Företagshälsan

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU använder företagshälsan för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, samt för att hjälpa medarbetare att så tidigt som möjligt återgå till arbetet efter sjukskrivning genom arbetsanpassning och rehabilitering. Genom tidiga insatser kan SLU skapa hållbara arbetsplatser och en god arbetsmiljö.

Avtal om företagshälsa för samtliga orter

SLU:s orter:

Falck

SLU kundsida

Skara, Lysekil och Visby:

Avonova

SLU webbportal


Företagshälsan fungerar som en extern expertresurs kring arbetsmiljö och rehabilitering. Här finns fördjupad kunskap inom psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. Företagshälsan kan stödja vid arbetsanpassning, rehabilitering, riskbedömningar, undersökningar och analys av arbetsplatsens fysiska och ergonomiska utformning, mätning av buller, belysning med mera.

Viktigt att poängtera är att företagshälsovård inte är att likställa med sjukvård. Det är alltså enbart arbetsrelaterade besvär som ska hanteras av företagshälsan. I vissa fall är det svårt att avgöra om besvären är arbetsrelaterade. Vid osäkerhet gör företagshälsan en bedömning när tjänsten beställs eller under själva besöket. Anledningen till att företagshälsan endast är till för arbetsrelaterade besvär är bl.a. rådande skatteregler.

Chef kan vid behov samråda med en HR-specialist inför beställning av tjänst.

Vilka kan nyttja företagshälsans tjänster?

Medarbetare som omfattas av företagshälsans tjänster

De som omfattas är:

  • samtliga tillsvidareanställda
  • samtliga tidsbegränsat anställda, oavsett tjänstgöringsgrad
  • antagna forskarstuderande (doktorander) som av prefekt/motsvarande bedöms bedriva aktiva studier.

Vid oklarheter kan prefekt/motsvarande samråda med en HR-specialist.

Forskare och andra med anställning vid annan organisation omfattas inte.

Tidsbokning, av- och ombokning

Tidsbokning, av-och ombokning

Falck (Umeå, Uppsala, Alnarp och övriga orter)

 

  • Chef/motsvarande eller medarbetare gör beställningar främst på kundsidan och beställningsformuläret.

    Obs! Inför bokning, ta del av SLU:s beställningsrutin nedan.

Avonova (Skara, Lysekil och Visby)

 

  • Chef/motsvarande gör beställningar främst på webbportalen eller per telefon. Medarbetare gör beställningar via telefon.

    Obs! Inför bokning, ta del av SLU:s beställningsrutin nedan.

Beställningsrutin

Anonyma besök

Medarbetare har möjlighet att kontakta och besöka psykolog/beteendevetare hos företagshälsan vid arbetsrelaterad ohälsa, utan att i förväg samråda med och få ett godkännande från chef/motsvarande. Dessa besök kallas för anonyma besök och varje medarbetare har möjlighet att boka ett sådant besök per kalenderår. Anonyma besök finansieras av personalavdelningen vid SLU. Anonyma besök hos Avonova bokas muntligen via telefon.

Om samtal önskas genomföras på engelska, ange det redan vid bokningen.

Förebyggande besök

Medarbetare har möjlighet att beställa ett förebyggande besök på eget initiativ hos företagssköterska, fysioterapeut och/eller beteendevetare vid arbetsrelaterade problem. Efter samtalet tar företagshälsan kontakt med chef/motsvarande för bedömning och godkännande av fortsatt behandling. Förebyggande besök finansieras av personalavdelningen vid SLU. 

Beställning av bas- och tilläggstjänster

Beställning av företagshälsans tjänster bokas i första hand av chef/motsvarande. Medarbetaren kan själv boka tid för besök, förutsatt att det finns ett tydligt godkännande från chef/motsvarande. HR-specialist kan göra beställningar vid behov.

Bastjänster finansieras av personalavdelningen och tilläggstjänster finansieras av institution/motsvarande. Vid beställning av bastjänster som innefattar flera medarbetare eller grupper ska HR-specialist konsulteras och offerter ska förankras och godkännas innan insatser avropas. Det är även möjligt att göra beställningar via telefon hos både Falck och Avonova.

Företagshälsan ska vid önskemål kunna erbjuda en besökstid inom tio arbetsdagar från beställningen. Det gäller för samtliga kompetenser. Vid e-bokning skickas en bekräftelse via mejl. Det finns möjlighet att få en påminnelse via mejl/sms, 40-36 timmar före bokat besök.

Ombokning/avbokning av besök

Om-/avbokning av besök görs främst på Falcks kundsida av chef eller medarbetare. Vid behov kan om/avbokning även ske via telefon. Om-/avbokning hos Avonova görs via telefon av chef eller medarbetare.

SLU debiteras för uteblivna besök och för besök som avbokas senare än 24 timmar före det avtalade besöket. Det gäller såväl enskilda besök för medarbetare som rehabiliteringsmöten. Det är därför viktigt att om-/avbokning av besök sker i god tid.

Företagshälsans tjänster

Bastjänsterna 

Finansieras av personalavdelningen. Medarbetare kan själv boka ett anonymt besök eller ett förebyggande besök utan chefs godkännande. Vid fortsatt behandling godkänns det av chef. HR-specialist ska konsulteras och offerter ska förankras och godkännas innan avrop av insatser som omfattar flera medarbetare eller insatser för grupper, till exempel utbildningar. Fokussamtal bokas av medarbetaren, men i dialog med företagshälsan.

Tilläggstjänsterna 

Finansieras av institution/motsvarande och godkänns av chef. Innan en tilläggstjänst beställs ska den alltid godkännas av chef. HR-specialist kan konsulteras vid mer omfattande insatser och offerter förankras och bedömas innan avrop. I vissa fall kan tilläggstjänster finansieras av personalavdelningen efter särskilt beslut av personaldirektören.  

Lista över bas-och tilläggstjänster

Förstadagsintyg

Förstadagsintyg kan begäras av arbetsgivaren enligt sjuklönelagen om det finns särskilda skäl. Sjukintyg lämnas då redan vid dag ett - så kallat förstadagsintyg. Särskilda skäl för förstadagsintyg kan exempelvis vara upprepade och korta sjukdomstillfällen eller utökad kontroll i samband med rehabilitering. 

Innan ett beslut om förstadagsintyg fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet enligt 2 kap. 1 § villkorsavtalen.

Ett beslut om förstadagsintyg utfärdas sedan av chef, kontakta HR-specialist för mall. Chef aktiverar sedan tjänsten förstadagsintyg, läs mer här.

Hantering av fakturor, specifikationer

Hantering av fakturor och fakturaspecifikationer

Fakturor och fakturaspecifikationer gällande bastjänster hanteras av personalavdelningen. Gällande tilläggstjänster går fakturor direkt till chef enligt referenskod. Fakturareferenskoden som styr fakturacirkulationen består av organisationsenhet + 3 bokstäver. Det innebär att vanligen är det chef vid institutionen/motsvarande som får fakturan till sin inkorg i Proceedo för vidare hantering. Fakturaspecifikationer rörande tilläggstjänster inkommer till Falcks fakturaspecifikationswebb och chef har inloggning dit.

Vid fakturafrågor till Falck: e-post kamsupport@falcksverige.se 

Vid fakturafrågor till Avonova: e-post kundcenter@avonova.se

 

Kontaktuppgifter och öppettider

Falck, anställda i Umeå, Uppsala, Alnarp och övriga orter
Avonova, anställda i Skara, Lysekil och Visby
Frågor om tillämpning utifrån avtalet
  • HR-specialist för institutionen/motsvarande

QR-koder till företagshälsan

Skanna QR-koden med hjälp av din mobilkamera. 

QR-kod till SLUs kundsida hos Falck:

QR-kod Falck

QR-kod till SLUs kundsida hos Avonova:

QR-kod Avonova

Synpunkter på företagshälsan?

Om du har synpunkter eller förslag angående företagshälsans tjänster, information eller bemötande så vill vi gärna veta det. Det är viktigt för att kunna åtgärda eventuella brister. Kontakta din HR-specialist muntligen och framför din synpunkt. HR-specialisten framför sedan synpunkten till företagshälsan som gör en registrering samt ser över eventuella åtgärder.

 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU