Anställningsformer

Senast ändrad: 24 april 2024

På SLU finns det många olika slags anställningsformer. På denna sida kan du läsa mer om vad din anställningsform betyder.

Tillsvidareanställning

En av huvudtankarna i lagen om anställningsskydd (LAS) är att så många som möjligt ska ha tillsvidareanställning. I vardagligt tal kallas det ofta att ha fast anställning.

Tidsbegränsad anställning

Vid universitet har vi många former av tidsbegränsade anställningar, allt från korta timanställningar till de mångåriga doktorandanställningarna. Vanligast är allmän visstidsanställning och vikariat.

Tidsbegränsade anställningar upphör utan särskild uppsägning när tiden har löpt ut.

Allmän visstidsanställning (LAS)

En medarbetare får anställas för allmän visstidsanställning (ALVA) under sammanlagt högst två år under en femårsperiod.

Obs! Den 1 oktober 2022 upphör möjligheten att anställa i anställningsformen allmän visstidsanställning (ALVA). ALVA anställningar som påbörjats före 1 oktober 2022 gäller till och med slutdatum. 

Särskild visstidsanställning (LAS)

Från och med 1 oktober 2022 ersätter särskild visstidsanställning (SÄVA) allmän visstidsanställning (ALVA). En medarbetare får anställas med SÄVA högst 12 månader under en femårsperiod. 

Arbetstagare som innehar en SÄVA kan under vissa omständigheter på eget initiativ, och tidigast efter anställningens tillträde, avsäga sig konvertering till en tillsvidareanställning. För att arbetstagaren ska ha denna möjlighet måste hen ha sin huvudsakliga sysselsättning genom en statlig tillsvidareanställning, uppbära någon del av tjänstepension eller ha sin huvudsakliga sysselsättning genom studier.

Anmälan ska göras skriftligen till arbetsgivaren och gäller i sex månader, blankett finns hos HR. Arbetstagaren kan därefter förnya anmälan med sex månader i taget, dock längst under en sammanhängande period om maximalt 24 månader från första anställningsdagen. Därefter kan ett nytt frånsägande göras först efter sex månader har förflutit efter 24 månadersperioden.

Vikariat (LAS)

En medarbetare får anställas för begränsad tid på ett vikariat. Vikariat innebär att medarbetaren som anställs blir ersättare för en annan ledig arbetstagare. Vikariatet ska knytas till en viss person som är tjänstledig eller som gör helt andra arbetsuppgifter än normalt.

Säsongsanställning (LAS)

Inom arbetsområden där behovet av arbetskraft regelbundet varierar från en period till en annan på grund av naturens växlingar kan du också vara säsongsanställd. Inom SLU:s arbetsområde är t.ex. jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete typiska exempel.

När säsongen är slut upphör anställningen, utan uppsägning. Den som varit säsongsanställd minst sex månader under de två sista åren har företrädesrätt till ny säsongsanställning nästa år.

Provanställning (LAS)

Provanställning används när du är ny på en anställning som ska bli tills vidare. Om provanställningen inte ska övergå i fortsatt anställning ska besked om detta lämnas till den anställde innan anställningstidens utgång.

Statlig visstidsanställning (centralt kollektivavtal)

Tidsbegränsade anställningar regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Enligt bestämmelserna i lagen får statlig visstidsanställning, som är en form av tidsbegränsad anställning, gälla tills vidare men i högst två år.

Avtal om statlig visstidsanställning får träffas i följande fall:

  • När en arbetsgivare ska utföra ett tidsbegränsat uppdrag till följd av bestämmelser i ett regleringsbrev, ett direkt uppdrag från ett departement eller efter överenskommelse med en extern part.
  • Om anställningsbehovet och uppdraget överstiger 12 månader.
  • Om arbetsuppgifterna inte är del av arbetsgivarens ordinarie verksamhet och om uppdraget finansieras med särskilda extra budgetmedel eller externa medel.
  • MBL-förhandling måste hållas innan beslut kan fattas om en visstidsanställning.

Med externa medel avses inte forskningsanslag som beviljats efter ansökan från en enskild person eller en forskargrupp. Forskning vid universitet och högskolor samt forskningsinstitut eller motsvarande ligger inte utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet. Utbildningsverksamhet, även uppdragsutbildningar, vid universitet och högskolor ligger inte heller utanför ramen för ordinarie verksamhet. En statlig visstidsanställning får inte erbjudas en arbetstagare för en anställning som professor.

Adjungerad lärare (centralt kollektivavtal)

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad lärare får anställas som längst två år. En sådan anställning får förnyas i perioder om längst två år, så länge behovet kvarstår vid universitetet. Vid SLU gäller att det ska finnas synnerliga skäl om omfattningen av adjungeringsanställningen ska överstiga 20 procent.

Doktorandanställning (högskoleförordningen)

Anställningen ska vara på heltid. Om en doktorand vill det får anställningen avse arbete på deltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. I begränsad omfattning får doktoranden dock arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En anställning som doktorand ska gälla till viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som sägs ovan, om det finns särskilda skäl (t.ex. sjukdom, fackligt eller studerandefackligt arbete, föräldraledighet, tjänstgöring i totalförsvaret).

Amanuens (högskoleförordningen)

Anställning sker för högst ett år och tidsomfattningen får vara högst 50 procent. Bara den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst tre år.

Tidsbegränsad anställning enligt det s.k. postdoktoravtalet (centralt kollektivavtal)

Denna tidsbegränsade anställning som postdoktor avser en anställning om minst två år och högst tre år. Anställningen ska vara i en sammanhängande period och på heltid. Den som anställs som postdoktor ska huvudsakligen bedriva forskning men undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna upp till en femtedel av arbetstiden.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan när anställningsbeslutet fattas.

En anställning som postdoktor får förlängas om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, att utveckla sin självständighet som forskare. Den totala anställningstiden får högst vara tre år.

Anställningen kan även förlängas utöver tre år om det finns särskilda skäl som bland annat sjukdom, förtroendeuppdrag inom facklig organisation och klinisk tjänstgöring. Förlängning ska erbjudas den som under anställningen varit föräldraledig.

Specialiseringstjänstgöring för veterinär (lokalt kollektivavtal vid SLU)

Veterinär vid SLU som fullgör specialiseringstjänstgöring (V-ST) kan ges tidsbegränsad anställning.

Avtal om utlandskontrakt
och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA)

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med arbetstagaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation.

Anställning finansierad av Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), Horisont 2020

Anställning som forskare, postdoktor eller doktorand. Medlen till dessa anställningar beviljas ur EU:s ramprogram Horisont 2020, antingen som medel till enskild person och organisation eller till flera organisationer samtidigt.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen