Företrädesrätt till återanställning

Senast ändrad: 10 april 2024

När din anställning upphör kan du ha rätt att få företräde till återanställning.

En grundförutsättning är att du har haft sammanlagt mer än 12 månaders statlig anställning de senaste tre åren. För ny säsongsanställning gäller rätt till företräde om du har mer än sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren. Vid anställning enligt 5.1 § LAS (SÄVA) måste den anställda ha sammanlagt mer än nio månaders SÄVA-anställning de senaste tre åren för att ha företrädesrätt till en ny SÄVA-anställning.

Företrädesrätt innebär att du automatiskt blir medsökande till lediga befattningar vid SLU. Företräde har du under nio månader efter anställningens slut. Du måste dock ha tillräcklig kompetens och kvali­fikationer för arbetet om företrädesrätten ska gälla.

Du måste anmäla till SLU att du vill utnyttja din företrädesrätt, skicka din anmälan till Registrator. Personalavdelningen ser därefter till att du är medsökande till lediga befattningar som du bedöms ha tillräckliga kvalifikationer för.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen