Regleringsbrev

Senast ändrad: 11 januari 2024

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att styra SLU:s verksamhet. Regeringen beslutar om regleringsbrevet för nästföljande budgetår under andra hälften av december.

Alla regleringsbrev för SLU finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Innehåll i regleringsbrevet

I verksamhetsdelen anges mål, återrapporteringskrav, uppdrag samt kompletterande organisationsstyrning. Målen ska avse sådant som myndigheten bör uppnå under året. Återrapporteringskraven avser sådan information som myndigheten ska rapportera till regeringen, främst i årsredovisningen.

I finansieringsdelen redovisas bland annat vilka och hur stora anslag myndigheten disponerar, vilka villkor som gäller för anslagen avseende till exempel anslagskredit, räntekontokredit och låneram samt villkor för myndighetens avgiftsbelagda verksamhet.


Kontaktinformation

miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12