Pension

Senast ändrad: 19 juni 2023

Här kan du läsa mer om vad som gäller för allmän pension, delpension, löneväxling och den statliga tjänstepensionen.

Statsanställdas pension sköts av SPV, Statens löne- och pensionsverk. www.spv.se.

Vilka delar består din pension av?

 • Allmän pension
 • Statlig tjänstepension

Läs SPVs rutinbeskrivning för pensionsärenden om du vill veta mer om vem som gör vad, och vart du ska vända dig.

Se även Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk för ytterligare information.

När du vill gå i pension

När du ska gå i pension behöver du meddela din institution och Statens tjänstepensionsverk (SPV) i god tid. Detta för att ta reda på vad som gäller för just dig samt för att rätt papper ska komma in i tid.

SLU har ett serviceavtal med SPV och du når dem enklast via slu@spv.se. Använd blanketten som du får från SPV för att avsluta din anställning och påbörja ditt pensionsuttag.

Allmän pension

Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten (orangea kuvertet) och vi får dessa uppgifter varje år. Den består av inkomstpension och premiepension.

Den allmänna pensionen består av:

 • Inkomstpension som grundar sig på livsinkomsten.
 • Premiepension som innebär att den anställde får placera 2,5 % av den pensionsgrundande inkomsten i fonder. Premiepensionen sköts av Pensionsmyndigheten.

Den allmänna pensionen kan tidigast tas ut från 62 års ålder i en omfattning av 25, 50, 75 eller 100 procent.

Ansökan om allmän ålderspension ska skickas till Pensionsmyndigheten två till tre månader före beräknat uttag.

Personer födda 1954 och senare får hela sin pension beräknad efter det nya pensionssystemet.

I det pensionssystem som gällde tidigare bestod pensionen istället av delarna ATP (allmän tilläggspension) och folkpension. Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av pensionen enligt det tidigare systemet och en del från det nya pensionssystemet. Hur stor andelen från respektive system blir beror på vilket år du är född.

 

 

Statlig tjänstepension

Tjänstepensionsavtal PA16

Från 1 januari 2016 gäller tjänstepensionsavtalet PA 16. Avtalet har förhandlats fram av Arbetsgivarverket, Saco och Seko.

Den statliga tjänstepensionen är idag uppdelad

 • Avdelning I  (född 88 eller senare)
 • Avdelning II (född 87 eller tidigare)

Född 1987 eller tidigare Avdelning II

Du som är född 1987 eller tidigare tillhör PA 16 Avdelning II som består av:

 • Den valbara delen, 2,5 %
 • Kåpan Tjänste, kompletterande ålderspension, 2 %
 • Förmånsbestämd pension

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen.

Pensionen tjänas in mellan 23-65 års ålder och du väljer vem som ska förvalta den här delen. Du behöver inte välja om du inte vill. Gör du inget eget val placeras dina pengar hos Kåpan Tjänstepension utan återbetalningsskydd.

För utbetalning av den valbara delen får du kontakta den försäkringsgivare som förvaltar denna förmån.

Om du har dina pengar hos Kåpan Tjänstepension betalas de automatiskt ut till dig när du fyller 65 år.

Om du vill ta ut dina pengar vid en annan tidpunkt ska du skicka in en ansökan till SPV senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Kåpan Tjänste, kompletterande ålderspension

Arbetsgivaren betalar 2 procent av din utbetalda lön som sedan Kåpan Tjänstepension förvaltar som Kåpan Tjänste.

Kåpan Tjänste utbetalas utan ansökan mellan 65-70 års ålder. Om utbetalningen ska göras vid annan tidpunkt ska detta meddelas skriftligt till SPV senast tre månader före tänkt uttagstidpunkt.

Förmånsbestämd ålderspension

År du född före 1973 eller har en årslön över 483 000 kr (2019) har du rätt till förmånsbestämd ålderspension. Den påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

För hel förmånsbestämd tjänstepension måste tjänstetiden uppgå till minst 30 år.

Född 1988 eller senare Avdelning I

Du som är född 1988 eller senare tillhör PA 16 Avdelning I som består av:

 • Den valbara delen
 • Kåpan Tjänste
 • Kåpan Flex

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 40 250 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt.

Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt och du väljer vem som ska förvalta den. Du behöver inte välja om du inte vill. Gör du inget eget val placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

För utbetalning av den valbara delen får du kontakta den försäkringsgivare som förvaltar denna förmån.

När du vill ta ut dina pengar vid en annan tidpunkt ska du skicka in en ansökan till SPV senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar in 2 procent av din utbetalda lön upp till 40 250 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt. Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt.

Kåpan Tjänste utbetalas utan ansökan mellan 65-70 års ålder. Om utbetalningen skall göras vid annan tidpunkt ska detta meddelas skriftligt till SPV senast 2 månader före tänkt uttagstidpunkt.

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar 1,5 procent av din utbetalda lön (efter vissa löneavdrag). Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt och du kan använda den för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Pension till efterlevande

I PA-16 ingår också en pension till efterlevande. Om en statlig anställd avlider får den efterlevande familjen en tidsbegränsad efterlevandepension.

Sjukpension

Om du blir sjuk under en längre tid och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till extra ersättning från SPV. Ersättningen kallas för sjukpension och storleken på ersättningen beror på din lön

Kontakta SPV

Om du vill veta mer om din pension kan du kontakta SPV (Statens tjänstepensionsverk) på tel 020-51 50 40 eller kundservice@spv.se

Delpension/deltidspension

Inom staten finns ett avtal om delpension för medarbetare. Det främsta syftet med en delpensionslösning är att främja ett hållbart arbetsliv, motverka tidiga pensionsavgångar och främja en kompetensväxling.

Med stöd av avtalet ska arbetsgivaren kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Vid beslut om delpension ska hänsyn tas till verksamhetens krav och ekonomiska utrymme, liksom till den anställdes situation.

Enligt avtalet kan delpension beviljas från 61 års ålder för medarbetare som varit anställd i staten i minst 10 år (120 månader) och som inte har sjukersättning till 50% eller mer. Delpension kan beviljas med upp till 50 % av heltid och inkomstbortfallet kompenseras med 60% från SPV.  

Varje ansökan om delpension ska prövas individuellt. Praxis vid SLU är att delpension i normalfallet medges tidigast från 63 års ålder och på upp till 20% . En förutsättning är att arbetssituationen medger detta och att verksamheten inte påverkas negativt. 

Beviljande av en delpension innan 63 års ålder sker restriktivt och kräver att det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan tex. vara övertalighet eller att medarbetaren inte alls klarar av att utföra vissa arbetsuppgifter fysiskt.

Arbetstidens förläggning vid delpension beslutas av chef med hänsyn till verksamhetens krav. Syftet med delpensionen är att frigöra tid för medarbetaren att vara ledig. Det är därför inte tillåtet att förvärvsarbeta på delpensionsdelen. Den medarbetare som beviljas delpension är, som alltid, skyldig att anmäla eventuell bisyssla till SLU.

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställning till den månad arbetstagaren fyller 69 år. Intentionen med delpensionsavtalet är dock att arbetstagaren ska gå i ålderspension vid 65 år, därför upphör möjligheten till delpension utifrån detta avtal vid 65 års ålder. Den som beviljas delpension förväntas gå i ålderspension vid 65 års ålder.

Delpension ansöks hos personaldirektören via prefekt/motsvarande. Anmälan bör ske sex månader innan önskad delpensionsstart.

Den som fått beslut om delpension kan inte ensidigt ångra sig och återgå till heltid.

Vid delpension mellan 61 och 63 år står arbetsplatsen för 75% kostnaden och 25% finansieras av omställningsmedel. Vid 63 års ålder bekostar arbetsplatsen 25% medan omställningsmedlen finansierar 75% av kostnaden.

För mer information se SPV:s hemsida.

Fortsätta arbeta i minskad omfattning

Om du närmar dig pensionsåldern och vill fortsätta arbeta, men i en minskad omfattning och ta ut delar av din pension behöver du prata med din chef om detta. Det är ingen rättighet att gå ned i arbetstid, men om det fungerar för verksamheten kan din chef  bevilja det. Inför samtalet med din chef  behöver du göra en skriftlig motivering till varför du vill arbeta i minskad omfattning.

Tillvägagångsättet för att minska din tjänstgöringsomfattning är beroende av din ålder samt om du ska ta ut din tjänstepension eller inte (tex. om du enbart tar ut allmän pension). Det är därför viktigt att du har bestämt hur du tänker göra med tjänstepension i förväg och meddelar din chef detta.

Om du är under 65 år

Om du är under 65 år och ska ta ut tjänstepension behöver du först säga upp dig från din nuvarande anställning. Detta gör du via blanketten ”Uppsägning egen”. Tjänsten behöver därefter utannonseras med den minskade omfattningen. Du söker tjänsten i Reachmee och kan sedan återanställas på den mindre omfattningen.  

Om du är under 65 år och inte ska ta ut tjänstepension ska du istället ansöka om tjänstledigt på deltid. Ansökan gör du i Primula och väljer alternativet ledighet utan lön.

Om du är över 65 år

Om du är över 65 år och ska ta ut tjänstepension behöver du först säga upp dig från din nuvarande anställning. Detta gör du via blanketten ”Uppsägning egen”. Tjänsten behöver därefter utannonseras med den minskade omfattningen, du söker tjänsten i Reachmee och kan sedan återanställas på den mindre omfattningen.

Om du är över 65 år och inte ska ta ut tjänstepension ska du istället ansöka om minskad omfattning via blanketten ”Ansökan om lägre sysselsättningsgrad tillsvidare”.  Blanketten fyller du i och lämnar till din chef. Din chef skriver under blanketten och lämnar den sedan till HR-specialist.

Se processbild - fortsätta arbeta i minskad omfattning

Blanketter

Uppsägning egen

Ansökan om lägre sysselsättningsgrad tillsvidare

Löneväxling

 

SLU har infört möjlighet för anställda att löneväxla till pension.

Löneväxling innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Från 1 januari 2017 placeras pengarna i den valbara delen enligt det nya pensionsavtalet PA16. Se SPVs information på www.spv.se.

Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för den anställde och avgiften för arbetsgivaren minskar.

Erbjudandet riktar sig till den som är anställd på mer än 20% på SLU och som är 23 år eller äldre. Den som har en månadslön under gränsen för intjänande av allmän pension bör noga överväga en löneväxling, eftersom det innebär att intjänande av allmän pension blir lägre. Se Skatteverket för aktuellt belopp.

Blanketten Överenskommelse – löneväxling mot pensionsavsättning finns på sidan https://internt.slu.se/sv/personalfragor/blanketter/ under pension.

Regler för att löneväxla mot pension vid SLU 

1      Vad innebär löneväxling?

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i den valbara delen enligt pensionsavtalet PA16. Inom den valbara delen kan anställd välja vem som ska förvalta pengarna.

Gör man inget eget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension (Kåpan Valbar). Se SPV:s information på www.spv.se

Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för arbetstagaren och avgiften för arbetsgivaren minskar. Den som löneväxlar får dels lägre skatt, dels ett extra tillägg på 4 % av det löneväxlade beloppet eftersom arbetsgivaren får lägre kostnad som kommer arbetstagaren till del.

2      Vem kan löneväxla till pension?

Erbjudandet riktar sig till samtliga tillsvidareanställda som arbetar 20 % eller mer och får sin lön utbetald av SLU.

Anställda födda 1988 eller senare har möjlighet att löneväxla från första anställningsdagen och längst till utgången av den månad då arbetstagaren fyller 69 år.

Anställda födda 1987 eller tidigare har möjlighet att löneväxla från 23 år och längst till och med kalendermånaden före den månad som arbetstagaren uppnår pensionsåldern 67 år.

3      Ersättningar som kan påverkas

Löneväxling kan i vissa fall medverka till att andra ersättningar (t.ex. vid sjukdom) blir lägre. Därför avråds anställda som efter löneväxlingen har en grundlön som understiger nedanstående beloppsgränser.

3.1    Allmän pension

Gränsen för intjänande av allmän pension är 49 938 kronor per månad (år 2023).

3.2    Föräldrapenning

Sjukpenninggrundande inkomst för utbetalning av föräldrapenning påverkas vid en lön som understiger 43 750 kronor per månad (år 2023). 

3.3    Sjukpenning och sjukersättning

Ersättningen för sjukpenning och sjukersättning blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 43 750 kronor per månad (år 2023).

3.4    A-kassa

Ersättningen för a-kassa blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 25 025 kronor per månad.

4      Hur går löneväxling till?

Efter att man har läst denna information och beslutat sig för
att löneväxla tecknas en överenskommelse mellan SLU och den anställde.

Överenskommelsen gäller tillsvidare.

Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under.

Försäkringspremien betalas alltid i förväg, därför dras det löneväxlade beloppet från månad ett, och första premien betalas från månad två. SLU betalar därefter månatligen in avtalad summa till den försäkringsgivare du har valt. Till summan läggs tillägget på 4 %.      

Om man byter anställning inom SLU så följer överenskommelsen om löneväxling med om inte annat har avtalats.

Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 500 kronor. 

Enligt inkomstskattelagen 59 kap 5§ så får den totala avsättningen för tjänstepension inte överstiga 35 procent av bruttoinkomsten. Idag avsätter SLU 4,5 % respektive 6 % till tjänstepension för anställda. SLU har beslutat att 25 % av bruttolönen är maxbelopp för avsättning till pensionsväxling.

5      Avbryta en löneväxling

Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukfrånvaro.

6      Överenskommelsen om löneväxling upphör

Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

 • På den anställdes begäran under pågående anställning
 • Om anställningen vid SLU upphör
 • På arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras

7      Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar anställd ändra på belopp som ska löneväxlas måste ny ansökan ifyllas och undertecknas av anställd och chef. Ansökan lämnas till löneenheten. Ny löneväxlingsansökan med nytt löneväxlingsbelopp makulerar automatiskt det tidigare beslutet. 

8      Exempel på hur det fungerar praktiskt

Anställd som tjänar 49 000 kr väljer i augusti att löneväxla 2 000 kr från 1 oktober. Avdrag från lönen verkställs på oktober månads lön. I november betalar SLU in 2000 kr + tillägget på 4 % vilket ger en pensionsavsättning på 2 080 kr som inbetalas till den försäkringsgivare du har valt.

Anställd beskattas för den sänkta bruttolönen 47 000 kr (49 000 kr – 2 000 kr), vilket ger den anställde en lägre inkomstbeskattning. 

Inkomstpension

Är du född 1954 och senare omfattas du helt av det nya pensionssystemet där livsinkomsten avgör pensionens storlek.

Premiepension

Del av din lön (2,5 %) avsätts till premiepensionen som är en del i det nya pensionssystemet. Pengarna placeras i värdepappersfonder du själv kan välja. Premiepensionens storlek beror på värdeutvecklingen i de fonder du valt.

Pension till efterlevande

Om du som statligt anställd avlider får din efterlevande familj en tidsbegränsad efterlevandepension.

Sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan du få statlig sjukpension. Får du ett beslut om sjukersättning eller aktivitetsstöd ska du skicka en kopia av beslutet till löneenheten.

Allt som har med pension för statsanställda att göra sköts av SPV, Statens löne- och pensionsverk. www.spv.se


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU