Medicinska kontroller i arbetslivet

Senast ändrad: 07 mars 2024

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för medarbetare som utför vissa typer av arbeten. Syftet är att minska risken för ohälsa genom att se om individernas hälsotillstånd medger en viss typ av arbete, tidigt upptäcka tecken på ohälsa till följd av exponering, samt införa förebyggande åtgärder för att förhindra ohälsa.

Enligt AFS 2019:3 ska medicinska kontroller erbjudas medarbetare när vissa omständigheter föreligger. Företagshälsovården utför kontrollerna, informerar om resultatet och utfärdar tjänstbarhetsintyg. Kostnaden belastar institution/motsvarande. Intyget ska kunna uppvisas vid en eventuell inspektion från Arbetsmiljöverket.

Chef ansvarar för

 1. Genomföra en riskbedömning.
 2. Avgöra om en medicinsk kontroll ska anordnas.
 3. Informera medarbetaren om varför den medicinska kontrollen behövs och att den är frivillig.
 4. Att vissa arbeten kräver tjänstbarhetsintyg för att få utföras.
 5. Informera om att det står i tjänstbarhetsintyget hur länge det är giltigt och att det kan finnas information om vilka arbetsuppgifter som får utföras.
 6. Erbjuda medarbetaren möjlighet att delta i den medicinska kontrollen.
 7. Beställa medicinsk kontroll inklusive återkoppling från företagshälsovården samt tjänstbarhetsintyg i de fall det krävs.
 8. Informera företagshälsovården om de riskbedömningar som ligger till grund för att en kontroll ska göras.

Både arbetsgivaren och medarbetaren får ta del av resultatet och medarbetaren ska få råd och information om resultatet av undersökningen. I Sverige finns dock inga tvingande krav på att genomgå en fysisk hälsoundersökning av något slag. En arbetstagare kan alltid tacka nej till att genomgå en medicinsk kontroll.

En arbetsgivare ska i följande fall anordna medicinsk kontroll

 • Arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer.
 • Handintensivt arbete t.ex. lokalvård, paketering, montering etc. (Nytt fr.o.m. 2021-11-01)
 • Nattarbete.
 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter: epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater och akrylater.
 • Annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat.

Läs mer om vem som omfattas av reglerna, Arbetsmiljöverkets föreskrifter

En arbetsgivare ska i följande fall anordna medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg

 • Arbete som innebär exponering för kadmium, bly och kvicksilver.
 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter: isocyanater, diisocyanater, syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylater.
 • Arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm (asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts)
 • Arbete som innebär klättring med stora nivåskillnader (t.ex. mast- och stolparbete)
 • Arbete med rök- och kemdykning.
 • Dykeriarbete.

Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen