Arbete i utlandet

Senast ändrad: 18 juni 2024

Som statlig myndighet får SLU inte anställa en medarbetare som arbetar i ett annat land.

Ett undantag är om personen arbetar utomlands med ett URA-avtal. Ett URA-avtal förutsätter dock att personen har ett samordningsnummer och uppehållstillstånd i Sverige samt en bostadsadress i Sverige. En URA-tjänstgöring kan inte ske i ett land där personen är medborgare eller har ett starkt intressecentrum (partner, egen bostad/semesterbostad eller liknande). En URA-tjänstgöring ska vara ett väl avgränsat uppdrag, inte ordinarie arbetsuppgifter som utförs utomlands på distans. Läs mer om URA.

SLU kan också anlita sakkunniga som bor i ett annat land. I sådana fall är personerna arvodister, och det tillfälliga arbetet anses till stor del utföras i Sverige, till exempel i samband med provföreläsningar. SINK-skatt används för att betala ut ersättning till dessa personer, som måste ha ett samordningsnummer. Läs mer om SINK-skatt nedan.

I övrigt har SLU ingen möjlighet att anställa medarbetare i ett annat land än Sverige, varken i personens hemland eller annat land. Samma regler gäller för alla svenska myndigheter. Enbart av regeringen förordnande utlandsmyndigheter som UD och Sida kan få tillstånd att anställa arbetstagare lokalt i ett annat land.

Vad gäller distansarbete/hemarbete i utlandet är det inte heller möjligt. Hemarbete i utlandet betraktas som en lokalanställning, vilket inte är tillåtet för svenska myndigheter.

SINK-skatt

För att utbetalningar av tillfällig ersättning till utländska personer och redovisning på kontrolluppgiften ska fungera så bra som möjligt krävs vissa underlag.

Följande dokument ska skickas till löneenheten tillsammans med underlag för utbetalning av ersättning till en person bosatt utomlands:

  • SINK-beslut
  • kopia av ANSÖKAN om SINK-skatt
  • kopia av Swedbank-blanketten för utbetalning av lön till utlandet.

Resekostnader för personer med SINK-beslut

Resekostnader för personer som är bosatta i ett EES-land och har SINK-beslut ska registreras via Primula självservice. Detta gäller både för anställda och uppdragstagare. SINK-beslut med samordningsnummer och skatteregistreringsnummer måste också finnas.

Om du inte hittar personen i Primula, kontakta löneenheten.

Löneutbetalning

För att betala ut lön till en person med ett utländskt konto ska Swedbank-blanketten fyllas i och skickas till löneenheten. 

Här hittar du alla blanketter.

 


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU