Skyddsombud

Senast ändrad: 25 juni 2024

Arbetsgivaren och de anställda ska tillsammans verka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbeta fram rutiner för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vid arbetsplats som har minst fem anställda ska ha ett skyddsombud utses, dvs arbetstagarna har rätt att utse skyddsombud. Skyddsombud väljs av de anställda inom skyddsområdet och utses av den organisation som den tillhör. Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor på institutionen/avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Mandattiden är tre år och har som regel sista dag den 31 oktober. 

Organisation och geografi

Skyddsombudsorganisationen vid SLU är huvudsakligen geografisk. Inom områdena samordnas skyddsombudens verksamhet av ett eller flera huvudskyddsombud. Huvudskyddsområdenas indelning är för närvarande under utredning.

Skyddsombudets uppgifter och omfattning

Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombudet deltar i skyddsronder. Skyddsombudet väljs av medarbetarna på arbetsstället och utses av den fackliga organisationen. Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombud har rätt till den tid som uppdraget kräver vilket finansierarnas inom ramen för verksamheten. Läs mer om skyddsombudets roll på Arbetsmiljöverkets hemsida.

En lista över skyddsombuden vid SLU finns här.

Huvudskyddsombudets uppgifter

Huvudskyddsombudet inom arbetsmiljöområdet samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna. Ett av huvudskyddsombuden sitter med i regional arbetsmiljökommitté (RAK). Huvudskyddsombuden väljs av skyddsombuden och utses av den fackliga organisationen. Huvudskyddsombudet kan temporärt träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen. För samordningsfunktionen huvudskyddsombud utgår en central finansiering på normalt 10%.

Huvudskyddsombuden vid SLU är:

 • Helena Königsson, Umeå (Huvudskyddsområde Umeå), tfn 090-78 68 257, e-post
 • Anne Larsen, Skara (Huvudskyddsområde Skara), tfn 051-16 72 08 e-post
 • Lotta Nordmark, Alnarp (Huvudskyddsområde Alnarp), tfn 040-41 53 77, e-post
 • Emma Bergenkvist, Uppsala (Huvudskyddsområde 1 och 2), tfn 018-67 27 46, e-post 
 • Ellena Papaioannou, Uppsala (Huvudskyddsområde 1 och 2), tfn 018-67 19 75, e-post  
 • Ola Renman, Uppsala (Huvudskyddsområde 4) tfn 010-47 84 216, e-post
 • Vakant, Uppsala (Huvudskyddsområde 3)

Skyddsområden vid SLU

Ultuna

 • Huvudskyddsområde 1, VHC och Lövsta. Hippologenheten ingår.
 • Huvudskyddsområde 2, Universitetsdjursjukhuset (UDS).
 • Huvudskyddsområde 3, Ulls hus och undervisningshuset.
 • Huvudskyddsområde 4, Biocentrum, Ekologi, MVM inklusive Grimsö samt institutionen för akvatiska resurser.

Skara

 • Huvudskyddsområde Skara. Skara, Lanna och Götala.

Umeå

 • Huvudskyddsområde Umeå. Orten Umeå, de skogliga försöksparkerna, Öjebyn samt Skinnskatteberg.

Alnarp

 • Huvudskyddsområde Alnarp. Alnarp och Balsgård.

Studentskyddsombudets uppgifter

Vid varje studentkår ska det finnas ett studentskyddsombud. Skyddsombudet har en viktig roll som länk mellan studenterna och universitetet i arbetet för en god studie- och arbetsmiljö. Skyddsombudet kan delta i skyddsronder i undervisningslokalerna och kan vara den som påtalar brister som studenter vill föra fram. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen. Mer information om studentskyddsombud finns på studentwebben.

Skyddsombudsanmälan

Anmälan om nytt skyddsombud lämnas på blanketten och ombesörjs av skyddsombudets fackliga organisation. När det är ett huvudskyddsombud som utses ska det bifogas ett protokollsutdrag på utnämningen. Ifylld blankett skickas av skyddsombudets fackliga huvudorganisation till personalavdelningen vid SLU.

Utbildning för skyddsombud

 • Personalavdelningen erbjuder och rekommenderar skyddsombud som är anställda vid SLU att genomgå universitetets interna skyddsombuds-utbildning. Basutbildningen omfattar genomgång lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, skyddsombudets roll, den teknisk/fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön samt riskhantering. Utbildningen samordnas centralt av personalavdelningen och avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM). På denna sida finns länk till anmälan.

 • Afa Försäkring erbjuder en digital utbildning för skyddsombud i IA-systemet. Utbildningen finns att nå här.

 • För kårernas studentskyddsombud anordnar SLU varje år en halvdagsutbildning där de viktigaste delarna av arbetsmiljölagstiftningen förklaras samt hur man kan arbeta som studentskyddsombud. 

Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU