HR-enheten

Senast ändrad: 19 mars 2024

HR-enheten är en både rådgivande och utförande enhet inom personalavdelningen. Vi har i och med vår centrala placering ett ansvarar för arbetsgivarfrågor på universitetsnivå. Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs.

Rådgivning

Hjärtat i vår verksamhet är rådgivande stöd till verksamhetens chefer. Det betyder att prefekter, avdelningschefer och andra som har personalansvar kan vända sig till oss för råd. Vi stöder också personaladministratörer och beslutsstöd. Vår rådgivning spänner över ett stort område, och vi hanterar allt från annonsformuleringar till omorganisationer.

HR-specialisterna är experter när det gäller HR-frågor. Du som chef kan vända dig till oss för att få hjälp att hitta den bäst fungerande lösningen. Vi bistår med kunskap i de regelverk som finns och med hjälp att navigera mellan dem, för att du ska kunna hantera din situation på ett bra sätt. HR-specialisterna kan också bidra med kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det enklare för dig som chef att strukturera din vardag och utveckla dina medarbetare.

Du behöver komma till oss för rådgivning inför en förändring, övertalighet eller annan personalsituation som är på ingående, men också för rådgivning i en aktuell situation där något redan inträffat. Eftersom vi även är utförande i vissa ärenden, kan vi efter att du bestämt hur du vill gå vidare, också hjälpa dig med samordning och förhandling.

Det är drygt tolv personer som arbetar som HR-specialister och sex HR-aministratörer och varje institution vid SLU har en tilldelad specialist/administratör att vända sig till. 

Enhetschef HR

Maria Bergling, 090-786 81 64
Handläggare för FOKUS.
Anställningsordningen, kompetensförsörjning

HR-strateg

Erika Bodlund, 018-67 22 83

HR-specialister 

Louise Malm, 018-67 34 21
Kontaktperson för: Universitetsdjursjukhuset (UDS) inom Kliniska vetenskaper.

Henrik Hägerström, 018-67 17 92
Avtal, resor (Travel Manager), rekrytering
Kontaktperson för: Planeringsavdelningen, Personalavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Fastighetsavdelningen, Ledningskansliet, Rektor, Dokumentationsenheten, Utbildningsavdelningen, Avdelningen för lärande och digitalisering, Ekonomiavdelningen, Internrevisionen, Avdelningen för infrastruktur, Biblioteket, LTV fakultetskansli.

Katarina Örnkloo, 018-67 25 63
Hr-controller
Kontaktperson för: Akvatiska resurser (SLU Aqua). 

Anna Gustafsson018-67 12 27
Arbetsmiljöinriktning
Kontaktperson för: Artdatabanken, Molekylära vetenskaper.

Christoffer Thell, 018-67 22 39
Lönebildning

Kontaktperson för: Ekologi, Växtbiologi och Intendentur Biocentrum.

Ylva Lindahl, 018-67 19 63
Internationella frågor

Kontaktperson för: Vatten och miljö, Institutionen för ekonomi, Stad och Land, Intendentur mark, vatten och miljöcentrum, NJ fakultet, NJ fakultetskansli, Institutionen för mark och miljö.

Jenni Vahlström, 090-786 82 40
Fakultets- och ortsövergripande frågor, Umeå S-fakulteten. Lika Villkors-frågor
Kontaktperson för: Skoglig fältforskning, Skogens ekologi och skötsel, Vilt fisk och miljö, Skoglig resurshushållning, Skoglig genetik och växtfysiologi, Skogens biomaterial och teknologi, S fakultetskansli, S fakultet. 

Kristin Larsson, 040-41 50 18
Fakultets- och ortsövergripande frågor
Kontaktperson för: Växtskyddsbiologi, Människa och samhälle, Odlingsenheten, Växtförädling, Biosystem och teknologi, Landskapsarkitektur planering och förvaltning, Enheten för samverkan, LTV fakultet.

Julia Damberg, 018-67 15 91
Internationella frågor
Kontaktperson för: Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO), IT-avdelningen

Anna Tengstam, 040-41 54 43
Kontaktperson för: Växtproduktionsekologi, Energi och teknik, Intendentur ekologicentrum, Sydsvensk skogsvetenskap.

Cecilia Edling, 018-67 19 19
Arbetsmiljöinriktning
Kontaktperson för: Skogsmästarskolan, Skoglig mykologi och växtpatologi, Skogsekonomi, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV), Kliniska vetenskaper, VH fakultet.  

HR-administratörer

Malin Björnstad, 018-67 22 93
Teamledare/samordnare
Systemutvecklingsansvarig ReachMee 

Emilia Lindkvist, 018-67 22 58

Sara Andersson, 018-67 15 22

Anna Rosendal, 018-67 24 77

Malin Bellander, (tjl.)

Karoline Holmström, (tjl.)

Fakta:

Alnarp Besöksadress: Norra Dubbelvillan, Sundsvägen 5 Postadress: Box 52, 230 53 Alnarp

Ultuna Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8 Postadress: Box 7087, 756 51 Uppsala

Umeå Besöksadress: Skogsmarksgränd Postadress: 901 83 Umeå


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU