Ramar för fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 07 februari 2024

Nedan beskrivs organisation, ekonomiska ramar samt titlar och kompetensnivå.

Varför bedriver SLU fortlöpande miljöanalys?

Den fortlöpande miljöanalysen är ett regeringsuppdrag till SLU. I SLU-förordningen 1 a § (Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet, FSLU (1993:221)) anges att SLU ska bedriva fortlöpande miljöanalys.

Miljöanalysens organisation

Miljöanalysen ingår i universitetets linjeorganisation som beskrivs i styrelsens-, rektors och fakulteternas delegationsordningar. Miljöanalysen har också en matrisorganisation som består av miljöanalysprogram som verkar över fakultetsgränserna.

Rektor har delegerat ansvaret för fortlöpande miljöanalys till vicerektor för samverkan och fortlöpande miljöanalys. Vicerektor är ordförande för rådet för fortlöpande miljöanalys, Fomar, som är beredande organ för rektor och SLU:s ledningsråd i policy- och utvecklingsfrågor som gäller miljöanalys. Rådet bereder också förslag till rektor om hur det anslag som tilldelas miljöanalys ska fördelas. Vid fakulteterna finns på motsvarande sätt beredande organ som stöd för fakultetsledningarna.

I dokumentet interna aktörer och ansvarsförhållanden sammanfattas de ansvarsförhållanden rörande fortlöpande miljöanalys som beskrivs i rektors delegationsordning. Här beskrivs också uppdragen till miljöanalysprogrammen och koordinatorerna för miljöanalysprogrammen, samt rådet för miljöanalys, Fomar, strategiska referensgrupp.

Ekonomiska ramar

Fördelning av anslag och uppdrag till fortlöpande miljöanalys beskrivs i dokumentet rutin för förslag till fördelning av anslag och uppdrag till SLU:s fortlöpande miljöanalys. I rutinen hänvisas till dokumentet Formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter inom SLU:s fortlöpande miljöanalys finansierade inom statsanslaget, som beskriver åtaganden inom SLU:s fortlöpande miljöanalys som finansieras med SLU:s statsanslag.

SLU har också en stor andel externa uppdrag från framför allt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. För dessa tecknas avtal med uppdragsgivaren som reglerar ramar och finansiering.

Titlar och kompetensnivå

SLU har tre titlar och en kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys.

Titlarna är:

  • miljöanalysassistent
  • miljöanalytiker
  • miljöanalysspecialist.

För titlarna miljöanalytiker och miljöanalysspecialist är kompetenskraven kandidat-, respektive doktorsexamen. Titeln miljöanalysspecialist innebär en akademisk anställning som beskrivs i SLU:s anställningsordning.

Kompetensnivån senior miljöanalysspecialist kan tillsvidareanställda miljöanalysspecialister, forskare, forskningsledare eller tillsvidareanställda med motsvarande kompetens och arbetsuppgifter ansöka om. Komptensnivån kan jämföras med ansökan om att bli docent för lärare och forskare.


Kontaktinformation

Fomakansli@slu.se