Extern samverkan och internt samarbete inom fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 25 september 2017

Här beskrivs samverkan och samarbeten som syftar till utveckling av fortlöpande miljöanalys.

Foto som visar diskussioner under Temadagen för miljöanalys år 2013. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.
Diskussioner vid Temadagen för miljöanalys år 2013. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Extern samverkan

Dialog med uppdragsgivare

Verksamheten inom SLU:s fortlöpande miljöanalys utvecklas i hög grad i dialog med nationella och regionala aktörer, dvs externa uppdragsgivare. Kontaktytorna mot uppdragsgivarna är mångfacetterade och dialog förs löpande mellan ledningar, i olika refrensgrupper och i stor utsträckning genom individuella kontakter.

Samverkan med andra utförare

SLU samverkar också med andra myndigheter på utförarsidan. Till exempel ingår SLU i konsortiet Smed tillsammans med SCB, SMHI och IVL svenska miljöinstitutet AB. SLU har sedan 2010 en samverkansöverenskommelse med SMHI.

  • Smed
  • Samverkansöverenskommelse med SMHI

Samverkan om öppna data

SLU samverkar med andra myndigheter om att stimulera och bredda användningen av myndigheters öppna data genom den årliga tävlingen Hack for Sweden. En vidare avsikt med samarbetet är att stimulera och ge understöd i myndigheternas fortsatta arbete med att tillgängliggöra öppna data.

Bidrag till den internationella utvecklingen inom miljöanalysområdet

I syfte att utveckla det internationella samarbetet beviljades under 2010-2012 resestöd. Reserapporter från genomförda initiativ:

 Om stödet:

Internt samarbete

Internt är ambitionen att det såväl ska finnas en nära koppling mellan SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys, som samarbete över institutions- och fakultetsgränser. I anslagsfördelningen uppmanas fakulteterna att se till helheter och inom ramen för de miljöanalysprogram de ansvarar för, fördela medel även till relevant verksamhet/projekt vid andra fakulteter.

I syfte att främja det interna samarbetet och kompetensutveckling har några metod- och kompetensutvecklingsnätverk beviljats medel under 2014 och 2015 (öppna också för externa parter):

Om stödet:


Kontaktinformation

Miljöanalyssekreterarna vid Planeringsavdelningen
fomakansli@slu.se

Sidansvarig: plan-webb@slu.se