Remissamordning vid SLU

Senast ändrad: 11 januari 2024

SLU lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som rör vår utbildning, forskning och miljöanalys och som skickas till SLU på remiss eller som del av samråd.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att yttra sig över departementsremisser, men kan avstå från att kommentera förslag som inte direkt berör det egna verksamhetsområdet.

Vid SLU beslutar rektor vem som ska fastställa alla remisser som inkommer till SLU. Fastställare kan till exempel vara prorektor, vicerektorer, dekaner, universitetsdirektören eller rektor själv. Remisserna skickas ut till sakkunniga vid SLU som skriver svar som sedan sammanställs och, efter godkännande från fastställaren, skickas in.

Om du har frågor om remisser, kontakta remisskoordinator Linda Ferngren.

Att tänka på när du skriver remissvar

Ett SLU-svar

SLU skickar in ett gemensamt SLU-svar. Om det är flera från din institution som tänker svara på remissen, skriv gärna ett gemensamt svar redan från början.

Språket

  • Undvik att använda ordet vi i remissen, skriv i stället vem som avses. Vi är ofta detsamma som SLU.
  • Skriv som om du representerar hela SLU.
  • Remissen måste kunna läsas av andra än de som är insatta i ämnet, tänk på att undvika ämnesspecifika förkortningar och liknande.
  • Skriv klarspråk; använd ett språk som är vårdat och korrekt, och krångla inte till det i onödan.

Forskningsbaserade synpunkter

Tänk på att ditt svar behöver ha stöd i forskningen, hänvisa gärna till etablerad forskning i ditt svar.

I fall med oenighet

Om det finns olika åsikter om remissen, där de sakkunniga vid SLU inte kan enas, går det att redovisa detta i remissen. Det krävs då förklaringar till varför synpunkterna går isär. Synpunkternas grund i vetenskap och forskning måste tydliggöras.  

Disposition

Remissvaren från SLU är organiserade så att först kommer en sammanfattning, sedan generella synpunkter och sist specifika synpunkter.

Sammanfattning

Tänk på att skriva kortfattat och gärna i punktform, till exempel "SLU instämmer i remissens huvudpunkter". Strukturera enligt remissens rubriker.

Generella synpunkter

Strukturera enligt remissens disposition, skriv nummer och rubrik på avsnittet, gärna med sidhänvisning. Här skriver du utförligare än i sammanfattningen. Inled gärna med ett ställningstagande och ange skälen för det.

Specifika synpunkter

Strukturera enligt remissens disposition, skriv nummer och rubrik på avsnittet, gärna med sidhänvisning. Här skriver du om det är detaljer eller formuleringar i texten som bör ändras.


Kontaktinformation

Linda Ferngren, remisskoordinator
Ledningskansliet, SLU
linda.ferngren@slu.se, 073-822 79 82