Arbetsmiljöpolicy

Senast ändrad: 04 juni 2024

SLU vill genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapa en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska nå våra verksamhetsmål, och det gör oss till en attraktiv arbetsgivare och studieplats.

Hur vill vi att vår arbetsmiljö ska vara?

Den arbetsmiljö vi eftersträvar ska

 • utformas så att den kreativitet och det engagemang som utmärker universitetsmiljön tas tillvara
 • bidra till att utveckla medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenhet samt frigöra outnyttjade resurser
 • inspirera till möten, tankeutbyte och samarbete över ämnes-, kompetens- och kulturgränser där människor med olika bakgrund kan bidra med sin kunskap och erfarenhet
 • främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa att alla bemöts med samma respekt och tilltro och ges lika möjligheter i arbetet.

Hur kan vi få en sådan arbetsmiljö?

För att omsätta arbetsmiljöpolicyn i praktiken krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

Allas ansvar

 • Delta aktivt i arbetsmiljöarbetet.
 • Ha tillräcklig kunskap om fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter utifrån arbetsmiljölagstiftningen.
 • Bidra till att vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet.
 • Verka för att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och integreras i verksamheten.
 • Ha kunskap om vart man kan vända sig för stöd om behov uppstår.

Ledningens ansvar

 • Se till att medarbetarna vet vilket ansvar de har och att de har förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Arbeta för öppenhet och ömsesidig dialog för att skapa förtroendefulla relationer på arbetsplatsen.
 • Säkerställa att kunskap och erfarenhet från tidigare förändringsarbete tas tillvara och ligger till grund för framtida arbetsmiljöbeslut.
 • Ha kunskap om förebyggande arbetsmiljöarbete samt om arbetsmiljölagstiftningen och SLU:s egna rutiner.
 • Undersöka och regelbundet riskbedöma såväl den fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Kommunikation på arbetsplatsen

 • Information och öppen kommunikation om verksamheten och om arbetsmiljöarbetet finns på och mellan alla nivåer i organisationen.
 • Organisationsförändringar föregås av riskbedömningar där det framgår vad syftet med förändringen är och vilka som berörs.
 • Kontakten lärare/handledare och studenter på alla nivåer präglas av respekt och omtanke.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 •  Arbetsklimatet är tillåtande och präglas av vi-känsla, delaktighet och samverkan.
 • Ingen medarbetare utsätts för långvarigt hög arbetsbelastning och det finns tid till återhämtning.
 • Trakasserier av olika slag uppmärksammas och åtgärdas omedelbart.
 • Signaler på arbetsrelaterad problematik fångas upp i ett tidigt skede, åtgärdas och dokumenteras.
 • Chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning och ohälsa.
 • Chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger kränkande särbehandling.
 • Chefer och arbetsledare har kännedom om SLU:s rutiner vid kränkande särbehandling.

 Den fysiska arbetsmiljön

 • Arbetsplatserna utformas så att hälsa och säkerhet tryggas i en god fysisk arbetsmiljö med bra ergonomiska förhållanden.
 • Anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Tillbud och olycksfall utreds och rapporteras enligt SLU:s rutiner.
 • Friskvårdsinsatser stöds på alla nivåer.
 • Arbetsplatserna är fria från droger.

Rörlighet och utveckling

 • Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling.
 • Personalrörlighet inom universitetet uppmuntras och underlättas.

Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU