?

Aktiebolaget och aktieägaravtalet - undvik onödiga konflikter i kompanjonskapet.

Bolagsstämma: närvara på distans - nya regelverk efter covid-19.

Företagshemligheter och sekretess - samarbete företagare emellan.

Nya konsumentköplagen - uppdaterade krav på näringsidkare.

Konsumenträttsliga nyheter - nya informationskrav och sanktioner.

Force majeure - hantera oförutsägbara händelser.

Optionsprogram - aktierelaterade incitamentsprogram och optionsstrategier.

Konkursförfarandet – vad händer när ett företag försätts i konkurs?

Företagsrekonstruktion – centrala inslag i rekonstruktionsförfarandet.

Förmånsrättsordningen – hur man bevakar sin fordran i konkurs.

 

Arbetsrätt

Arbetsrätt för arbetsgivare - personaljuridik i ett nötskal.

Anställ på rätt sätt - från platsannons till anställningsavtal.

Uppsägning vid arbetsbrist - steg för steg.

Avsked & uppsägning: de svåra fallen - faror och fallgropar.

Att förhandla med facket - receptet för en lyckad förhandling.

Arbetsmiljö för chefer - företagets ansvar i praktiken.

Krishantering vid pandemier såsom corona - arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Diskriminering - allt du behöver veta som arbetsgivare.

Arbetsmiljöarbete på distans - rutiner och risker vid hemarbete.

Vaccinationskrav på arbetsplatsen - högaktuell uppdatering till arbetsgivare.

Lojalitetsplikt och arbetsledningsrätten - vad arbetsgivaren kan kräva av sina anställda.

Anställda arbetandes utomlands - checklista för personal i annat land.

Arbetstillstånd och migration- skyldigheter vid rekrytering.

Nya visselblåsarlagen- krav på säkert inrapporteringssystem.

Drogtester på arbetsplatsen- förutsättningar för att testa personal.

Arbetsgivares kvittningsmöjligheter- vid fordran mot en anställd.

Förändringar i LAS- största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

Nyheter inom arbetsrätt 2022- senaste uppdateringarna för dig med personalansvar.

Att anställa en chef- hur skriver man avtal utanför LAS?

Arbetstagare eller uppdragstagare- när övergår konsultuppdraget till en anställning?

 

Entreprenadrätt

Bygg & Entreprenad: Grund - A till Ö i standardavtalens djungel.

Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten - säkra betalningen i din entreprenad.

Fel och skador vid entreprenad - vems är ansvaret?

Konsumententreprenader - var proaktiv och förebygg problem.

AB 04 - utförandeentreprenadens heliga skrift.

ABT 06 - totalentreprenadens heliga skrift.

AMA-systemet - en handbok i hänvisningar.

Prisreglering till följd av kostnadsändringar - yttre omständigheter som påverkar slutpris.

Entreprenad och allmän avtalsrätt - vanliga utmaningar & tolkningsfrågor.

Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad - minimera er ekonomiska risk.

Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader - vilket ansvar har de olika aktörerna?

Hinder & störningar i entreprenader - hantera bromsklossar på ett enkelt sätt.

ABK 09 - konsultuppdragens heliga skrift.

Rättsfall: Skadestånd i entreprenad - får man rikta krav mot underentreprenör?

Entreprenadjuridik på engelska - introduktion till AB 04 & ABT 06.

Besiktning i entreprenader - möjligheter i AB 04 & ABT 06.

 

Fastighets- & hyresrätt

Juridik för bostadsrättsföreningar - allt som er förening måste veta.

Lokalhyra - handledning i dina kommersiella hyresavtal.

Hyresvärdens ansvar vid lokalhyra - navigera i en snårig lagstiftning.

Hyresgäster med betalningssvårigheter - agera korrekt som hyresvärd.

En lyckad hyresförhandling - taktik och argumentation vid lokalhyra.

Hyreslagen och de skärpta hyresreglerna- lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och oskälig hyra.

Bostadshyra- grundkurs om uthyrning av bostad.

Mäklarjuridik - fastighetsmäklarens ansvar och skyldigheter.

 

Immaterial- & marknadsrätt

Marknadsför dig lagligt - undvik skadestånd och badwill.

Varumärkesskydd - säkra ditt företags viktigaste tillgång.

Tjänsteinnovation - skydda värdefulla idéer i företaget.

Upphovsrätt i praktiken - i media och på internet.

 

GDPR & IT-rätt

Dataskyddsförordningen GDPR - hantera personuppgifter på rätt sätt.

GDPR II - praktisk fördjupning - implementering och genomförande.

GDPR fördjupning för HR och ekonomi - så hanterar du organisationens personuppgifter.

Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR - gör rätt och undvik sanktioner.

GDPR: ett år senare - uppdateringar och viktiga lärdomar.

GDPR för offentlig sektor - reglerna du ska känna till.

GDPR för konsulter - hantera personuppgifter som uppdragsgivare och uppdragstagare.

GDPR: start - de fem viktigaste dokumenten.

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter- till dig med utlandsverksamhet.

Cookie policy - krav att inhämta samtycke.

Molntjänstavtal & IT-licensavtal - inför implementering av programvaror.

Kamerabevakning & GDPR - förutsättningar för tillåtlighet.

Personuppgiftsbiträdesavtal - krav på innehåll, behandling & säkerhetsåtgärder.

Standardavtal inom IT - vad behöver ni omförhandla?

Cybersäkerhet - skydda organisationen mot hackerattacker.

 

Offentlig rätt

Offentlig upphandling - att skriva vinnande anbud.

Nya upphandlingsregler - ett enklare förfarande för båda parter.

Överprövning av tilldelningsbeslut - en andra chans vid offentlig upphandling.

Sekretess i offentlig upphandling - vad har ni rätt att ta del av?

Prisdumpning vid offentlig upphandling - hantera onormalt låga anbud.

Förfrågningsunderlag i upphandling - hur ni hittar den bästa leverantören.

Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder - upphandlingsdokumentets innehåll.

Förtal och massmedia - guide för journalister.

Offentlighetsprincipen - granska staten som journalist.

Sekretess i allmänna handlingar - lathund för journalister.

Dialog i offentlig upphandling - när och hur bör kontakt tas?

 

Process & tvist

Skiljeförfarande - valet mellan skiljedom och vanlig domstol.

Rättsskydd - ekonomisk hjälp vid juridiska tvister.

Delgivning - rätt information till rätt person.

Stämning i domstol - för kärande och svarande.

 

Skatterätt & ekonomi

3:12-reglerna - skatteregler för fåmansföretag.

Bokföringsbrott - undvik alla företagares mardröm.

Skattemässig optimering - planera ditt företagande och spara pengar.

Val av företagsform - de skattemässiga effekterna.

Moms vid svensk handel- guide för dig med ekonomiansvar.

Moms vid internationell handel- varor, tjänster och distansförsäljning.

Moms: fastighet- avdragsrätt i din verksamhet.

Generationsskifte: skatterättsligt perspektiv- planera för familjen.

Redovisningskonsult som upptäcker brott- din risk för medhjälp.

Grunder i redovisning- ordning och reda i bokföringen.

Penningtvätt- riskbedömning och åtgärdsplan.

Introduktion i löneadministration- skatteavdrag, förmåner och hantering av frånvaro.

Skattemässiga avskrivningar & momsredovisning- grundpelare inom redovisning.

Bokslut & Årsredovisning- för dig som är företagare.

 

Övrigt

Parkeringsjuridik - när får en p-bot tas ut?

Hästjuridik - särskilt om köp och sälj.

Fel i häst - grund för prisavdrag och hävning.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler - vilken inverkan har er verksamhet på hälsa och miljö?

Allmänna och privata VA-lösningar - flexibel behovsbedömning och vattentjänstplan.

 


Kontakt

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se.

För frågor om personuppgifter, dataskydd (GDPR) och relaterade frågor, kontakta dataskydd@slu.se.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras i IA-systemet.