Personalpolicy

Senast ändrad: 10 april 2024
Medarbetare ute i verksamhet, foto

Enligt vår personalpolicy är medarbetarna SLU:s viktigaste resurs för att förverkliga vårt universitets visioner och mål. Principen om ett hållbart nyttjande har också sin relevans i arbetslivet. Det innebär att på bästa sätt ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna.

Med kunniga och motiverade medarbetare blir vårt universitet livskraftigt och framgångsrikt. Alla inom SLU bidrar till universitetets framgång. Vår främsta tillgång är vår kompetens och vårt engagemang. Det är vi alla tillsammans som skapar en god arbetskultur. Ledare på alla nivåer har ett särskilt ansvar för att stimulera till diskussion och skapa delaktighet.

I en organisation är det viktigt att skapa tydlighet och att ge riktlinjer. SLU:s personalpolicy består av fyra grundläggande värderingar som skall genomsyra arbetet inom hela universitetet.

Vårt arbete vid SLU skall präglas av

Gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar

Ledare vid SLU skall främja en kultur som genererar aktiva och ansvarstagande medarbetare som tar del i samtal om arbetet och medverkar till att driva verksamheten framåt. Den enskilde medarbetaren skall ha medinflytande över det egna arbetet, kunna se den egna arbetsinsatsen i relation till verksamhetens mål samt få återkoppling på sitt arbete.

Det är allas ansvar att genom sin yrkesskicklighet samt genom hänsyn och respekt bidra till en god arbetsmiljö.

Ett hållbart nyttjande av kompetens

Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är förutsättningen för en hög kvalitet i universitetets verksamhet. SLU skall vara en arbetsplats där medarbetarnas vilja till personlig och yrkesmässig utveckling stimuleras utifrån var och ens förutsättningar samt utifrån verksamhetens behov. SLU vill främja att balans råder mellan arbete och fritid.

Kommunikation och delaktighet

Kommunikation betyder "att göra gemensamt". En öppen dialog om målen för verksamheten skall föras på alla nivåer inom SLU för att skapa delaktighet, samarbete och nytänkande.

SLU vill aktivt främja en arbetskultur där det är naturligt att alla säger sin mening, där alla lyssnar och där alla bemöter varandra med respekt.

Kreativitet och mångfald

Arbetsgrupper som består av medarbetare med skilda kompetensområden, med skilda personliga erfarenheter och med olika kulturella bakgrunder skapar förutsättningar för inspiration och kreativitet. SLU vill stimulera och främja att människor med olika bakgrund möts och arbetar tillsammans.

Fastställd av styrelsen 2000-12-15, dnr SLU uf 16.1-4389-00

Styrande dokument

Du läser vår personalpolicy i sin helhet under styrande dokument. SLU har också en policy för ledarskap (ledaridén) och en policy för medarbetarskap (medarbetaridén). Vi har samlat dessa under styrande dokument.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen