Pension

Senast ändrad: 24 januari 2024

Här kan du läsa mer om vad som gäller för allmän pension, delpension, löneväxling och den statliga tjänstepensionen.

Vilka delar består din pension av?

 • Allmän pension
 • Statlig tjänstepension

Statsanställdas pension sköts av SPV, Statens tjänstepensionsverk. Se även Pensionsmyndigheten för ytterligare information.

När du vill gå i pension

De allra flesta statligt anställda får ett brev från SPV sju månader innan de fyller 60, 61 eller 65 år beroende på när de har rätt att ta ut den statliga tjänstepensionen. I det brevet informerar SPV om hur du ska ansöka när det är dags. Läs SPVs rutinbeskrivning för pensionsärenden om du vill veta mer om vem som gör vad, och vart du ska vända dig.

Tänk på att:

 1. Planera din pension i god tid innan. Gör gärna en prognos på minpension.se och tänk igenom hur du vill ta ut din pension.
 2. Prata med din chef om att du vill gå i pension och när.
 3. Ansök om allmän pension på pensionsmyndighetens hemsida.
 4. Kontakta SPV och begär ansökningshandlingar för uttag av tjänstepension.
 5. Fyll i ansökningshandlingarna från SPV och lämna till din chef för underskrift.
 6. Fyll samtidigt i SLUs uppsägningsblankett och lämna till din chef underskrift.
 7. Alla handlingar gällande din tjänstepension ska sedan skickas till löneenheten på SLU.
 8. Löneenheten skickar vidare handlingarna till SPV.

Tänk på att meddela din chef i god tid innan du planerar att gå i pension. Ansökan till SPV och Pensionsmyndigheten ska göras tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid.

Läs mer på SPVs hemsida om när det är Dags för pension

Samt Pensionsmyndigheten hemsida om att Gå i pension

Blanketter

Uppsägning egen

Allmän pension

Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension genom den pensionsavgift som betalas in. Du ansöker om allmän pension på pensionsmyndigheten.se, ansökan ska göras tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Läs mer om allmän pension på pensionsmyndigheten.se

Statlig tjänstepension

Som anställd på SLU omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innebär att vi betalar in pengar till din tjänstepension varje månad. PA 16 är ett kollektivavtal som förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O, Saco-S, Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Det finns två avdelningar i tjänstepensionsavtalet. Generellt tillhör du Avdelning 1 om du är född 1988 eller senare och Avdelning 2 om du är född före 1988:

Logga in och se din tjänstepension

På spv.se kan du logga in och se delarna i din tjänstepension, värdet på dem och hur de fungerar. Värdet på delarna uppdateras i början av varje år.

Logga in på Mina sidor på spv.se och kolla din tjänstepension

Händelser i livet som kan påverka tjänstepensionen

Ibland kan händelser i livet även påverka din tjänstepension. Det kan till exempel vara att du börjar eller slutar din anställning, får nya familjeförhållanden, eller att du får delpension.

Läs mer om händelser i livet som kan påverka tjänstepensionen på spv.se

Innan du ansöker

Din tjänstepension består av olika delar. När och hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika.

Läs mer om hur du kan ta ut din tjänstepension på spv.se

Hur du ansöker

Delarna i din tjänstepension fungerar lite olika och även hur du ansöker om dem.

Här hittar du Checklista inför pensionering på spv.se

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om den här delen hos den försäkringsgivare som har hand om dina pengar.

Så här ansöker du om din valbara del (spv.se)

Kåpan Tjänste

Den här delen förvaltar Kåpan Tjänstepension. Logga in på kapan.se för att välja från vilken ålder du vill ta ut dina pengar och under hur lång period.

Logga in och ansök på kapan.se 

Kåpan Flex

Den här delen förvaltar Kåpan Tjänstepension. Logga in på kapan.se för att välja från vilken ålder du vill ta ut dina pengar och under hur lång period.

Logga in och ansök på kapan.se

Förmånsbestämda delen

Om du har rätt till den förmånsbestämda delen skickar Statens tjänstepensionsverk (SPV) information till dig ungefär sju månader innan du fyller 60, 61 eller 65 år beroende på vilket typ av anställning du har. Brevet innehåller information om hur du ska göra när det är dags för att ansöka om den.

Läs mer om hur du ansöker om den förmånsbestämda delen på spv.se

Pension från allmän pension och andra anställningar

Förutom tjänstepension från din statliga anställning kan du få pension från andra håll:

 • Du ansöker om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.
 • Om du till exempel har varit privatanställd, anställd i kommun eller landsting kan du även ha tjänstepension från dessa anställningar. Kontakta den som förvaltar din tjänstepension för dina tidigare anställningar för mer information om hur du ansöker.
 • Du kan också ha pengar från eget sparande. För att ta ut dessa pengar kontaktar du den som har hand om dina pengar, till exempel din bank eller ett försäkringsbolag.

Kolla hela din pension på minpension.se

 

Presentation om tjänstepension, SPV

Delpension/deltidspension

From 1 januari 2024 har enbart de som är födda före 1966 möjlighet att ta ut delpension. SPV har gjort ändringar i avtalet som bla innebär att de födda 1966 eller senare inte har rätt till delpension.

Vid beslut om delpension tas hänsyn till verksamhetens krav och ekonomiska utrymme, liksom till den anställdes situation. Med stöd av avtalet ska arbetsgivaren kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. 

Enligt avtalet kan delpension beviljas från 61 års ålder för medarbetare som varit anställd i staten i minst 10 år (120 månader) och som inte har sjukersättning till 50% eller mer. Delpension kan beviljas med upp till 50 % av heltid och inkomstbortfallet kompenseras med 60% från SPV.  

Varje ansökan om delpension ska prövas individuellt. Praxis vid SLU är att delpension i normalfallet medges tidigast från 63 års ålder och på upp till 20% . En förutsättning är att arbetssituationen medger detta och att verksamheten inte påverkas negativt. 

Beviljande av en delpension innan 63 års ålder sker restriktivt och kräver att det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan tex. vara övertalighet eller att medarbetaren inte alls klarar av att utföra vissa arbetsuppgifter fysiskt.

Arbetstidens förläggning vid delpension beslutas av chef med hänsyn till verksamhetens krav. Syftet med delpensionen är att frigöra tid för medarbetaren att vara ledig. Det är därför inte tillåtet att förvärvsarbeta på delpensionsdelen. Den medarbetare som beviljas delpension är, som alltid, skyldig att anmäla eventuell bisyssla till SLU.

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställning till den månad arbetstagaren fyller 69 år. Intentionen med delpensionsavtalet är dock att arbetstagaren ska gå i ålderspension vid 65 år, därför upphör möjligheten till delpension utifrån detta avtal vid 65 års ålder. Den som beviljas delpension förväntas gå i ålderspension vid 65 års ålder.

Ansökan om delpension görs till prefekt/motsvarande som kontaktar HR-specialist. Ansökan ska bestå av blanketten delpension –ledighetsansökan samt skriftlig motivering. Personaldirektören tar beslut om delpension. Anmälan bör ske sex månader innan önskad delpensionsstart.

Den som fått beslut om delpension kan inte ensidigt ångra sig och återgå till heltid.

Vid delpension mellan 61 och 63 år står arbetsplatsen för 75% kostnaden och 25% finansieras av omställningsmedel. Vid 63 års ålder bekostar arbetsplatsen 25% medan omställningsmedlen finansierar 75% av kostnaden. Ersättningen för delpension betalas ut av SPV.

För mer information se SPV:s hemsida.

Blanketter

Delpension - ledighetsansökan

Fortsätta arbeta i minskad omfattning

Om du närmar dig pensionsåldern och vill fortsätta arbeta, men i en minskad omfattning och ta ut delar av din pension behöver du prata med din chef om detta. Det är ingen rättighet att gå ned i arbetstid, men om det fungerar för verksamheten kan din chef  bevilja det. Inför samtalet med din chef  behöver du göra en skriftlig motivering till varför du vill arbeta i minskad omfattning.

Hur du ansöker om minskad omfattning beror på din ålder och om du ska ta ut din tjänstepension eller inte (tex. om du enbart tar ut allmän pension). Det är därför viktigt att du har bestämt hur du tänker göra med tjänstepension i förväg och meddelar din chef detta.

Om du är under 65 år

Om du är under 65 år och ska ta ut tjänstepension behöver du först säga upp dig från din nuvarande anställning. Detta gör du via blanketten ”Uppsägning egen”. Tjänsten behöver därefter utannonseras med den minskade omfattningen. Du söker tjänsten i Reachmee och kan sedan återanställas på den mindre omfattningen.  

Om du är under 65 år och inte ska ta ut tjänstepension ska du istället ansöka om tjänstledigt på deltid. Ansökan gör du i Primula och väljer alternativet ledighet utan lön.

Om du är över 65 år

Om du är över 65 år och ska ta ut tjänstepension behöver du först säga upp dig från din nuvarande anställning. Detta gör du via blanketten ”Uppsägning egen”. Tjänsten behöver därefter utannonseras med den minskade omfattningen. Du söker tjänsten i Reachmee och kan sedan återanställas på den mindre omfattningen.

Om du är över 65 år och inte ska ta ut tjänstepension ska du istället ansöka om minskad omfattning via blanketten ”Ansökan om lägre sysselsättningsgrad tillsvidare”.  Blanketten fyller du i och lämnar till din chef. Din chef skriver under blanketten och lämnar den sedan till HR-specialist.

Se processbild - fortsätta arbeta i minskad omfattning

Blanketter

Uppsägning egen

Ansökan om lägre sysselsättningsgrad tillsvidare

Löneväxling

SLU har infört möjlighet för anställda att löneväxla till pension.

Löneväxling innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Erbjudandet riktar sig till den som är anställd på mer än 20% på SLU och som är 23 år eller äldre. Observera att löneväxling kan innebära att intjänande av allmän pension blir lägre. Se pensionsmyndigheten för mer information.

Blanketten Överenskommelse – löneväxling mot pensionsavsättning ska användas.

Blanketten Upphöra eller avbryta löneväxling används för att säga upp löneväxlingen.

Regler för att löneväxla mot pension vid SLU 

1      Vad innebär löneväxling?

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i den valbara delen enligt pensionsavtalet PA16. Inom den valbara delen kan anställd välja vem som ska förvalta pengarna.

Gör man inget eget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension (Kåpan Valbar). Se SPV:s information på www.spv.se

Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för arbetstagaren och avgiften för arbetsgivaren minskar. Den som löneväxlar får dels lägre skatt, dels ett extra tillägg på 4 % av det löneväxlade beloppet eftersom arbetsgivaren får lägre kostnad som kommer arbetstagaren till del.

2      Vem kan löneväxla till pension?

Erbjudandet riktar sig till samtliga tillsvidareanställda som arbetar 20 % eller mer och får sin lön utbetald av SLU.

Anställda födda 1988 eller senare har möjlighet att löneväxla från första anställningsdagen och längst till utgången av den månad då arbetstagaren fyller 69 år. Anställda födda 1987 eller tidigare har möjlighet att löneväxla. Löneväxling kan ske som längst till och med kalendermånaden före den månad som arbetstagaren uppnår pensionsåldern 67 år.

3      Ersättningar som kan påverkas

Löneväxling kan i vissa fall medverka till att andra ersättningar (t.ex. vid sjukdom) blir lägre, då grundlönen understiger beloppsgränser för respektive ersättning. Därför uppmanas anställda att kontrollera hur ens grundlönen efter löneväxling påverkar nedan ersättning i det enskilda fallet.

Allmän pension

Föräldrapenning

Sjukpenning och sjukersättning

A-kassa

4      Hur går löneväxling till?

Efter att man har läst ovan information och beslutat sig för
att löneväxla tecknas en överenskommelse mellan SLU och den anställde. Överenskommelsen gäller tillsvidare och löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under.

Det löneväxlade beloppet dras från månadslönen varje månad, och SLU betalar in avtalad summa till den försäkringsgivare du har valt. Till summan läggs tillägget på 4 %. Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 500 kronor. SLU har beslutat att 25 % av bruttolönen är maxbelopp för avsättning till pensionsväxling.

Om man byter anställning inom SLU så följer överenskommelsen om löneväxling med om inte annat har avtalats.

5      Avbryta en löneväxling

Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukfrånvaro.

6      Överenskommelsen om löneväxling upphör

Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

 • På den anställdes begäran under pågående anställning
 • Om anställningen vid SLU upphör
 • På arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras

Uppsägningstid är 3 månader.

7      Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar anställd ändra på belopp som ska löneväxlas måste ny ansökan ifyllas och undertecknas av anställd och chef. Ansökan lämnas till löneenheten. Ny löneväxlingsansökan med nytt löneväxlingsbelopp makulerar automatiskt det tidigare beslutet. 

8      Exempel på hur det fungerar praktiskt

Anställd som tjänar 49 000 kr väljer i augusti att löneväxla 2 000 kr från 1 oktober. Avdrag från lönen verkställs på oktober månads lön. I november betalar SLU in 2000 kr + tillägget på 4 % vilket ger en pensionsavsättning på 2 080 kr som inbetalas till den försäkringsgivare du har valt.

Anställd beskattas för den sänkta bruttolönen 47 000 kr (49 000 kr – 2 000 kr), vilket ger den anställde en lägre inkomstbeskattning. 

Skydd som ingår i anställningen

Om du blir långvarigt sjuk

När du är statligt anställd och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från Statens tjänstepensionsverk, SPV. Den ersättningen kallas för sjukpension.

Om du har ett beslut om sjukersättning eller aktivitetsstöd ska du skicka en kopia av beslutet till löneenheten.

Läs mer om sjukpension på spv.se

Om du drabbas av en arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få pengar från Afa Försäkring.

Läs mer om händelsen arbetsskada hos Afa

Skydd för din familj om du dör

När du är statligt anställd ingår ett bra skydd för din familj i form av efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring om du dör. Du kan också ha återbetalningsskydd på delar av din tjänstepension som innebär att din familj får dina pengar om du dör.

Läs mer om vad din familj kan få om du dör på spv.se

Har du frågor?

Har du frågor om din tjänstepension är du välkommen att kontakta SPV. På spv.se/kontakt kan du skicka meddelande, hitta svar på vanliga frågor samt logga in för att chatta med dem. Du kan också ringa deras kundservice på 020-51 50 40.

SLU har ett serviceavtal med SPV och du når dem enklast via slu@spv.se.

Har du frågor om din allmänna pension kontaktar du Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller läser mer på pensionsmyndigheten.se.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU           

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen