Uppföljning och utvärdering

Senast ändrad: 27 januari 2023

Redovisning av verksamheten och olika typer av uppföljning görs för att svara både mot externa krav och interna behov av kontroll och utveckling.

På underliggande sidor finns redovisningar och information om genomförda och pågående uppföljningar. Informationen är indelad i rubrikerna:

Fakta:

Uppföljning kan avse både förhållanden inom SLU, till exempel hur sökandetrycket har förändrats eller förändringar i det ekonomiska utfallet, och förhållanden utanför SLU, till exempel jämförelser med andra lärosäten rörande externa bidrag och publicering.

Uppföljningar kan ske vid enstaka tillfällen men sker normalt löpande och görs ofta med hjälp av nyckeltal. Denna löpande karaktär gör att data bör vara lättillgängliga. Syftet med uppföljning är oftast att man snabbt ska kunna vidta olika korrigerande åtgärder innan det är för sent eller som en utgångspunkt för att kunna göra djupare analyser.


Kontaktinformation