Lönekriterier SLU

Senast ändrad: 05 juli 2024

Våra lönekriterier ska utgå från SLU:s uppdrag och mål och när dessa är tydliggjorda på SLU:s övergripande strategiska nivå ställer sig verksamheten frågan ”Vilka prestationer behövs för att uppnå dessa?”. Svaret blir våra lönekriterier.

Syftet med lönekriterierna är att lönesättningen i lönerevisionen utgår från en saklig bedömningsgrund av medarbetares resultat och skicklighet relaterat till de krav och det ansvar som arbetsuppgifterna ställer, och i relation till verksamhetens mål. Lönekriterierna utgör ett stöd och ett styrmedel för chefer och medarbetare för motivation till resultat och måluppfyllelse.

Våra lönekriterier ska vara könsneutrala och icke-diskriminerande, och det ska råda jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Kopplingen mellan lönekriterierna och medarbetarsamtalet

Det är viktigt att lönekriterierna är väl kända och förankrade i verksamheten. För att lönekriterierna ska bli meningsfulla måste medarbetaren i god tid inför en lönerevision vara väl införstådd med vilka kriterier som kommer användas vid bedömningen. Medarbetaren och chefen går därför igenom lönekriterierna under vårens medarbetarsamtal. Då tydliggörs vilka mål och arbetsresultat som ska uppnås, samt på vilka grunder medarbetaren kommer att bedömas på vid lönerevisionen senare under hösten. Medarbetarsamtalet är alltså framåtblickande och lönesättande samtal/lönesamtal tillbakablickande.

Vid SLU finns lönekriterier för forskning, undervisning, fortlöpande miljöanalys, kliniskt arbete, chef med personalansvar, tekniskt arbete samt administrativt arbete. Vissa kriterier är gemensamma för samtliga anställda på SLU men finns angivna under respektive kategori.

De exempel på resultat i respektive kategori är inte uttömmande då samtliga medarbetare eventuellt inte har alla arbetsuppgifterna. Medarbetaren och chefen bör i medarbetarsamtalet samtala om vilka lönekriterier och resultat som är relevanta för medarbetaren i dennas arbete. Mallen kan vid behov modifieras något för att kunna möta olika delar av SLUs verksamhet. Verksamheten kan även inom ramen för lönekriterierna välja att prioritera vad som är ett särskilt viktigt kriterium ett visst år.

En lönesättande chef som har medarbetare som även arbetar med annan verksamhet inom SLU behöver inför lönesättande samtal/lönesamtal inhämta information om prestationen från andra verksamheten.

SLU:s lönekriterier per kategori

Lönekriterierna innehåller kategorierna:

  • Administrativt arbete
  • Forskning
  • Fortlöpande miljöanalys
  • Kliniskt arbete
  • Tekniskt arbete
  • Undervisning
  • Chef med personalansvar

Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen