Löneenheten

Senast ändrad: 21 augusti 2023

Till varje institution/motsvarande är en lönespecialist knuten.

Alla frågor till löneenheten skickas till loner@slu.se

Personal vid löneenheten

Karolina Lacking Andreasson, Lönechef, tfn. 018-672931

Sandra Helenius, lönespecialist, tfn. 018-672256

 • Institutionen för vilt, fisk och miljö
 • Institutionen för stad och land
 • Skogsmästarskolan
 • Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
 • Institutionen för skogsekonomi
 • Intendentur Biocentrum
 • Intendentur Mark-vatten-miljöcentrum
 • Intendentur Ekologicentrum
 • Ledningskansliet 
 • Universitetsledningen
 • Styrelse, rektor o gem. organ
 • Akademikonferens
 • Avdelningen för infrastruktur

Beatrice Arvidsson, lönespecialist, tfn. 018-672273

 • IT-avdelningen
 • Avdelningen för lärande och digitalisering
 • Artdatabanken
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
 • Institutionen för växtbiologi
 • Institutionen för skoglig resurshållning
 • Institutionen för växtproduktionsekologi

Åsa Fernqvist, lönespecialist,systemansvarig tfn. 018-671058

 • Universitetsdjursjukhuset (UDS)
 • Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Karin Eriksson, lönespecialist, tfn. 018-671915

 • Institutionen för växtskyddsbiologi
 • Institution för akvatiska resurser
 • Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
 • Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
 • Institutionen för växtförädling
 • Institution för biosystem och teknologi
 • Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • Fakulteten för- landskapsarkitektur-,trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)
 • Odlingsenheten
 • Planeringsavdelningen
 • Fastighetsavdelningen
 • Jord- och skogsbruksegendomar

Joanna Svennbeck, lönespecialist, systemansvarig tfn. 018-672214

 • Universitetsdjursjukhuset (UDS)
 • Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Marie Källvik, lönespecialist, tfn. 018-672264

 • Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
 • VH-intendenturen, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum
 • Speciallokaler för undervisning
 • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)
 • Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
 • Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
 • Utbildningsservice VHC
 • Centrum för reproduktionsbiologi (CRU)
 • Skara
 • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
 • Fakulteten för skogsvetenskap
 • Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
 • Skogens biomaterial och teknologi
 • Skoglig mykologi och växtpatologi
 • Energi och teknik

Therése Karlsson, lönespecialist, tfn. 018-671404

 • Institutionen för ekologi
 • Institutionen för mark och miljö
 • Institutionen för ekonomi
 • CBM, Centrum för biologisk mångfald
 • Personalavdelningen
 • Internrevison
 • Kommunikationsavdelningen 
 • Utbildningsavdelningen
 • Avdelningen för lärande och digitalisering
 • Biblioteket
 • Enheten för skoglig fältforskning
 • Institutionen för skogens ekologi och skötsel
 • Institutionen för vatten och miljö
 • Ekonomiavdelningen

Cecilia Björnvall, lönespecialist, (Tjänstledig)

Fakta:

Postadress: Personalavdelningen, Box 7087
Besöksadress: Almas allé 8, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU