Indikatorer

Senast ändrad: 16 januari 2023

Indikatorer är ett mått eller värde som ger en komprimerad information för att underlätta jämförande analyser. Detta kan åstadkommas genom att vissa betydelsefulla mått eller värden tas fram om en verksamhet.

Indikatorer kan användas internt i arbetet med att följa upp och styra verksamheten, men även regeringen använder olika typer av indikatorer för sin uppföljning.

Fakta:

Indikatorer för en verksamhet kan vara inriktade på till exempel finansiering, personal, interna processer, prestationer eller kvalitet.

Exempel på indikatorer är likviditet, personalomsättning, handläggningstider, prestationsgrad och examinationsfrekvens. Ofta vill man kunna följa en verksamhets utveckling över tiden varför samma indikator tas fram över en längre tidsperiod.