Karriärbidrag för forskare

Senast ändrad: 21 december 2016

Rektor utlyser karriärbidrag för särskilt framstående forskare. Bidragen riktas till forskare i två olika stadier av forskarkarriären (se nedan).

Syftet är att ge mottagaren en tryggare situation under några år med utrymme för ökat risktagande i forskningen. För juniora forskare ska bidragen också underlätta för mottagaren att utveckla självständig forskning och att meritera sig.

Vetenskaplig kvalitet är den huvudsakliga urvalsgrunden men områdets betydelse för SLU:s profil samt jämställdhetsaspekter kommer att vägas in när bidragen fördelas.

Bidragen ges i två kategorier:

 • Karriärbidrag junior – avser forskare som avlagt doktorsexamen minst 6 och högst 10 år före det datum då bidraget mottas (1 juli 2017).
 • Karriärbidrag senior– avser forskare som avlagt doktorsexamen minst 10 och högst 20 år före det datum då bidraget mottas (1 juli 2017).

Avdrag för tidsbegränsningarna ovan får göras om den nominerade har varit föräldraledig eller deltagit i totalförsvaret.

Bidragen uppgår till 1 mnkr per år i tre år (juniora) respektive fem år (seniora). Under 2017 kommer fem bidrag i varje kategori att delas ut. Utlysningen planeras sedan att återkomma vartannat år.

Förslag tas emot i form av nomineringar, som görs i två steg:

 • Prefekterna inbjuds att nominera kandidater och lämna till ansvarig fakultet senast den 31 januari 2017 (skickas till fakultetens forskningssekreterare). Ansvarig fakultet meddelar vilket maximalt antal förslag som varje institution får lämna. 
 • Fakulteterna gör ett urval bland inkomna förslag och lämnar sina nomineringar till rektor senast den 1 mars 2017 (skickas till boel.astrom@slu.se). Varje fakultet får nominera upp till 4 (NJ 6) kandidater i varje kategori. Könsfördelningen ska vara jämn i båda kategorierna.

Villkor för bidragen, urvalsprocess, bedömningskriterier och anvisningar om vad nomineringsunderlaget ska innehålla framgår nedan.


Klicka på vald länk nedan så kommer du direkt till avsnittet längre ned på sidan:

Villkor

Bidrag ges endast till person som är anställd vid och bedriver hela sin verksamhet vid SLU. Om mottagaren lämnar SLU dras medel motsvarande resterande bidragsperiod tillbaka. Samma person kan bara få karriärbidrag av samma typ vid ett tillfälle.

Bidraget gäller från och med 1 juli det aktuella året. Medlen utbetalas till mottagarens institution men är personligt och disponeras fritt av mottagaren. Forskare som får karriärbidrag förväntas att fortsätta söka extern finansiering.

Mottagaren är skyldig att på anmodan från rektor lämna in en kort rapport som beskriver de viktigaste resultaten och på vilket sätt bidraget har medverkat till utveckling av forskningen, samt en publikationslista för den aktuella perioden och ekonomisk redovisning. Rapporten kommer att användas vid utvärdering av satsningen i dess helhet under 2023.

Urvalsprocess

 • Genom en intern utlysning inbjuder rektor institutionerna att nominera kandidater. Förslagen lämnas till ansvarig fakultet. Nomineringsunderlagets innehåll beskrivs nedan. Fakulteten avgör hur många nomineringsförslag som varje institution får lämna.
 • Varje fakultet får nominera max 4 kandidater (NJ: 6) i varje bidragskategori. Inom båda kategorierna ska könsfördelningen vara jämn. Urvalet ska göras på basis av de kriterier som beskrivs nedan. Dekanen ansvarar för urvalet efter bedömning av förslag från prefekterna. En skriftlig motivering ska ges av hur kandidatens forskningsinriktning bidrar till fakultetens/SLU:s profil. Kandidaterna behöver inte rangordnas. För transparensens skull bör berörd fakultetsnämnd informeras om processen.
 • Rektor avgör hur många av de nominerade i respektive kategori som går vidare till sakkunniggranskning.
 • Sakkunniggranskning utförs i Formas regi med hjälp av en särskilt utsedd beredningsgrupp. Bedömningen görs enligt de kriterier som beskrivsnedan.
 • Rektor beslutar om fördelning av bidragen efter diskussion i rektorsgruppen (rektor, prorektor och vicerektorer), där sakkunnigbedömningen är rådgivande. Det slutliga urvalet görs med hänsyn till jämställdhet och målet att bidragen ska fördelas över flera strategiskt viktiga områden (undvika alltför stor koncentration av bidragen till samma forsknings-område). Vid lika kvalifikationer ska jämställdhetsaspekten vara avgörande.

Nomineringsunderlag

 • Underlaget ska vara skrivet på engelska (med undantag för del a nedan) och innehålla:
 • Sammanfattande projektbeskrivning, max en halv A4-sida (på svenska).
 • Beskrivning av planerad forskning, max två A4-sidor.
 • CV, inklusive uppgifter om tidpunkt för doktorsexamen och eventuell föräldraledighet eller dylikt efter doktorsexamen.
 • Fullständig publikationslista, om möjligt inklusive bibliometriska indikatorer (Web of Science eller Scopus).
 • Beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga prestationer, max två A4-sidor. Juniora kandidater ska här beskriva sin roll i förhållande till tidigare handledare/nuvarande forskargruppledare (självständighet).
 • Beskrivning av hur forskningen bidrar till SLU:s profil, max en A4-sida.

Underlaget från fakulteten till rektor ska också inkludera en kort skriftlig motivering med fokus på bedömning av forskningsområdets betydelse ur ett strategiskt perspektiv.

Urvalskriterier

För seniora kandidater gäller följande kriterier:

 • Scientific publication performance (quantity and quality)
 • Other appearance on the international scientific arena (conferences, editorial, collaboration, awards)
 • Ability to attract high-quality external funding
 • Supervision of young scientists (PhD-students, PhD-disputations, postdocs)
 • Extent and impact of extension/outreach activities
 • Scientific quality and originality of the proposed research
 • Overall scientific excellence (merging of the first six aspects)

För juniora kandidater gäller följande kriterier:

 • Scientific publication performance (quantity and quality)
 • Ability to attract high-quality external funding
 • Other merits of the candidate (conferences, editorial, collaboration, awards, supervision of young scientists, extension/outreach activities, etc.)
 • Scientific quality and originality of the proposed research
 • The candidate’s independence** and potential as a future research leader
 • Overall scientific excellence (merging of the first five aspects)

För båda kategorierna bedöms dessutom:

 • Forskningsinriktningens betydelse för SLU:s möjlighet att upprätthålla högkvalitativ verksamhet inom flera strategiskt viktiga områden (detta kriterium används enbart av fakultet samt rektorsgrupp)

Mindre justeringar kan komma att göras i samråd med Formas. När det gäller självständighetskriteriet (independence”) för juniorbidrag ska bedömarna ska uppmärksammas på risken att kvinnliga och manliga kandidater tenderar att bedömas olika i detta avseende (se VR:s rapport ”Jämställdhetsobservationer i ett urval av VR:s beredningsgrupper 2012”).

Tidsplan för utlysningen av karriärbidrag 2017

13 december 2016 
Rektor inbjuder institutioner att nominera kandidater

21 december 
Fullständig utlysningstext publiceras

31 januari 2017 
Nomineringsförslag lämnas från prefekt till fakultet

1 mars  
Nomineringsförslag lämnas från fakultet till rektor

15 mars 
Underlag för sakkunnigbedömning lämnas till Formas

24 maj  
Sakkunnigbedömningen klar

(senast) 20 juni 
Rektor beslutar om fördelning av karriärbidrag 2017

Fr.o.m. 1 juli  
Bidragen utbetalas till mottagarens institution


Kontaktinformation

Boel Åström, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
boel.astrom@slu.se, 018-67 20 22

Sidansvarig: marten.granert@slu.se