Föräldraledighet och barntillsyn

Senast ändrad: 23 april 2024

Om du vill vara föräldraledig en längre tid ska du ansöka två månader i förväg. Du ska alltid göra anmälan till Försäkringskassan själv vad gäller graviditetspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Rätt till ledighet

Du kan vara helt ledig tills ditt barn blir 1,5 år. Du kan också förkorta din arbetstid med upp till 25 procent tills barnet fyller åtta år eller avslutar sitt första skolår. Om SLU godkänner det får du förkorta arbetstiden fram till utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år. Du måste dock arbeta minst 40 procent.

Ansökan

Ansökan om föräldraledighet/barnledighet bör sökas senast 2 månader före ledighetens början, eller så snart som möjligt.

Registrering av föräldraledighet/barnledighet görs via Primula webben

Det finns flera alternativ att välja på. Viktigt är att den anställde väljer rätt ledighetsform. Vid samtliga föräldraledigheter/barnledigheter ska barnets födelseår och månad anges i textfältet. Arbetstidens förläggning vid deltid ska anges i meddelanderutan.

Förlägga ledigheten

Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren ska hen lägga hela ledigheten så att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning.

Om arbetsgivaren fattar beslut om att ledigheten ska förläggas på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta ska om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början.

Tre perioder

Ledighet med stöd av föräldraledighetslagen kan antingen tas ut som en sammanhängande ledighet eller delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Denna begränsning gäller inte ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn eller ledighet för föräldrautbildning. Ytterligare perioder får göras om arbetsgivaren medger det. Med period menas den tid under vilken föräldraledighet tas ut i oavbruten följd. Den kan omfatta en dag, en månad eller annan tidsperiod. Perioden bryts om ledighetens omfattning ändras eller om annan ledighet än föräldraledighet tas ut.

Graviditetspenning

Om du är gravid och har fysiskt påfrestande arbete eller arbete vid bildskärm kan du söka omplacering. Du ska ansöka minst en månad i förväg. Kan inte SLU omplacera dig har du rätt till ledighet med helt avdrag. Du får graviditetspenning från Försäkringskassan i högst 50 dagar, tidigast från och med 60:e dagen och längst till och med 11:e dagen före beräknad nedkomst.

Föräldrapenning

När du får barn eller adopterar barn har du rätt till ledighet med helt avdrag för de dagar du erhåller föräldrapenning från Försäkringskassan, för närvarande sammanlagt 480 dagar. Ledigheten får du ta ut från och med den 60:e dagen (gäller endast den som fött barnet) före beräknad nedkomst och till dess barnet fyller åtta år eller slutar första klass. Om barnet är fött 1 januari 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan.

Föräldralön

Från och med 1 april 2007 finns ett lokalt avtal om föräldralön. Föräldralön utgår med 10 procent av den aktuella daglönen. Föräldralön kommer att utbetalas under 360 dagar. Med 360 dagar i avtalet avses 360 tillfällen. Det innebär att en halv dag räknas som ett tillfälle. Alla dagar räknas som tas ut i oavbruten följd, det vill säga även helgdagar.

  • Föräldralön har ingen koppling till uttagen föräldrapenning från Försäkringskassan.
  • Inga kopior på utbetalningshandlingar ska skickas till löneenheten.
  • Föräldralönen betalas ut månadsvis i förhållande till omfattningen enligt beviljad ansökan om ledighet.

Barntillsyn 

Efter att dagarna med föräldralön från SLU är slut ansöker du istället om barntillsyn. Denna ledighet är inte semesterlönegrundande vilket innebär att dina betalda semesterdagar för året kan reduceras om du är ledig med barntillsyn på 100%.

Återtag av föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetstagare avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetstagaren måste snarast underrätta arbetsgivaren om återgången. Om föräldraledigheten skulle ha pågått en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Semester och föräldraledighet

I samband med att man kommer överens om föräldraledigheten ska också semesterledighet planeras in. Minst fyra veckors semester måste tas ut under varje kalenderår även om du tänker vara föräldraledig under året. Semester får inte kombineras med uttag från Försäkringskassan. För en arbetstagare är alla föräldraledighetsdagar med föräldralön och föräldrapenningtillägg semesterlönegrundande. 

Sjukdom under föräldraledighet

Om en förälder som tar ut föräldrapenning blir så sjuk att hen inte kan vårda barnet kan Försäkringskassan besluta att föräldrapenningen får bytas mot sjukpenning. Sjukpenningen kommer vid föräldraledighet att betalas av Försäkringskassan. Du ska alltså inte byta din frånvaro till sjuk i Primula. Här kan du läsa vad som gäller.

Tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB)

Du kan få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan i högst 120 dagar för att ta hand om ditt sjuka barn. 60 dagar kan tas ut om den ordinarie vårdnadshavaren eller barnet är sjukt. De ytterligare 60 dagarna kan endast tas ut om barnet är sjukt. Du kan också få tillfällig föräldrapenning om barnet ska till läkare eller liknande eller om den andra föräldern är på läkarbesök med ett syskon. Allmänt gäller att barnet ska vara under tolv år. Tillfällig föräldrapenning beräknas per barn och kalenderår. Du är tjänstledig med helt avdrag. Du kan överlåta dessa dagar med tillfällig föräldrapenning till annan person, till exempel en farfar eller syster.

10 dagar vid barns födelse

Den andra föräldern kan vara hemma med helt avdrag i tio arbetsdagar. Detta gäller om du får tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan. Dina tio arbetsdagar måste användas inom 60 dagar från att barnet kommer hem.

Kontaktdag enligt LSS

Du kan ta ut 10 kontaktdagar per barn och år för barn som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU