Information och förhandling enligt MBL

Senast ändrad: 06 maj 2024

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med lagen är att göra de anställda mer delaktiga genom att ge dem medinflytande och medbestämmande i vissa frågor. Detta ska uppnås genom att arbetsgivaren informerar och förhandlar med arbetstagarnas företrädare, det vill säga arbetstagarorganisationerna.

SLU har kollektivavtal med Saco-S (för statligt anställda akademiker), Seko (för anställda inom service och kommunikation) och ST (OFR/S, för statligt anställda). Det är dessa arbetstagarorganisationer vi är skyldiga att fortlöpande informera och förhandla med.

När måste arbetsgivaren förhandla?

Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet ska förhandling genomföras. Detta gäller både viktigare förändringar av verksamheten i stort och viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för en anställd.

Exempel på viktigare förändringar som ska förhandlas:

  • omorganisation
  • större investeringsbeslut
  • nedläggning eller inskränkning av driften (t.ex. uppsägning)
  • tillsättningar av chefstjänster
  • omplacering från en arbetsuppgift till en annan
  • förändring av arbetstider och arbetsformer som är av betydelse (t.ex. införande av skiftarbete)

Hur en förhandling går till

Arbetsgivaren ska förhandla i så god tid att arbetstagarorganisationen har möjlighet att påverka arbetsgivarens ställningstagande i en fråga. Förhandlingen ska fungera som ett naturligt och effektivt led i beslutsprocessen. Förhandlingen ska därför genomföras innan det avgjorts hur arbetsgivaren tänker agera i en fråga. Innan förhandlingen inleds kan arbetsgivaren dock behöva undersöka frågan och ta ställning till vilka handlingsalternativ som finns.

När förhandlingen är avslutad ärdet arbetsgivaren som beslutar i frågan. Om en förhandling avslutas i oenighet kan arbetstagarorganisationerna inom fem arbetsdagar begära central förhandling. Då måste även central förhandling genomföras innan arbetsgivaren kan fatta beslut i frågan. Den centrala förhandlingen genomförs av personalavdelningen eller i vissa fall av Arbetsgivarverket.

Om arbetstagarorganisationerna inte begär central förhandling kan arbetsgivaren gå vidare och fatta beslut i frågan när de fem arbetsdagarna gått.

All förhandling enligt MBL vid SLU samordnas av personalavdelningen. Lokala fackliga kontaktpersoner på institutionen/avdelningen kan vara delaktiga och informerade i pågående förändringsarbeten och liknande, men arbetsgivaren är ändå skyldig att förhandla.

När måste arbetsgivaren informera?

Enligt MBL är arbetsgivaren skyldig att informera arbetstagarorganisationerna. De ska fortlöpande få information om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt och om riktlinjerna för personalpolitiken.

Om arbetstagarorganisationerna begär att få granska material eller utredningar i en särskild verksamhetsfråga ska arbetsgivaren se till att de får chans att göra detta.

Förhandling och information vid SLU

Det är ansvarig chef (till exempel prefekt) som ansvarar för att informations- och förhandlingsskyldigheten uppfylls. Personalavdelningen kan ge råd och stöd inför och i förhandlingar med arbetstagarorganisationerna.

Fakta:

Information och förhandling enligt MBL äger rum följande tider:

  • Uppsala – tisdagar 13.00
  • Alnarp – tisdagar 14.00
  • Umeå – tisdagar 13.30

Det är personalavdelningen som samordnar information och förhandling. Om du har ett MBL-ärende måste du kontakta personalavdelningen minst en vecka i förväg. Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU