Beslutsfattande på SLU

Senast ändrad: 11 januari 2024

Beslut vid SLU kan fattas av en enskild beslutsfattare eller av ett beslutande organ. De centrala beslutsinstanserna är styrelsen, rektor och universitetsdirektören. Vem som fattar beslut beror på vad ärendet gäller. På den här sidan kan du läsa mer om beslutsfattande på central nivå.

Styrelsen, rektor och universitetsdirektören har befogenhet att i olika omfattning fatta beslut som gäller för hela universitet. Vem som har befogenhet att besluta i ett ärende framgår av högskoleförordningen eller någon av SLU:s delegationsordningar. Några beslutsfattare har vidaredelegerat del av sin beslutsbefogenhet.

Beslut som fattas av styrelsen, rektor, universitetsdirektören eller av en nämnd ska följa en fastställd rutin. För beslut som ska fattas av styrelsen, rektor och nämnder finns också en tidsplan som finns för att lämna in handlingar.

Innan beslut fattas i ett ärende ska det beredas och föredras enligt särskilda regler. Beslut ska alltid förberedas i god tid och dokumenteras väl.

Vem beslutar om vad?

Styrelsen beslutar om övergripande frågor som universitetets inriktning, organisation och den årliga fördelningen av statsanslag.

Rektor beslutar om både strategiska och operativa frågor som rör universitetets verksamhet.

Universitetsdirektören fattar beslut som rör det gemensamma verksamhetsstödet.

Vem som beslutar om vad i detalj framgår av SLU:s delegationsordningar.

Beslut av styrelsen

Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år. Läs mer i riktlinjerna för beredning av ärenden som ska behandlas av universitetsstyrelsen.

Rektors beslutsmöten

Rektor fattar beslut vid rektors beslutsmöten, Reb. Beslutsmöten hålls normalt varannan onsdag under terminstid. Läs mer på Reb-sidan.

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören har inte fasta tider för sina beslutsmöten. Dag och tid överenskoms från fall till fall. Läs mer i riktlinjerna för universitetsdirektörens beslutsmöten.

Checklistor för beredning av beslut

Använd gärna checklistorna (se nedan under Länkar) när du förbereder ärenden som ska beslutas centralt. Med hjälp av dessa kan du stämma av att du inte missat något viktigt steg i beredningen.

Det finns också en checklista för beredning av rektorsbeslut om anställning av professorer.

Läs mer om beslutsfattande i ärendehandboken.


Kontaktinformation

miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12