Ledighet för studier

Senast ändrad: 07 mars 2024
Studenter vid ett bord, foto

De grundläggande bestämmelserna finns i lag (1974:981) om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) och i Villkorsavtalet. Syftet med lagen är att medarbetarens studier inte ska påverka dennes anställning eller anställningsförhållande.

Egna studier

Villkor

För att en medarbetare ska få rätt till ledighet för utbildning fordras att hen vid ledighetens början har varit statligt anställd de sex senaste månaderna i följd eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. Facklig utbildning är undantagen från detta krav.

Typ av utbildning

Någon begränsning vad gäller utbildningens art finns inte. Studierna ska dock utmärkas av viss planmässighet. Renodlade självstudier faller t.ex. utanför lagen.

Ledighetens längd och omfattning

Ledighet bör beviljas för den tid som är nödvändig för att studierna ska kunna slutföras. Den normala eller tänkta kurslängden framgår i regel av en kursplan. Ledighet bör vidare beviljas i den omfattning (i procent av heltid) som får anses skälig med hänsyn till kursens omfattning och innehåll.

Förläggning

Utgångspunkten är att ledighet ska beredas i enlighet med medarbetarens önskemål. Arbetsgivaren har under vissa förutsättningar rätt att skjuta upp ledighet till senare tid än medarbetare har begärt, om den utgör hinder i arbetsgivarens verksamhet. Skulle ledigheten skjutas upp ska medarbetaren informeras om detta genast. Berörd personalorganisation ska underrättas och frågan kan bli föremål för förhandling.

Anställningsskydd

En medarbetare får inte sägas upp av det skälet att hen begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet för utbildning. När hen återgår i arbete efter avslutad utbildning är hen rätt till samma eller likvärdig anställning i fråga om arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om hen har varit kvar i arbete.

Avbrutna studier

Arbetstagaren har rätt att återgå i arbete om hen avbryter sina studier, men måste då meddela arbetsgivaren minst en månad i förväg innan önskad återgång, om studieledigheten varat minst ett år. I annat fall måste arbetsgivaren meddelas två veckor i förväg. Vid ledighet som motsvarar högst en vecka har arbetstagaren alltid rätt att återgå omedelbart. Arbetsgivaren kan medge att varseltiden avkortas.

När en arbetstagare återgår tidigare uppstår ofta praktiska problem. Hur ska man t.ex. göra med eventuell vikarie? Formellt gäller att om vikarien är förordnad "tills vidare under den tid innehavaren är tjänstledig dock längst t.o.m. viss tidpunkt" (vilket är vanligast vid SLU), så upphör förordnandet, utan uppsägning, fr.o.m. den dag innehavaren återgår i tjänst, även om detta sker vid ett tidigare tillfälle än beräknat. Vikarien måste underrättas om detta minst en månad i förväg, varför institutionen under en kortare tid kan tvingas betala lön till två personer.

Observera att om ledighet som inkluderar semester sökts och beviljats för längre period, t.ex. helt kalenderår, så har arbetstagaren ingen rätt att återgå i tjänst under sin semester.

Omkostnader

Vid ledighet för studier får den sökande normalt själv betala alla omkostnader, t.ex. kursavgifter, resor, kursmaterial om inte annat överenskommes.

Studier i tjänsten

Utbildning/ kurser som av institutionen bedömer vara nödvändiga för att medarbetaren ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter kan medarbetaren få gå "i tjänsten", dvs. på betald arbetstid. Någon rätt att få gå viss utbildning i tjänsten kan inte åberopas, det är institutionens prefekt (motsv) som avgör. Om institutionen och medarbetaren är överens om att studierna ska ske "i tjänsten" så ska ingen ledighet sökas. Till skillnad från vad som gäller vid ledighet för studier så har medarbetaren normalt rätt att få eventuella omkostnader betalda av arbetsgivaren.

Kurser som anordnas av SLU kan medarbetare normalt gå på arbetstid. Detsamma gäller för utbildning som krävs t.ex. i samband med förändring av arbetsuppgifter, organisationsförändringar, etc.

Studier enligt trygghetsavtalet  (SAV cirk 2006:2 )

I samband med uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan tjänstledighet utan löneavdrag beviljas arbetstagare, som under uppsägningstiden genomgår utbildning genom Trygghetsstiftelsens försorg eller är föremål för andra insatser från stiftelsen. "Andra insatser" kan vara prövande av arbete utanför SLU. Om lön utgår minskas lönen från SLU med samma belopp. Till ledighetsansökan bifogas t.ex. kopia av antagning eller intyg från praktikarbetsplats. Beslut fattas av personalavdelningen. 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU