Extern samverkan och internt samarbete inom fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 25 september 2022

Här beskrivs samverkan och samarbeten som syftar till utveckling av fortlöpande miljöanalys.

Extern samverkan

Samverkan med uppdragsgivare

Verksamheten inom SLU:s fortlöpande miljöanalys utvecklas i dialog med externa uppdragsgivare, främst nationella myndigheter. Kontaktytorna mot uppdragsgivarna är mångfacetterade och dialog förs löpande mellan ledningar, i olika referensgrupper och i stor utsträckning genom individuella kontakter. SLU har överenskommelser om samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SMHI.

Samverkan om öppna data

SLU samverkar med andra myndigheter om att stimulera och bredda användningen av myndigheters öppna data genom den årliga tävlingen Hack for Sweden. En vidare avsikt med samarbetet är att stimulera och ge understöd i myndigheternas fortsatta arbete med att tillgängliggöra öppna data.

Samverkan i Smart miljöinformation

För att kunna digitalisera miljöprocesser och miljöinformation krävs ett förändringsarbete i samverkan med många olika aktörer. Därför har en samverkansorganisation etablerats, som består av ett miljöinformationsråd, expertforum och samverkansprogram. Naturvårdsverket har uppdrag av regeringen att leda arbetet inom Smart miljöinformation. SLU har etablerat ett nätverk internt för engagemanget i SMI. Information om kontaktpersoner vid SLU och vilka initiaitv som pågår inom forumen finns på en intern arbetsplats.

Internt samarbete

Internt är ambitionen att det såväl ska finnas en nära koppling mellan SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys, som samarbete över institutions- och fakultetsgränser. I anslagsfördelningen uppmanas fakulteterna att se till helheter och inom ramen för de miljöanalysprogram de ansvarar för, fördela medel även till relevant verksamhet/projekt vid andra fakulteter.