Lönesättning

Senast ändrad: 29 augusti 2022
miniräknare och mynt, foto

När du anställs vid SLU sätts din lön främst utifrån arbetsuppgifternas komplexitet, kraven på kompetens och problemlösningsförmåga samt ansvar, befogenheter och graden av självständighet. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen.

När ändras din lön?                      

Din lön kan ändras i samband med lönerevision som normalt sker årligen, oftast på hösten. Vid lönerevision görs en översyn av lönerna. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen och de individuella mål som du och din chef satt upp vid det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för bedömning av din prestation finns SLU:s lönekriterier

Nivån på de nya lönerna i samband med lönerevision beror både på hur de centrala avtalen som träffas av arbetsmarknadens parter ser ut och vilket utrymme som finns i SLU:s budget. Vid SLU används två revisionsmodeller; lönesättande samtal för Saco-medlemmar, medarbetare som inte är anslutna till någon facklig organisation samt för de OFR/ST-medlemmar som så önskar och traditionell förhandling för medlemmar i Seko samt de medlemmar i OFR/ST som vill att lönen sätts i traditionell förhandling.

Lönesättande samtal (Saco, oorganiserade och OFR/ST)

Lönesättande samtal är en modell där den nya lönen bestäms i dialog mellan chef och medarbetare. Modellen bygger på två olika samtal där chef och medarbetare för en dialog kring medarbetarens arbetsuppgifter, utveckling, prestation och resultat i förhållande till uppställda mål. Vid det andra samtalet presenterar chefen sitt förslag till ny lön och lönediskussionen slutförs. Vid andra samtalet undertecknas en överenskommelse om den nya lönen. Den undertecknas av både chef och medarbetare och blir omedelbart bindande.   

Traditionell förhandling (OFR/ST och Seko)

Förhandlingar sker mellan arbetsgivare (personalavdelningen och prefekt/motsv.) och OFR/ST respektive Seko. Som förberedelse inför förhandling genomför chef lönesamtal med berörda medarbetare. Varje prefekt/motsvarande lämnar därefter förslag till ny lön för sina medarbetare till OFR/ST respektive Seko (som lämnar synpunkter på dessa). Därefter följer traditionella löneförhandlingar för att komma överens om de nya lönerna. När löneförhandlingarna är klara summeras de i ett kollektivavtal och därefter delger prefekt/motsvarande medarbetarna resultatet.

Avtalsdatum för lönerevision

Avtalsdatum är en uppgift som används av Försäkringskassan vid beräkning av aktuell SGI.

Lönerevisionen 2021

Avtal                                    Datum för undertecknande
Doktorander 2021-10-01
Saco-S 2021-10-01
OFR(ST) 2021-10-01
Seko

2021-10-01

Lönerevision för doktorander

Om du är anställd som doktorand justeras din lön enligt den så kallade doktorandstegen.

Övrig löneökning utanför revisionen

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens till exempel om du antas som docent, om du får en ny anställning med mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om det finns andra speciella omständigheter, vid befordran eller ny kompetens


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen