Budgetpropositioner

Senast ändrad: 31 oktober 2018

Budgetpropositionen är regeringens förslag till budget för statens inkomster och utgifter följande budgetår.

Budgetpropositionen är ett omfattande dokument, som i huvudsak innehåller följande:

  • Reviderad finansplan med riktlinjer för den ekonomiska politiken.
  • Förslag till budgetpolitiska mål och utgiftstak.
  • Prognoser för innevarande och kommande år.
  • Förslag till statsbudget för nästföljande år.
  • Förslag till tilläggsbudget för innevarande år.
  • Förslag till ändringar av skatter.
  • Redogörelser för verksamhet och ekonomi för varje utgiftsområde.

Aktuell budgetproposition finns på regeringens hemsida.

Fakta:

Budgetpropositionen lämnas till riksdagen senast den 20 september varje år. Valår lämnas budgetpropositionen senare, dock senast den 15 november. Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten under november och december.

Bestämmelser om budgetpropositionen återfinns i 9 kap. regeringsformen, 3 kap. riksdagsordningen och budgetlagen (1996:1059).