Arbete i utlandet

Senast ändrad: 28 september 2023

Som statlig myndighet får SLU inte anställa en medarbetare som arbetar i ett annat land enligt lag.

Ett undantag är om personen arbetar utomlands med ett URA-avtal. Ett URA-avtal förutsätter dock att personen har ett samordningsnummer och uppehållstillstånd i Sverige samt en bostadsadress i Sverige. En URA-tjänstgöring kan inte ske i ett land där personen är medborgare eller har ett starkt intressecentrum (partner, egen bostad/semesterbostad eller liknande). En URA-tjänstgöring ska vara ett väl avgränsat uppdrag, inte ordinarie arbetsuppgifter som utförs utomlands på distans. Läs mer om URA.

SLU kan också anlita sakkunniga som bor i ett annat land. I sådana fall är personerna arvodister, och det tillfälliga arbetet anses till stor del utföras i Sverige, till exempel i samband med provföreläsningar. SINK-skatt används för att betala ut ersättning till dessa personer, som måste ha ett samordningsnummer. Läs mer om SINK-skatt nedan.

I övrigt har SLU ingen möjlighet att anställa medarbetare i ett annat land än Sverige, varken i personens hemland eller annat land. Samma regler gäller för alla svenska myndigheter. Enbart av regeringen förordnande utlandsmyndigheter som UD och Sida kan få tillstånd att anställa arbetstagare lokalt i ett annat land.

Vad gäller distansarbete/hemarbete i utlandet är det inte heller möjligt. Hemarbete i utlandet betraktas som en lokalanställning, vilket är förbjudet enligt lag för svenska myndigheter.

SINK-skatt

För att utbetalningar av tillfällig ersättning till utländska personer och redovisning på kontrolluppgiften ska fungera så bra som möjligt krävs vissa underlag.

Följande dokument ska skickas till löneenheten tillsammans med underlag för utbetalning av ersättning till en person bosatt utomlands:

  • SINK-beslut
  • kopia av ANSÖKAN om SINK-skatt
  • kopia av Swedbank-blanketten för utbetalning av lön till utlandet.

Ansöka om SINK-skatt

På Skatteverkets webb finns blanketten Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt "SINK-skatt", blankett nr SKV 4350, eller blankett SKV 4350a på engelska.

Det krävs en uppgift i fältet "Skatteregistreringsnummer i hemlandet" för att Skatteverket ska godkänna kontrolluppgiften. Skatteverket vill att blanketten fylls i elektroniskt. Handskrivna blanketter kan lätt misstolkas.

Resekostnader för personer med SINK-beslut

Resekostnader för personer som är bosatta i ett EES-land och har SINK-beslut ska registreras via Primula självservice. Detta gäller både för anställda och arvodister. SINK-beslut med samordningsnummer och skatteregistreringsnummer måste också finnas.

Om du inte hittar personen i Primula, kontakta löneenheten.

Löneutbetalning

För att betala ut lön till en person med ett utländskt konto ska Swedbank-blanketten fyllas i och skickas till löneenheten.

Blanketter

Sink-ansökan SKV 4350 (sve)

Sink-ansökan SKV 4350a (eng)

Sakkunnigarvode (svenskt konto)

Sakkunnigarvode (utländskt konto)

Utbetalning utland, Swedbank

 


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU