Lönesättning

Senast ändrad: 17 januari 2024
miniräknare och mynt, foto

När du anställs vid SLU sätts din lön främst utifrån arbetsuppgifternas komplexitet, kraven på kompetens och problemlösningsförmåga samt ansvar, befogenheter och graden av självständighet. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen.

När ändras din lön?                      

Din lön kan ändras i samband med lönerevision som normalt sker årligen, oftast på hösten. Vid lönerevision görs en översyn av lönerna. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen och de individuella mål som du och din chef satt upp vid det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för bedömning av din prestation finns SLU:s lönekriterier

Nivån på de nya lönerna i samband med lönerevision beror både på hur de centrala avtalen som träffas av arbetsmarknadens parter ser ut och vilket utrymme som finns i SLU:s budget.

Vid SLU används två revisionsmodeller; lönesättande samtal för Saco-medlemmar, medarbetare som inte är anslutna till någon facklig organisation samt för de OFR/ST-medlemmar som så önskar och traditionell förhandling för medlemmar i Seko samt de medlemmar i OFR/ST som vill att lönen sätts i traditionell förhandling.

Om du är anställd som doktorand justeras din lön enligt den så kallade doktorandstegen.

Övrig löneökning utanför revisionen

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens till exempel om du antas som docent, om du får en ny anställning med mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om det finns andra speciella omständigheter. 

Licentiatexamen och doktorsexamen

Den som inom ramen för sin ordinarie anställning vid SLU avlägger för anställningen relevant licentiatexamen får efter insändande av examensbevis en löneökning med 1 500 kr per månad.  

Den som inom ramen för sin ordinarie anställning vid SLU avlägger för anställningen relevant doktorsexamen får efter insändande av examensbevis en löneökning med 3 000 kr per månad.

Löneökningen i ovanstående fall gäller från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på examensbeviset.

Vid anställning som doktorand gäller lönesättning enligt lokalt avtal om lönesättning och lönestege för doktorander. Se Doktorandavtal.

Docent, excellent lärare och senior miljöanalysspecialist

Den som antas som oavlönad docent i ett för anställningen relevant ämne får efter insändande av antagningsbevis en löneökning med 2 500 kr per månad.

Den som antas som excellent lärare eller senior miljöanalysspecialist får en löneökning med 2 500 kr per månad.

Löneökningen gäller från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet i beslut om antagning. Institutionen ansvarar för att ökningen registreras i lönesystemet.

Befordran till professor eller universitetslektor

För universitetslektor eller forskare som enligt SLU:s anställningsordning befordras till professor ska en individuell översyn av lönenivån göras av dekan efter förslag från prefekt och i samråd med personaldirektören.

För biträdande universitetslektor som enligt SLU:s anställningsordning befordras till universitetslektor ska en individuell översyn av lönenivån göras av ansvarig prefekt i samråd med HR-specialist.

Om översynen i ovanstående fall genererar en höjning av lön sker denna från och med befordringstillfället.

Veterinär vidareutbildning

Veterinär som genomgått utbildning som djurslagsspecialist, steg 1 (häst, hund/katt, gris, nöt eller livsmedel), får efter insändande av intyg en löneökning om 3 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Veterinär som genomgått utbildning till specialist i specifika ämnesområden, steg 2 (bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kirurgi, kardiologi, odontologi, oftamologi eller reproduktion) får efter insändande av intyg en löneökning om 1 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget. För veterinär som redan avlagt europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) utgår ingen ytterligare höjning för specialistutbildning steg 2.

Veterinär som avlägger europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) i en av EBVS eller ABVS permanent godkänd specialistsammanslutning (college), får efter insändande av intyg en löneökning om 4 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Löneökning i ovanstående fall gäller från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Ändring av lön mellan lönerevisioner vid andra tillfällen

Endast i undantagsfall sker ändring av lön mellan lönerevisioner. För detta krävs särskilda skäl som till exempel väsentligt förändrade arbetsuppgifter, efter uttag av för anställningen relevant examen eller efter genomgången längre relevant yrkesutbildning.

Om en anställd har en brist- eller nyckelkompetens som universitetet är på väg att mista till annan verksamhet utanför universitetet kan lönen justeras i syfte att behålla den anställde. Det får endast göras i undantagsfall och sker i samråd med HR-specialist.

Vid återgång i tjänst efter tjänstledighet mer än 6 månader ska en översyn av lönen ske.  Detta innebär inte att lönen alltid ska justeras, om bedömningen är att det fortfarande är rätt lön för arbetet så sker ingen förändring.

En sammanställning av de olika löneökningarna redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1

Examen/kompetens

Löneökning i kr (vid heltid)

Licentiatexamen

1 500 kr

Doktorsexamen

3 000 kr

Excellent lärare/Docent

2 500 kr

Veterinär specialist steg 1

3 000 kr

Veterinär specialist steg 2

1 500 kr

Diplomate (veterinär)

4 000 kr

 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen