Karriärbidrag för forskare

Senast ändrad: 02 februari 2024

SLU införde 2016 karriärbidrag för särskilt framstående forskare. Syftet är att uppmärksamma och stötta individer som gör särskilt goda prestationer inom forskningen.

Från och med 2021 kommer bidrag att fördelas till forskare som avlagt doktorsexamen minst 4 och högst 10 år före det datum då bidraget mottas. Utlysningar görs vartannat år. Karriärbidrag till seniora forskare kommer inte längre att fördelas.

Karriärbidraget ska underlätta för mottagaren att utveckla självständig forskning och att meritera sig, och även uppmuntra till ökat risktagande i forskningen. Mottagarna får också delta i ett särskilt karriärutvecklingsprogram.

Bidragen fördelas av rektor efter nominering av prefekterna och urval som görs av fakulteterna.

SLU-satsningen på karriärbidrag har 2023 utvärderats av en extern granskare. SLU:s ledning kommer under våren 2024 att ta ställning till utvärderingens rekommendationer och därefter besluta om tidpunkt för kommande utlysning.