Strategisk riskanalys

Senast ändrad: 13 mars 2024

Förordningen om intern styrning och kontroll gäller för myndigheter som genom sin storlek är skyldiga att följa Internrevisionsförordningen. SLU är en sådan myndighet.

Intern styrning och kontroll

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten bedriver verksamheten

  • effektivt
  • enligt gällande rätt
  • enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU
  • med tillförlitlig och rättvisande redovisning,
  • samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) ska följande moment ingå:

Riskanalys En riskanalys ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen inte fullgörs (3 §).

Kontrollåtgärder Med ledning av riskanalysen ska åtgärder vidtas som är nödvändiga för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen fullgörs med rimlig säkerhet (4 §).

Uppföljning Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt följas upp och bedömas. Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnas vid extern revision och internrevision beaktas (5 §).

Dokumentation Riskanalysen, kontrollåtgärderna samt uppföljningen och bedömningen ska dokumenteras (6 §).

Vad ingår i en riskanalys?

Riskanalys innebär att utifrån verksamhetens uppgifter och mål:

  •     identifiera händelser som medför risk,
  •     värdera dessa risker,
  •     besluta om hur riskerna ska hanteras samt
  •     uppdatera riskanalysen.

Mer om detta finns att läsa i dokumentet "Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU" här nedan bland länkar.