Extern samverkan och internt samarbete inom fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 24 januari 2024

Här beskrivs samverkan och samarbeten som syftar till utveckling av fortlöpande miljöanalys.

Extern samverkan

Samverkan med uppdragsgivare

Verksamheten inom SLU:s fortlöpande miljöanalys utvecklas i dialog med externa uppdragsgivare, främst nationella myndigheter. Kontaktytorna mot uppdragsgivarna är mångfacetterade och dialog förs löpande mellan ledningar, i olika referensgrupper och i stor utsträckning genom individuella kontakter. SLU har överenskommelser om samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Samverkan om öppna data

För att kunna digitalisera miljöprocesser och miljöinformation krävs ett förändringsarbete i samverkan med många olika aktörer. SLU medverkar i geodatarådet som består av aktörer inom geodataområdet. Geodatarådet medverkar bland annat till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata och till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information. Dessutom samverkar SLU med andra myndigheter om att stimulera och bredda användningen av myndigheters öppna data genom den årliga tävlingen Hack for Sweden.

Internt samarbete

Internt är ambitionen att det såväl ska finnas en nära koppling mellan SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys, som samarbete över institutions- och fakultetsgränser. I anslagsfördelningen uppmanas fakulteterna att se till helheter och inom ramen för de miljöanalysprogram de ansvarar för, fördela medel även till relevant verksamhet/projekt vid andra fakulteter.