Webbutbildning - Statsanställd

Senast ändrad: 07 mars 2024

För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen "Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola" producerats. Utbildningen är en webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet.

Om utbildningen

Utbildningen är webbaserad och kan genomföras individuellt på egen hand eller som en del i ett sammanhang, t.ex. ett värdegrundsarbete inom en institution/motsvarande.

Det tar 35-45 minuter att ”klicka sig igenom” utbildningen och ta del av informativa texter och interaktiva övningar. Utbildningen finns på svenska och engelska.

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning

  • har insikt om och en övergripande förståelse för vad det innebär att vara statsanställd inom ramen för sitt arbete vid universitet eller högskolan
  • har kännedom om att lagar och förordningar formar det dagliga arbetet
  • har övergripande förståelse för hur universitet och högskolor finansieras

Innehåll

Innehållet i utbildningen behandlar statstjänstemannarollen på en övergripande nivå. Det finns tre huvudkapitel som vart och ett kan fungera fristående

Introduktion – denna del utgörs helt av en animerad film som övergripande beskriver universitetens och högskolornas roll i samhället och svarar på frågan om varför det är viktigt att förstå innebörden av att vara statsanställd.

Verksamheten – denna del är huvudsakligen informationsgivande och tar upp olika finansieringsformer samt de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden. Här omnämns också vissa specifika regelverk som utmärker universitet och högskola (examination, rekrytering, besluts­ordning och organisation).

Individen – i den tredje och sista delen av utbildningen får deltagaren möjlighet att reflektera kring hur reglerna som styr vår verksamhet också kommer i spel i vardagssituationer. Denna del innehåller frågeställningar och interaktivitet.

Ta del av utbildningen

För att ta del av webbutbildningen behöver du följa steg 1 och steg 2 nedan.

Steg 1: Läs hur du skapar en användare i Studium för att ta del av utbildningen

Steg 2: Se webbutbildningen om "Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola"


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU