HR Excellence in Research

Senast ändrad: 10 juli 2023

SLU har fått EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award.

HR Excellence in Research Award är en certifiering som bland annat visar att SLU är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa.

En förutsättning för att tilldelas utmärkelsen är att ansluta sig till samt implementera den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code). De innehåller rekommendationer och god praxis för anställning och rekrytering av forskare i alla karriärskeden och omfattar alla forskningsområden inom de offentliga och privata sektorerna.

Som stöd för processen används verktyget Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), vilket innehåller fasta mallar och obligatoriska moment för implementeringen av Charter & Code. Verktyget koordineras av EU-kommissionen via EURAXESS.

Europeiska stadgar och riktlinjer

I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken till att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. 2005 antogs den Europeiska Stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code).

Stadgan och riktlinjerna är 40 stycken till antalet och utgör allmänna principer, rekommendationer och god praxis för anställning och rekrytering av forskare i alla karriärskeden. I fyra tematiska områden fastställer dessa principer och riktlinjer forskares och deras arbetsgivares roll, ansvar och rättigheter:

  1. Forskares etiska och professionella ansvar
  2. Arbetsförhållanden
  3. Forskarutbildning och karriärutveckling
  4. Rekrytering

Målet är att förbättra villkoren för den fria forskningen, att genom ökad mobilitet underlätta den öppna arbetsmarknaden för forskare, motverka alla former av diskriminering, facilitera tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. I Europa har över 640 organisationer redan anslutit sig till Charter & Code och som ett led i arbetet med ökad internationalisering har även SLU nu påbörjat ett systematiskt arbete med att implementera EU-kommissionens stadgar och riktlinjer.

HR Excellence in research vid SLU

Den 14 oktober 2020 beslutade rektor Maria Knutson Wedel att SLU skulle ansöka om utmärkelsen HR Excellence in Research Award. En projektorganisation sattes samman för arbetet som omfattade The Initial Phase, det vill säga de aktiviteter som krävs för en godkänd ansökan. Arbetet ingick som en del av det ordinarie utvecklings- och kvalitetsarbetet och skedde i samarbete mellan akademin och administrationen.

Projektorganisationen bestod av projektledare, styrgrupp, projektgrupp och ett antal interna referensgrupper. Den 18 oktober 2021 beslutade rektor att fastställa ansökan och att uppdra åt personaldirektör Anna-Karin Olofsson att fortsätta med implementeringen av stadgan och riktlinjerna genom att följa processen enligt verktyget HRS4R. Projektet pågick från september 2020 till godkänd ansökan i juli 2022.

Processen framåt

Arbetet kommer fortsätta att integreras i befintliga strukturer såsom nämnder och råd. En ny organisation sätts samman och består av en samordnare, styrgrupp, och ett antal ansvariga personer som är kopplade till de olika aktiviteter som ska genomföras i enlighet med handlingsplanen.

Sommaren 2024 sker interim assessment då SLU rapporterat in till Euraxess hur arbetet enligt handlingsplanen fortlöper. Det resulterar i en reviderad handlingsplan som fortsätter implementeras under följande år innan det är dags för förnyad ansökan för att få behålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award.

  • 13 juli 2022 blev ansökan godkänd och SLU fick utmärkelsen HR Excellence in Research Award.
  • 18 juni 2024 skickade SLU in internal review inför interim assessment till Euraxess enligt verktyget HRS4R.
  • 2027 ansöker vi om att få behålla HR Excellence in Research Award.

Flödesschema för HRS4R

Projektorganisation

Styrgruppen för projektet består av personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter och vice rektor för internationella relationer Ylva Hillbur.

Samordnare för HRS4R är HR-strateg Erika Bodlund.

Fakta:


Kontaktinformation

Vid frågor om HR Excellence in Research kan du kontakta personalavdelningen via funktionsadressen HRS4R@slu.se.