Försäkringar

Senast ändrad: 07 februari 2024

Här finner du samlad information om SLU:s alla försäkringar.

Försäkringar anställda

Livförsäkring via SPV

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger ett engångsbelopp och begravningshjälp till dina efterlevande, alltså till make/maka/sambo och barn.

Din livförsäkring gäller från den dag du börjar på SLU. Den gäller även under semester, sjukdom och tjänstledighet. Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen via SPV.

Inom din statliga anställning ingår även en efterlevandepension, där din familj kan få pensionspengar vid din bortgång.

Läs mer om försäkringen och dess villkor på SPV:s hemsida.

Kom ihåg att tala om för dina närmaste att du har en livförsäkring!

Personskadeförsäkring (PSA)

Den som är anställd i den statliga sektorn omfattas av Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Det är ett kollektivavtal som har slutits mellan de centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Avtalet kan komplettera ersättningar från Försäkringskassan och andra kollektivavtal till en anställd som råkar ut för en arbetsskada. Försäkringen finns hos AFA försäkringar.

Försäkringen gäller vid personskada i samband med arbetet. En arbetsskada är en skada till följd av ett olycksfall i arbetet, ett olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) eller en arbetssjukdom till följd av skadlig inverkan i arbetet. Skador på grund av hot och våld kan också bedömas vara arbetsskada.

Försäkringen gäller även vid skadefall i samband med arbete i hemmet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara; om du snubblar på datasladden till din jobbdator, sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl eller sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon. Däremot gäller försäkringen inte om du skadat dig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Om du drabbas av arbetsskada ska du kontakta din chef. Du och din chef ska anmäla arbetsskadan. Anmälan görs i IA-systemet  

Vid en arbetsskada kan du som medarbetare få ersättning antingen via Försäkringskassan eller AFA Försäkringar. Anmälan till Försäkringskassan görs via Försäkringskassans hemsida. Via arbetsskadeguiden kan du se vart du ska vända dig och anmäla för att få ersättning för din skada. Guiden hittar du på hemsidan för arbetsskadeguiden.  

Blir du sjuk på grund av skadan ska du sjukanmäla dig. Det är Försäkringskassan som bedömer om det är en arbetsskada. Är du sjuk gäller detsamma som vid “vanlig“ sjukdom. Precis som vid vanlig sjukdom ersätter arbetsgivaren vissa kostnader för läkarvård, sjukhusvård, viss tandvård med mera.

Som statsanställd kan du i vissa fall få ersättning genom personskadeavtalet. Det du kan få ersättning för är inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men. Du kan även få ersättning för kostnader som uppstått i samband med arbetsskadan, till exempel förstörda kläder eller glasögon. Spara alla kvitton!

Trafikolycksfall vid resa till och från arbetet ska ersättas enligt trafikskadelagen. Alltså är det viktigt att du anmäler trafikolycka även till ditt eget försäkringsbolag. Olycksfall under tjänsteresa täcks av tjänstereseförsäkringen, se mer information nedan.

Läs mer om försäkringen på AFA:s hemsida.

Tjänstereseförsäkring

SLU har en centralt tecknad samlingsförsäkring för tjänsteresor hos Kammarkollegiet. Försäkringen behöver därmed inte tecknas i enskilda fall.

Försäkringsskyddet gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för myndighetens räkning. Skyddet gäller under bortovaro från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort.

För att en resa ska anses vara en tjänsteresa måste den ha en direkt koppling till resenärens arbetsuppgifter vid SLU samt vara godkänd av SLU. För vidare information, se personalavdelningens sida om tjänsteresor. Här finner du även intyg för tjänstereseförsäkringen att ta med dig vid utrikes tjänsteresor.

Vid tjänsteresa till Ryssland krävs att resenären kan uppvisa ett så kallat affärsvisum. Detta dokument utfärdas av Kammarkollegiet, och handläggningstiden är cirka 7 arbetsdagar.

Vid resa inom EU ska du ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, även kallat EU-kortet, som du beställer på Försäkringskassans hemsida.

Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor.

Läs mer om försäkringen och försäkringsvillkoren hos Kammarkollegiets hemsida.

Försäkring för utländska besökare

SLU har en centralt tecknad samlingsförsäkring för utländska besökare hos Kammarkollegiet. Försäkringen behöver därmed inte tecknas i enstaka fall.

Du hittar mer information om försäkringen under nedan flik; Försäkringar internationella medarbetare och besökare.

Utlandsstationering för anställda på myndigheter (URA-försäkring)

SLU har inte en centralt tecknad samlingsförsäkring för utlandsstationering för anställda på myndigheter (URA-försäkring). Försäkringen ska därför tecknas av institutionen i varje enskilt fall.

Försäkringen ska tecknas för hela utlandstjänstgöringen för den anställde och eventuellt medföljande familj. Försäkringen behöver tecknas i god tid innan avresa. Utlandskontraktet ska vara klart och URA-försäkringen ska vara tecknad före avresan.

Försäkringen gäller under resan till och från tjänstgöringslandet och under tjänstgöringstiden. Både den anställde och medföljande familj bibehåller alla förmåner i Sverige under utlandstjänstgöringen, vilket innebär att alla kvarstår i den svenska socialförsäkringen. Har familjemedlemmar stannat i Sverige och ska hälsa på omfattas de bara av URA-försäkringen under besöket om SLU betalar för deras resa.

För att teckna försäkringen mailar institutionen till: forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

I mejlet ska följande information anges: Typ av försäkring (URA eller URA med kompletterande egendomsförsäkring. URA med kompletterande egendomsförsäkring används vanligtvis inte vid SLU), namn och personnummer på de som ska försäkras (den anställde och eventuellt medföljande som ingår i URA-kontraktet), stationeringsland, försäkringsperiod, försäkringsbelopp (vid kompletterande egendomsförsäkring), beställarens namn, postadress samt fakturaadress och fakturareferens.

Försäkringen täcker: När du är anställd vid en myndighet och utlandsstationerad så har du samma rätt till sjukvård som hemma i Sverige. Försäkringen täcker till exempel akut sjuk- eller tandvård och hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt. Om du får en livshotande sjukdom eller livshotande skada täcker försäkringen resor för tre anhöriga för att besöka dig. Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

URA-försäkringen innehåller inte något egendomsskydd. Det betyder att personen inte kan ansöka om ersättning om dina privata ägodelar skadas eller blir stulna. För ett mer heltäckande skydd kan SLU teckna en kompletterande egendomsförsäkring (detta ska då anges i mailet vid tecknandet av försäkringen.) URA med kompletterande egendomsförsäkring används vanligtvis inte vid SLU.

Läs mer om försäkringen och försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida.

Försäkringar internationella medarbetare och besökare

Medborgare i nordiska länder

Det finns en nordisk överenskommelse som innebär att medborgare i nordiska länder har rätt till nödvändig hälso- och sjukvård samt akut tandvård i Sverige på samma villkor som personer med svenskt medborgarskap. Personen behöver enbart uppvisa giltig legitimation samt uppge bostadsadress i sitt nordiska hemland.

Försäkring för utländska besökare

SLU har en centralt tecknad samlingsförsäkring för utländska besökare hos Kammarkollegiet. Försäkringen behöver därmed inte tecknas i enstaka fall.

Denna försäkring ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning till en myndighet och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd och inte själva kan eller bör svara för ett sådant. SLU har valt ut vilka personkategorier som omfattas av försäkringen och beskrivs nedan.

Vid behov av intyg för försäkringen för utländska besökare ska juridikenheten kontaktas på juridik@slu.se.

Personalkategorier som omfattas av försäkringen:

 1. Utländska besökare vid SLU. Med besökare menas en person som deltar i SLU:s verksamhet, antingen som anställd för kortare tid än ett år eller som icke-anställd med en avsedd vistelsetid som är kortare än ett år.
 2. Utländska studenter och doktorander som omfattas av den av CSN tecknade generella personskadeförsäkringen men som inte omfattas av Student IN samling eller FAS+ samling.
 3. Utländsk person som utan att vara anställd fullgör postdokmeritering vid SLU. Försäkringen omfattar personer i denna grupp under maximalt 2 år.

Försäkringen gäller under resa som sker direkt mellan hemlandet och Sverige, samt dygnet runt i Sverige. Försäkringen gäller även dygnet runt inom Schengenområdet om den försäkrade har ett Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet (dock inte i sitt hemland). Om den försäkrade inte har ett Schengenvisum gäller försäkringen endast i Sverige.

Försäkringen täcker: Akut sjukvård, akut tandvård och del av privat lösöre.

Definition på akut sjukvård i försäkringsvillkoren är enligt följande:

”5.1 Akut sjukvård

Vård för hastigt påkommen medicinsk åkomma, som uppkommer plötsligt under försäkringstiden i Sverige, och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen i Sverige och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.”

En anmälan om skada eller ersättning görs via Kammarkollegiets hemsida. I anmälningsblanketten ska myndighetens bestyrkande fyllas i, vilket görs av personalrollen på institutionen. Bestyrkandet innefattar enbart huruvida personen omfattas av försäkringen eller inte. Kammarkollegiet fattar beslut om ersättning ska betalas ut eller inte.

Läs mer om försäkringen och försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida.

EU/EES medborgare, som ska vistas i Sverige i MINDRE än 1 år

 • Sjukvård: Personer som är EU/EES medborgare ska ansöka om ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC- kort) i sitt hemland. Kortet ger tillgång till samma villkor och kostnader för sjukvård inom Sverige som för svenska medborgare. Vid arbete/vistelse i Sverige som understiger ett år täcker försäkringen för utländska besökare akut sjuk- och tandvård.
 • Hemförsäkring: Försäkringen för utländska besökare täcker del av privat lösöre, men dock inte allt. Personen uppmanas därför att teckna en hemförsäkring före inresa till Sverige för att ha fullständigt försäkringsskydd för sina privata ägodelar. I de flesta hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring, vilket personen behöver om en privat resa görs utanför Sverige ex vid semesterresa.
 • Olycksfallsförsäkring: Försäkringen för utländska besökare täcker delvis olycksfall.

EU/EES medborgare, som ska vistas i Sverige i MER än 1 år

 • Sjukvård: Personer som ska vistas i Sverige i över ett år blir vanligtvis folkbokförda av Skattemyndigheten och får ett personnummer. Detta gör att de är berättigade till vård till patientavgift. Innan personnummer fås kan det europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC- kort) användas.
 • Hemförsäkring: Blivande medarbetare uppmanas att teckna en hemförsäkring före inresa till Sverige för att ha tillräckligt försäkringsskydd för sina privata ägodelar. Hemförsäkring kan också tecknas efter inresa i Sverige för medarbetare som ska stanna längre än 1 år. I de flesta hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring, vilket personen behöver om en privat resa görs utanför Sverige ex vid semesterresa.
 • Olycksfallsförsäkring: Personskadeförsäkringen gäller inte om du skadat dig i hemmet på fritiden. För att vara försäkrad fullt ut på sin fritid behöver medarbetare teckna en privat olycksfallsförsäkring

Medborgare från utanför EU/EES, som ska vistas i Sverige i MINDRE än 1 år

 • Sjukvård: Vid arbete/vistelse i Sverige som understiger ett år täcker försäkringen för utländska besökare akut sjuk- och tandvård. Försäkringen täcker dock inte planerad vård, i dessa fall behöver medarbetaren betala kostnaden själv.
 • Hemförsäkring: Försäkringen för utländska besökare täcker del av privat lösöre, men dock inte allt. Personen uppmanas därför att teckna en hemförsäkring före inresa till Sverige för att ha fullständigt försäkringsskydd för sina privata ägodelar. I de flesta hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring, vilket personen behöver om en privat resa görs utanför Sverige ex vid semesterresa.
 • Olycksfallsförsäkring: Försäkringen för utländska besökare täcker delvis olycksfall.

Medborgare från utanför EU/EES, som ska vistas i Sverige i MER än 1 år

 • Sjukvård: Personer som ska vistas i Sverige i över ett år blir vanligtvis folkbokförda av Skattemyndigheten och får ett personnummer. Detta gör att de är berättigade till vård till patientavgift.
 • Hemförsäkring: Blivande medarbetare uppmanas att teckna en hemförsäkring före inresa till Sverige för att ha tillräckligt försäkringsskydd för sina privata ägodelar. Hemförsäkring kan också tecknas efter inresa i Sverige för medarbetare som ska stanna längre än 1 år.I de flesta hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring, vilket personen behöver om en privat resa görs utanför Sverige ex vid semesterresa.
 • Olycksfallsförsäkring: Personskadeförsäkringen gäller inte om du skadat dig i hemmet på fritiden. För att vara försäkrad fullt ut på sin fritid behöver medarbetare teckna en privat olycksfallsförsäkring.

Försäkringar studenter, doktorander och stipendiater

Personskadeförsäkring för studenter

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta.

Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt. Observera att försäkringen enbart gäller i Sverige.

Skadeanmälan ska göras på särskild blankett som du kan skriva ut från Kammarkollegiets hemsida. Personal vid institutionen eller utbildningsavdelningen kan skriva under blanketten för att intyga att den som skadats är inskriven som studerande vid SLU och att skadan inträffat under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. 

Student IN

Statens försäkring för utländska studenter i Sverige.

Många utländska studenter i Sverige har inte möjlighet att teckna en egen försäkring för sjukdom och för olycksfall under fritid. Student IN-försäkringen ger utländska studenter ett skydd för vårdkostnader. Den innehåller även ett visst olycksfallsskydd i form av fasta belopp vid invaliditet eller dödsfall samt ansvars- och rättsskydd. Student IN gäller dygnet runt i Sverige. 

Kontakta utbildningsavdelningen för mer information. Försäkringsvillkoren hittar du på Kammarkollegiets hemsida

Student UT

Statens försäkring vid utbildning utomlands.

Student UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller dygnet runt i utbildningslandet.

Utbildningsavdelningen administrerar försäkringar för studenter som reser ut eller in via något av de avtal som ligger inom ramen för deras uppdrag. Försäkring för övriga studenter som reser utomlands inom kurs (inklusive praktik och självständigt arbete/examensarbete) ska kursansvarig institution ansvara för.

Kontakta utbildningsavdelningen för mer information. Försäkringsvillkoren hittar du på Kammarkollegiets hemsida.

Kammarkollegiet har tagit fram en försäkringsapp som heter försäkrad på resan. Ladda gärna ner den - den innehåller information som är värdefull om olyckan är framme när du är utomlands.

FAS+

Studenter som, själva eller via stipendium, betalar terminsavgift för studier vid SLU täcks av personskadeförsäkringen för studenter samt av försäkringen för avgiftsbetalande studenter, FAS+. FAS+ gäller bara i Sverige samt vid direkt resa mellan Sverige och landet där den försäkrade har sin hemvist när studierna påbörjas eller avslutas. Försäkringen innehåller bland annat olycksfallsskydd, sjuk- och tandvårdsskydd och ansvars- och rättsskydd. Kontakta utbildningsavdelningen för mer information. Försäkringsvillkoren hittar du på Kammarkollegiets hemsida.

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Försäkringen kallas "doktorandförsäkringen" och ger försäkringsskydd för doktorander som försörjer sig med hjälp av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna, eller om studierna blir rejält försenade, vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning om doktoranden genom någon annan försäkring har rätt till motsvarande ersättning.

Läs mer om försäkringen och försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida.

Stipendiater (doktorander och postdoktorer)

Stipendiater (doktorander och postdoktorer) som inte får lön av SLU/ inte är anställda av SLU, utan där ersättningen kommer direkt från stipendiet omfattas av försäkringen för utländska besökare. Obs, de omfattas inte av livförsäkring eller pensionsinsättningar eftersom de inte är anställda hos SLU.

Doktorander på stipendiat omfattas av Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier, Personskadeförsäkring för studenter samt försäkringen för utländska besökare.

Postdoktorer på stipendiat omfattas av försäkringen för utländska besökare i upp till två år (se försäkringsbeskrivning ovan). Ifall personen blir folkbokförd i Sverige och får svenskt personnummer, omfattas personen av sjukvård och rätt till patientavgift på samma villkor som andra boende i Sverige. Övriga delar av försäkringen för utländska besökare fortsätter dock att gälla medan personen fullgör sin postdoktor meritering och försörjer sig på stipendium.

Medföljande familj till stipendiefinansierade postdoktorer omfattas inte av försäkringen för utländska besökare. För medföljande familj behöver man själva teckna en privat heltäckande sjukförsäkring. Ifall medföljande familj ska vistas i Sverige i längre än ett år ska ansökan om personnummer göras så att familjen blir folkbokförd i Sverige och därmed inte längre behöver privat sjukförsäkring. Under perioden då ansökan om personnummer handläggs behövs dock den privata heltäckande sjukförsäkringen.

Studentförsäkringar och skadeanmälan

För mer information om studentförsäkringar och skadeanmälan för studenter, se studentwebben

Övriga försäkringar

SLU:s försäkringar hos Kammarkollegiet

Universitetet får inte teckna försäkringar någon annanstans än hos Kammarkollegiet. Det går alltså inte att teckna försäkring av något slag i privata försäkringsbolag. SLU har ett antal olika försäkringar tecknade hos Kammarkollegiet. Vad de olika försäkringarna omfattar framgår kortfattat ovan. Alla försäkringsfrågor sköts från Karlstad, tel. 054-22 12 00 till växeln. För utförligare information om villkor, åtgärder vid skada osv hänvisas till Kammarkollegiets hemsida.

Verksamhetshetsförsäkring

Verksamhetsförsäkringen omfattar egendoms-, följdskade- och ansvarsförsäkring och tecknas centralt. Kontakta Kammarkollegiet så snart en skada har skett.

Statens fordonsförsäkring

Statens fordonsförsäkring har tecknats centralt vad gäller trafikförsäkringsdelen. Premien grundar sig på bilregistrets uppgift per 1 februari varje år. Ingen självrisk. Tilläggsförsäkring av varierande omfattning kan tecknas av institution/motsv. Varje institution ansvarar för sina fordon. Kom ihåg att anmäla eventuella trafikskador till Kammarkollegiet så fort som möjligt. Det är alltid bra att ha några skadeanmälningsblanketter liggande i fordonet. För mer information se Kammarkollegiets hemsida.

Särskilt personskadeskydd – Försäkring för icke anställda

För personer som är varaktigt bosatta i Sverige (har svenskt personnummer) och deltar i SLU:s verksamhet är det möjligt att teckna olycksfallsförsäkringen: Särskilt personskadeskydd. SLU har inte tecknat denna försäkring centralt, utan de institutioner och avdelningar som anser att det finns behov av att försäkra personer får själva kontakta Kammarkollegiet och teckna försäkring. Det kan t.ex. vara aktuellt om man icke har anställda uppdragstagare eller om det finns behov att försäkra försökspersoner, praktikanter, professor emeritus eller andra personer som utan att vara anställda, studenter eller stipendiater vid SLU deltar i verksamheten vid en institution eller avdelning. För mer information om Särskilt personskadeskydd, se Kammarkollegiets hemsida.


Kontaktinformation

För frågor om försäkringsvillkor för Kammarkollegiets försäkringar kontakta juristenheten på juridik@slu.se 

För frågor gällande personskadeförsäkringar och försäkringar för internationella medarbetare kontakta Julia Damberg på Personalavdelningen julia.damberg@slu.se alternativt HR-specialisterna@slu.se

För frågor gällande studenters försäkringsskydd kontakta studie- och karriärvägledningen på studievagledning@slu.se