Skatter

Senast ändrad: 19 juni 2023

Regler för skatteavdrag

Skatteavdrag är en preliminär inkomstskatt som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket för alla anställda eller andra betalningsmottagare. Det är därför viktigt att arbetstagarna beskattas rätt.

Skatteavdrag

Nyanställd

Nyanställda ska skicka in skattsedel för preliminär A-skatt, beslut om skattejämkning eller befrielse för skatteavdrag. Skattesedel hämtas på Skatteverkets hemsida.

Om skatteuppgifter saknas dras skatt enligt Uppsalas skattsedel, förhöjt med 10 %.

Jämkning för skolungdomar och studerande

Om inte skolungdomar och studerande jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helgerna, kan skatteavdraget bli för stort. Det kan också bli för lågt om de har flera arbetsgivare. Skatteavdraget kan också bli fel om de får lön och skattepliktig barnpension under samma år.

För att de ska betala rätt skatt kan de ansöka om en jämkning som gör att de betalar rätt skatt från början. De kan göra en ansökan om Jämkning ungdom på Skatteverkets hemsida.

Sidoinkomst

Om en anställd har en annan huvudarbetsgivare dras 30 % skatt på all sidoinkomst.

Årsskifte

Löneenheten får skatteuppgifter direkt från centrala skatteregistret vid varje årsskifte.

Ändring av skatteuppgift

Om någon uppgift i efterhand ändras av Skatteverket, t ex jämkningsbeslut ska uppgiften skickas till löneenheten.

Skattelättnader för utomlands bosatta

Angående beskattning av personer bosatta utomlands, se avsnitt skatteregler för personer som bor utomlands.

Skatteregler för personer som bor utomlands

Som statlig myndighet är SLU förhindrad att anställa en medarbetare som arbetar i ett annat land enligt lag. Du hittar mer information om arbete i utlandet samt SINK-skatt här. 

I de fall SLU anlitar arvodister bosatta utomlands ska de som regel inte folkbokföras i Sverige om vistelsetiden här understiger ett år. Dessa personer saknar i de flesta fall svenskt personnummer och istället ska ett samordningsnummer rekvireras från Skatteverket av institutionen/avdelningen. Personens samordningsnummer kommer att framgå i SINK-beslutet.

Vistelse i Sverige är kortare tid än sex månader

Den särskilda inkomstskatten (SINK) är en definitiv skatt som tas ut med 0 eller 20 % (2016).  Detta innebär att att även t.ex. traktamente, milersättning, övriga resekostnader är skattepliktig inkomst och ska beskattas. Personen kan dock välja att i stället bli beskattad enligt de allmänna reglerna inkomstskattelagen om han begär det. Den som väljer detta kan göra valet under inkomståret genom att lämna en ansökan om ändrad beräkning av skatteavdrag, SKV 4302 i stället för SINK-ansökan.

Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta finns att hämta på Skatteverkets hemsida, blanketter: SKV 4350   resp engelsk version 4350a.

Vistelsen i Sverige är mer än sex månader

Den som bor utomlands men som stadigvarande vistas i Sverige i mer än sex månader, anses i regel vara obegränsat skattskyldig i Sverige trots att permanentbostaden finns i annat land. Då gäller vanliga regler för statlig och kommunal inkomstskatt.

"Forskarskatt" - skattelättnader för utländska nyckelpersoner

Forskarskattenämnden (inte Skatteverket) tar särskilda beslut om skattelättnader, s.k. forskarskatt, för personer med särskild kompetens som det finns betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.

Skattereglernas utformning

Beslutet innebär att 75% av lön och annan ersättning tas upp som underlag för beskattning. 25% av arbetsinkomster blir skattefri och fri från sociala avgifter. (Inkomstskattelagen (1999:1229) 11 kap. 22-23a §§).

Skattefriheten omfattar ersättningar för dels utgifter för flyttning till och från Sverige, dels utgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Ersättningar från arbetsgivaren undantas för utgifter för två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar. Med tidigare hemland avses såväl det land som arbetstagaren närmast kommer ifrån som annat land där han tidigare varit bosatt.

Villkor och tidsperiod

Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och vistelsen ska vara avsedd att vara i högst 5 år. Skattelättnaderna gäller under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Ansökan

En skriftlig ansökan skickas in till Forskarskattenämnden och kan göras av både arbetstagare och arbetsgivare (institutionen/motsv.) senast tre månader efter att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige.  Personen får inte ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som närmast föregått det är då det tillfälliga arbetet har påbörjats.

Ansökan till Forskarskattenämnden bör innehålla följande:

  • en redogörelse i fråga om personens bakgrund och erfarenheter samt särskild kompetens eller inriktning. 
  • En redogörelse bör lämnas om SLU och
  • en utförlig beskrivning av de arbetsuppgifter som anställningen avser samt om föreliggande rekryteringssvårigheter.

I ansökan ska upplysningar också lämnas om vid vilken tidpunkt vistelsen i Sveriges påbörjas och hur länge den kan beräknas pågå samt tidpunkten för anställningens början.

Adress till nämnden:
Forskarskattenämnden
Brunnsgränd 4
111 30  STOCKHOLM

Telefonnummer till nämnden är 010-574 79 57


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU