Arbetsskada

Senast ändrad: 02 februari 2023

Om en anställd eller student skadar sig i arbetet eller under studierna ska en anmälan om arbetsskada göras. Detsamma gäller vid tillbud, det vill säga när någon kunde ha skadat sig. Anmälan görs via IA-systemet.

Arbetsskada - en definition

En arbetsskada är en skada som har uppstått pga. olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet, s.k. arbetssjukdomar. Om man skadas vid direkt färd till eller från arbetet kan det i vissa fall räknas som arbetsskada. Alternativt kan det bedömas som färdolycksfall.

IA-anmälan samt anmälan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Alla arbetsskador och tillbud som inträffar ska registreras i IA-systemet av medarbetare eller student. När ärendet hanteras av händelseansvarig behöver en anmälan även göras till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan, under vissa omständigheter. Var anmälan görs beror på hur pass allvarlig händelsen är. I de expanderbara menyerna nedan finns mer information. 

Anmäl allvarlig arbetsolycka- Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade.

Allvarliga arbetsolyckor, där medarbetare eller student blivit drabbad, ska anmälas av arbetsgivaren till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 

Allvarliga arbetsskador ska anmälas skyndsamt till Arbetsmiljöverket, vilket innebär att det helst ska ske samma dag. Anmälan registreras av chef, och går att anmäla via inkommet ärende i IA-systemet och fliken "Anmälningar". Det går även att anmäla på www.anmalarbetsskada.se. I både IA-systemet under fliken "Anmälningar" och på www.anmalarbetsskada.se finns exempel på skador som anses allvarliga.

Om en personskada sker utomlands ska händelsen anmälas till Försäkringskassan men inte till Arbetsmiljöverket. Det beror på att allvarliga arbetsskadeanmälningar som anmäls enligt arbetsmiljölagen endast gäller inom Sverige.

Anmäl mindre allvarlig arbetsolycka- Försäkringskassan

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall ska förloppet vara kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse. Mindre allvarliga olycksfall, där medarbetare eller student blivit drabbad, ska anmälas till Försäkringskassan.

Anmälan registreras av chef och det går att göra via inkommet ärende i IA-systemet och fliken "Anmälningar". Det går även att anmäla på www.anmalarbetsskada.se. I både IA-systemet under fliken "Anmälningar" och på www.anmalarbetsskada.se finns exempel på skador som anses allvarliga.

Om en skada sker utomlands, i samband med tjänsteresa eller URA-stationering, ska även den anmälas till Försäkringskassan. Arbetsskadeförsäkringen täcker hela den svenska arbetskraften, oavsett var i världen man befinner sig. 

Anmäl allvarligt tillbud - Arbetsmiljöverket

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. 

Anmälan registreras av chef och går att göra via inkommet ärende i IA-systemet och fliken "Anmälningar". Det går även att anmäla på www.anmalarbetsskada.se. I både IA-systemet under fliken "Anmälningar" och på www.anmalarbetsskada.se finns exempel på tillbud som anses allvarliga.

 

Ersättning vid sjukdom

Anmälan om arbetsskada prövas av Försäkringskassan endast i den mån det behövs för att bestämma rätten till ersättning. Till dess Försäkringskassans prövning är klar görs ev. sjukavdrag som vid vanlig sjukdom, och kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård m.m. betalas av arbetsgivaren enligt löneavtalet.

Vid godkänd arbetsskada kan ersättning från försäkringskassan utgå, se www.forsakringskassan.se. För att få ersättning för de kostnader man haft måste man visa upp behandlingskvitton där namn och personnummer finns med.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU