Doktorand- och handledarenkäter

Senast ändrad: 19 mars 2024

SLU genomför regelbundet enkäter i syfte att undersöka hur doktorander och handledare upplever forskarutbildningen.

Enkätresultaten används som ett av flera underlag i det kontinuerliga arbetet med att utveckla och förbättra forskarutbildningen.

På nationell nivå har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ansvar för att med hjälp av enkäter följa upp universitetens forskarutbildningar. Resulteten från UKÄ:s s.k. Doktorandspeglar används också i förbättringsarbetet.