Ledningskansliet

Senast ändrad: 11 januari 2024

Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskare söka EU-bidrag. Här kan du läsa mer om de enheter som utgör ledningskansliet.

Arkiv, informationshantering och registratur

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)

 • har övergripande ansvar för hanteringen av SLU:s verksamhetsinformation
 • ger stöd och råd i frågor om hantering av allmänna handlingar, registrering, bevarande och gallring
 • sköter det centrala universitetsarkivet
 • registrerar universitetets handlingar.

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office

Denna enhet har till uppgift att

 • hjälpa forskare och administratörer att söka externa bidrag
 • utveckla och underhålla SLU-gemensamma system och styrdokument för externfinansiering
 • ge administrativt stöd till projektledningen i EU-finansierade projekt
 • stödja SLU:s strategiska arbete mot EU:s program och institutioner.

Donationer och samarbeten

Donationer och samarbeten

Denna enhet har till uppgift att

 • hjälpa donatorer/samarbetspartners att hitta rätt kontakter och projekt inom SLU
 • bygga relationer mellan SLU och externa parter som vill stötta forskningen
 • hjälpa SLU (forskare, institutioner, fakulteter eller ledning) att hitta möjliga donatorer/samarbetsparter
 • koordinera kontakter med externa parter relaterat till donationer/samarbeten
 • administrera donationer och gåvor till SLU.

Juridik

Enheten för juridik

 • har övergripande ansvar för juridiska frågor vid SLU
 • fungerar som juridisk stödfunktion till universitetsledningen och till verksamheten
 • fattar beslut om sekretess och utlämnande av allmänna handlingar
 • ger råd inom förvaltningsrätt, högskolelagstiftningen samt avtals- och upphovsrätt
 • är sekreterare i universitetets disciplinnämnd och personalansvarsnämnd
 • ger rådgivning och juridiskt stöd i dataskyddsfrågor
 • administrerar SLU:s centrala register för personuppgiftsbehandling.

Sekretariatet

Ledningskansliets sekretariat har till uppgift att stödja universitetsledningen och styrelsen, bland annat genom att

Här finns även flera andra funktioner:

SLU Global

SLU Global

 • koordinerar, stödjer och informerar om SLU-baserad forskning och utbildning inom ramen för SLU:s strategi för politiken för global utveckling
 • hanterar SLU:s nationella och internationella samverkan i olika organ
 • samordnar stödet i frågor kring låginkomstländer.

Kontaktinformation

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
Ledningskansliet, SLU
miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12