Medarbetarundersökning 2024

Senast ändrad: 15 februari 2024
MU2024

Under perioden 22 januari till 2 februari 2024 kommer SLU att genomföra en ny omgång av en medarbetarundersökning. Alla som var med och svarade på medarbetarundersökningen 2021 kommer att känna igen sig. Med en liten skillnad - det kommer att vara fler frågor kring diskriminering och därför har några tidigare frågor tagits bort för att undersökningen inte ska bli för omfattande.

Innehåll på den här sidan:

Därför har vi medarbetarundersökningar
Om enkäten
Undersökningens process
Organisation
Vanliga frågor och svar
Resultatet

 

Därför har vi medarbetarundersökningar

Arbetsmiljön är runt omkring oss och vi påverkar varandras arbetsmiljö. Vår hälsa påverkas exempelvis av att du kan ta regelbundna pauser i arbetet, kollegans härskartekniker, dina möjligheter till utveckling eller den dunkla belysningen på din arbetsplats. Arbetsmiljön kan vara avgörande hur du trivs och presterar på ditt jobb. För att kunna påverka detta är det viktigt att du deltar i medarbetarundersökningen 2024.

Medarbetarundersökningen är ett första steg av fyra i det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärder i lika villkorsarbetet. Det ger ett underlag för fortsatt kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla SLU som den goda arbetsplatsen. Fokus ligger på strukturnivå, inte individnivå.

Undersökningsperioden är kort och resultatet visar en nulägesbild under den här perioden. Det är i stort sett samma frågor som vid tidigare medarbetarundersökningar och därför kan vi följa resultaten över tid och se om förbättringsåtgärderna som genomförts har gett någon effekt.

Om enkäten

Fyra huvudområden

Medarbetarundersökningen berör fyra huvudområden:

 • Arbetsklimat: Hur upplever medarbetarna den psykosociala arbetsmiljön när det exempelvis gäller delaktighet, möjlighet att påverka, socialt stöd samt arbetsbelastning? Finns risker för diskriminering?
 • Ledarskap: Hur upplever medarbetarna sina chefers sätt att leda verksamheten? Har medarbetarna förtroende för och ser sina chefer som goda förebilder? Hjälper cheferna sina medarbetare att utvecklas? Ger cheferna medarbetarna uppskattning och återkoppling?
 • Organisation: Hur fungerar organisationen som helhet när det gäller exempelvis kultur, informationsflöden och rättvis behandling?
 • Mål och strategi: Hur förstår och bidrar medarbetarna till organisationens uppdrag och mål?

Utöver detta tillkommer bakgrundsfrågor samt ett par avslutande frågor.

Enkäten är webbaserad och går att svara på från sin dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Vilka får svara?

Alla medarbetare som vid mättillfället: 

 • arbetar minst 40 procent
 • varit anställd de senaste sex månaderna vid SLU
 • är doktorander på stipendium som har bedrivit aktiva forskarstudier de senaste sex månaderna
 • är postdoktorer på stipendium och har varit verksamma de senaste sex månaderna
 • är eller har varit sjukskrivna eller föräldralediga upp till 3 månader under de senaste 12 månaderna.

Tjänstlediga deltar inte i medarbetarundersökningen.

Alla som ingår i undersökningen kommer att få en e-post med en personlig länk till enkäten.

SLU samarbetar med Quicksearch, ett analysföretag som är specialiserat på undersökningar. Svaren i undersökningen lagras och behandlas hos Quicksearch och alla som svarar på undersökningen garanteras anonymitet.

Undersökningen får självklart besvaras på arbetstid.

Så har frågorna tagits fram

Att göra en medarbetarundersökning är en komplicerad uppgift och därför har vi upphandlat Quicksearch som hjälper oss med det. De har lång erfarenhet och har arbetat fram en modell som heter Insight som är validerad och anpassad till lagstiftningen, främst föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

SLU har gjort några egna anpassningar och lagt till fler frågor kring diskriminering denna gång. Indexfrågorna är kvar, de mäter arbetsklimat, ledarskap, organisation, mål och strategi. Det gör det möjligt att jämföra resultatet med tidigare medarbetarunderökningar och med andra lärosäten som använder Quicksearch.

Arbetet med medarbetarundersökningen är förankrat med SLU:s ledning och i SLU:s centrala arbetsmiljökommitté och vi har haft lite olika arbetsgrupper i förarbetet, bland annat en referensgrupp bestående av huvudskyddsombud, skyddsombud och chefer.

Svaren från undersökningen utgör främst ett underlag för diskussion mellan chef och sina medarbetare. Från personalavdelningens håll rekommenderar vi att cheferna tar med sina skyddsombud i arbetet med resultaten. I det arbetet kan det komma fram information utöver svaren från undersökningen. Dessa ger en indikation på var man ska börja arbeta, inte svaret på vad som är problemet.

Anonymitet

Som medarbetare är du garanterad full anonymitet vilket innebär följande:

 • Inga enskilda svar går via någon vid SLU utan direkt till Quicksearch, leverantören av undersökningen. All data lagras i en databas hos Quicksearch och all trafik till och från servrarna är krypterad. Ingen på SLU har tillgång till respondenternas e-postkonto eller IP-nummer
 • Alla respondenter kommunicerar via engångslösen som också är tidsstyrda. Lösenord är personliga och byts regelbundet.
 • All kommunikation i själva dialogen (enkäten) sker med automatik och påminnelser autogenereras av systemen.
 • Gruppresultat med ”spridning” inom svarsalternativen redovisas endast vid minst 8 respondenter.
 • För en grupp på 5-7 svar redovisas endast medelvärde/ nöjdhetsgrad per fråga.
 • Ingen grupp kommer att redovisas om den har färre än 5 svar (dock ingår svaren i totalen).
 • Den närmaste chefen kommer att se alla fritextsvar men kommer inte att kunna se vem som har skrivit. De engelska fritextsvaren kommer att översättas till svenska av Quicksearch.

Undersökningens process

Förarbete

I förarbetet sätts ramarna för det fortsatta arbetet: vad är det undersökningen syftar till att mäta? Bakgrundsvariabler, frågor och population beslutas och organisationsträdet byggs så att medarbetare och respektive chef kopplas ihop.

Undersökningsperiod

Undersökningen genomförs under två veckor i januari – februari 2024. Inga enskilda svar passerar någon på SLU och medarbetarna garanteras full anonymitet.

Efterarbete

För att säkerställa en god arbetsmiljö är medarbetarundersökningen ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärder i lika villkorsarbetet. Att ta hand om resultatet är den viktigaste delen i en medarbetarundersökning. Resultatet är ett verktyg för att kunna förbättra och utveckla arbetsmiljön och verksamheten.

Återkoppling

Cheferna har en viktig roll i att återkoppla resultatet, att planera och ta fram åtgärdsplaner som följs upp löpande och att involvera medarbetarna i det arbetet. Till sin hjälp har cheferna en digital resultatportal där resultatet presenteras i ett flertal rapporter. Här finns också en "Action Manager" vilken ger en tydlig bild över resultatet med åtgärder, aktiviteter, handlingsplaner samt tidsplaner för de olika aktiviteterna. Det kommer att vara möjligt att jämföra 2024 års resultat med 2021, 2018 och 2016 års resultat.

Organisation

Medarbetarundersökningen genomförs av personalavdelningen på uppdrag av SLU:s ledning. Medarbetarundersökning 2024 är den fjärde undersökningen i den här formen som genomförs. 

Arbetet drivs av en arbetsgrupp som ansvarar för att medarbetarundersökningens olika steg kommuniceras och förankras inom SLU och genomförs med god kvalitet enligt tidplan. För att få värdefull information från verksamheten finns en referensgrupp som består av ett huvudskyddsombud, skyddsombud och chefer.

Medarbetarundersökningen 2024 genomförs, liksom tidigare gånger, i samarbete med företaget Quicksearch, som har närmare 20 års erfarenhet av medarbetar-och kundundersökningar. De står för tekniskt utförande, analys, sammanställning och presentation av resultat. De har tidigare arbetat tillsammans med Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska universitet, Karolinska institutet med flera, vilket ger en stor möjlighet för SLU att göra jämförelser.

Vanliga frågor och svar

Hur länge ligger undersökningen öppen?

Undersökningen ligger öppen mellan den 22 jan – 2 feb 2024.

Vad är syftet med undersökningen?

Syftet med undersökningen är att visa på hur medarbetare trivs på SLU, vilket kommer utgöra en värdefull vägvisare i det fortsatta utvecklings- och arbetsmiljöarbetet. Viktigt är då att vi får en bra svarsfrekvens. Jag hoppas därför att du tar dig tid att prioritera undersökningen.

Vilka får svara på undersökningen?

Alla medarbetare som vid mättillfället:

 • arbetar minst 40 procent
 • varit anställd de senaste sex månaderna vid SLU
 • är doktorander på stipendium som har bedrivit aktiva forskarstudier de senaste sex månaderna
 • är postdoktorer på stipendium och har varit verksamma de senaste sex månaderna
 • är eller har varit sjukskrivna eller föräldralediga upp till 3 månader under de senaste 12 månaderna.

Tjänstlediga deltar inte i medarbetarundersökningen.

Kan jag lita på att svaren är anonyma?

Det garanteras full anonymitet. Alla svar går direkt till leverantören Quicksearch. Alla fritextsvar på engelska översätts till svenska av Quicksearch. Det går inte att se vilka/vilken medarbetare som har svarat på undersökningen. SLU kommer bara att få se svarsfrekvensen. Läs mer om anonymiteten på fliken ovan.

Måste jag svara?

Om du vill vara med och påverka din arbetsmiljö är det här ett viktigt tillfälle men det är inte obligatoriskt att delta i undersökningen.

Jag har inte fått någon länk, kan ni skicka en?

Alla som ingår i undersökningen (se frågan Vilka får svara på undersökningen) kommer att få en e-post med en personlig länk till undersökningen. ​Om du inte har fått den kolla din skräppost före du mailar till medarbetarundersokning@slu.se med uppgifter som ålder, kostnadsställe och närmaste chef.

Jag har problem med inloggningen till undersökningen, vad ska jag göra?

Maila support@quicksearch.se så återställer de ditt lösenord.

Det står fel chef i min undersökning, hur kan det ändras?

Maila till medarbetarundersokning@slu.se med uppgift om korrekt chef. Närmaste chef är den som håller i ditt medarbetarsamtal/lönesamtal. Du kommer att få ett nytt mail från Quicksearch.

Hela undersökningen behöver besvaras med rätt chef inlagd, så svara inte på fler frågor innan korrekt chef är inlagd.

Jag har inte möjlighet att svara på alla frågor i undersökningen på en gång. Kan jag börja och fortsätta senare?

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande och komma tillbaka till undersökningen vid ett senare tillfälle via länken i ditt e-mail. Du kommer då tillbaka till där du senast avslutade enkäten.

Jag vill ändra några svar men har redan skickat in undersökningen, vad ska jag göra?

Maila support@quicksearch.se så nollställer de undersökningen och skickar en ny länk.

Vad händer med resultatet?

Quicksearch har en digital portal där cheferna kommer att få ta del av resultatet för sin verksamhet. I portalen och webben finns det stödmaterial för att arbeta med resultatet. Ansvariga chefer kommer att få stöd från personalavdelningen och företagshälsan i arbetet med att följa upp resultatet samt planera och genomföra åtgärder. Arbetet med resultatet kommer att pågå under innevarande år 2024.

När får jag se ett resultat av undersökningen för min enhet?

Din chef kommer att presentera resultatet under våren 2024.

Jag är skyddsombud på min institution/motsvarande och vill ta del av vårt resultat, var finns det?

Din chef kan ta del av resultatet för sin verksamhet i Quicksearch portal, så prata med din chef.

Jag är huvudskyddsombud/skyddsombud och vill ha tillgång till portalen i Quicksearch, vem kan ge mig det?

Resultatet är ett arbetsmaterial för arbetsgivaren för att undersöka arbetsmiljön. Det finns frågor där enskilda chefer identifieras och det är den chefens chef som ansvarar för att arbeta med det. Därför har inte huvudskyddsombud/skyddsombud tillgång till portalen i Quicksearch.

Vad betyder parentesen i resultatet?

exempel på hur resultatet ska läsas

 

Resultat från medarbetarundersökningen

Här kan du ta del av totalrapporten för medarundersökningen 2024.

Här finns tidigare medarbetarundersökningar att ta del av:

Relaterade sidor: