Ramar för fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 03 mars 2023

Nedan beskrivs organisation, ekonomiska ramar samt titlar och kompetensnivå.

Regeringsuppdrag till SLU

I SLU-förordningen 1 a § (Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet, FSLU (1993:221)) anges att SLU ska bedriva fortlöpande miljöanalys: "Dessutom bedriver Lantbruksuniversitetet fortlöpande miljöanalys."

Miljöanalysens organisation

Miljöanalysen ingår i universitetets linjeorganisation som beskrivs i styrelsens-, rektors och fakulteternas delegationsordningar. Miljöanalysen har också en matrisorganisation som består av miljöanalysprogram som verkar över fakultetsgränserna.

Rektor har delegerat ansvaret för fortlöpande miljöanalys till vicerektor för samverkan och fortlöpande miljöanalys. Vicerektor är ordförande för rådet för fortlöpande miljöanalys, Fomar, som är beredande organ för rektor och SLU:s ledningsråd i policy- och utvecklingsfrågor som gäller verksamhetsgrenen. Rådet bereder också förslag till rektor om hur det anslag som tilldelas verksamhetsgrenen ska fördelas. Vid fakulteterna finns på motsvarande sätt beredande organ för fakultetsledningarna.

I dokumentet interna aktörer och ansvarsförhållanden sammanfattas de ansvarsförhållanden rörande fortlöpande miljöanalys som beskrivs i rektors delegationsordning. Här beskrivs också uppdragen till miljöanalysprogrammen och koordinatorerna för miljöanalysprogrammen, samt rådet för miljöanalys, Fomar, strategiska referensgrupp. Fomar, ansvarar för dokumentet.

Ekonomiska ramar

Fördelning av anslag och uppdrag till fortlöpande miljöanalys beskrivs i dokumentet rutin för förslag till fördelning av anslag och uppdrag till SLU:s fortlöpande miljöanalys. I rutinen hänvisas till dokumentet Formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter inom SLU:s fortlöpande miljöanalys finansierade inom statsanslaget. (Den länkade versionen fastställdes 16 november 2021. Då det under 2022-2023 pågår en större översyn av de formella åtagandena och högt prioriterade verksamheterna beslutade Fomar den 9 september 2022 att förlänga denna version att gälla även för 2023.)

SLU har också en stor andel externa uppdrag från framför allt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. För dessa tecknas avtal med uppdragsgivaren.

Titlar och kompetensnivå

SLU har specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys.

Titlarna är:

  • miljöanalysassistent
  • miljöanalytiker
  • miljöanalysspecialist.

För titlarna miljöanalytiker och miljöanalysspecialist är kompetenskraven kandidat-, respektvie doktorsexamen. 

Titeln miljöanalysspecialist innebär en akademisk anställning som beskrivs i SLU:s anställningsordning.

Det finns utöver titlarna ovan även en kompetensnivå, senior miljöanalysspecialist, som miljöanalysspecialister kan ansöka om på liknande sätt som lärare och forskare kan ansöka om att bli docent.


Kontaktinformation

Fomakansli@slu.se