Skyldigheter

Senast ändrad: 07 mars 2024

Som anställd på SLU har du vissa skyldigheter.

  • Arbetsmiljölagen säger att alla ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
  • Du är skyldig att följa skyddsföreskrifter och att använda de skyddsanordningar som finns för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
  • Om du märker att ett arbetsmoment innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa ska du påpeka det för arbetsledaren eller skyddsombudet.    
  • Du är tvungen att acceptera ändringar i din tjänstgöring och dina arbetsuppgifter så länge din anställning inte ändras väsentligt.
  • Även om du inte har en lärartjänst kan arbetsgivaren kräva att du i viss utsträckning medverkar i undervis­ningen.
  • Du är normalt skyldig att arbeta mertid och övertid, och i vissa fall även att ha beredskaps­tjänstgöring. Detta ska ske inom de ramar som anges i lagar eller avtal.

Ansvar i arbetet

Som statsanställd har du ett särskilt tjänsteansvar. Du har både disciplinansvar och straffrättsligt ansvar.

Disciplinansvar

Om du avsiktligt eller av oaktsamhet inte uppfyller dina skyldigheter kan det räknas som tjänsteförseelse. Det kan i vissa fall leda till att du får en disciplinpåföljd.

Personalansvarsnämnden beslutar om en tjänsteförseelse ska leda till påföljd eller inte. För högre tjänster är det Statens ansvarsnämnd som beslutar.

Disciplinpåföljden för en tjänsteförseelse kan vara varning eller löneavdrag i högst trettio dagar.

Har du begått en grov tjänsteförseelse, eller upprepade mindre tjänsteförseelser, som visar att du är olämplig att inneha din anställning kan du bli uppsagd.

SLU får inte fatta beslut om uppsägning/avsked innan du vet vilken förseelse du anses skyldig till och du fått tillfälle att yttra dig.

Tvister om disciplinansvar, uppsägning eller av­skedande prövas av tingsrätten eller vid Arbets­domstolen.

Straffrättsligt ansvar

Om en anställd begår brott i anställningen är universitetet i vissa fall skyldigt att anmäla det. Det är personalansvarsnämnden som fattar beslut om huruvida ett brott ska anmälas. Anmälan måste göras om arbetstagaren är misstänkt till exempel för att ha begått tjänstefel, grovt tjänste­fel, mutbrott eller brott mot tystnadsplikten.

Straffet för tjänstefel kan bli böter eller fängelse i högst två år. Om brottet var avsiktligt och bedöms som grovt är straffet mellan sex månaders och sex års fängelse.

Ett tjänstefel ska anmälas av prefekten (eller motsvarande) till personalansvarsnämnden om det var avsiktligt, eller om den anställda försummat sina skyldigheter i samband med myndighetsutövning. Tjänstefelet ska också vara så pass allvarligt att det inte kan betecknas som ”inte ringa”.

Exempel på myndighetsutövning är beslut om anställning och beslut om att anta studerande till högskoleutbildning.

Mutbrott innebär att någon tar emot eller begär en muta eller annan otillåten belöning för något de gör i tjänsten.

Brott mot tystnadsplikten kan bara komma ifråga om tystnadsplikt i anställningen är reglerat genom en lag. Brottet är straffbart även om det sker av oaktsamhet.

Om en anställd har dömts för brott inom eller utom tjänsten och det visar att hen är uppenbart olämplig för anställningen kan hen sägas upp. Ett sådant beslut tas av personalansvarsnämnden.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen