Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU ska som universitet i världsklass och framsynt arbetsgivare bedriva högkvalitativ forskning, undervisning och miljöanalys med minsta möjliga miljöpåverkan.

Tjänsteresor och möten är en del av universitetets verksamhet och ett viktigt medel för att inleda och upprätthålla kontakter med omvärlden, nå ut med forskningsresultat och upprätta samarbeten. Resorna kräver dock resurser i form av tid och pengar. De kan också ha en negativ inverkan på miljö och klimat. Reseriktlinjerna gäller alla resor som görs på SLU:s bekostnad och omfattar både anställda och icke-anställda.

Det är varje medarbetares ansvar att följa riktlinjerna och chefernas ansvar att följa upp efterlevnaden. På detta sätt bidrar vi alla till att målet uppfylls och att SLU:s trovärdighet som ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper upprätthålls i enlighet med SLU:s övergripande strategi 2021 – 2025.

Det ska vara lätt att göra rätt

Syftet med riktlinjerna är att göra det enkelt för resenären att fatta beslut om hur tjänsteresor och möten ska bokas, samt att genomföra dessa. Resor ska genomföras säkert, kostnadseffektivt och med största möjliga hänsyn till arbetsmiljö, miljö och balansen mellan arbetsliv och privatliv. Innan en tjänsteresa bokas ska det övervägas om resan kan ersättas av ett digitalt möte, i enlighet med beslutstrappan i reseriktlinjerna

Boka om möjligt din resa senast 14 dagar i förväg för att erhålla SLU:s rabatter hos resebyrån. Inrikesresor företas huvudsakligen med tåg. Flyg kan undantagsvis övervägas om tidsvinsten blir mycket stor och avvägning mellan arbetstid, privatliv och arbetsmiljö har gjorts.

Råd och anvisningar vid tjänsteresor utomlands

Planerar du en tjänsteresa utomlands är det viktigt att ta del av de anvisningar kring säkerhet som finns i SLU:s Råd och anvisningar vid tjänsteresor utomlands. 

Fakta:

Ansvar

Varje prefekt/motsvarande ansvarar för att riktlinjerna efterlevs.

Mål

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Definitioner

Anställd: Alla tjänstekategorier samt personer som inte är anställda, till exempel personer med utbildningsbidrag, arvoderade, stipendiater etc., som reser på institutionens uppdrag.

Chef: Prefekter, föreståndare för centrumbildningar, avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen och de personer som en prefekt delegerat arbetsuppgifter till (förutsatt att uppgifterna även gäller ansvar för tjänsteresor).

Omfattning

Riktlinjerna gäller alla som reser för SLU:s räkning, både anställda och icke anställda och oavsett finansiering. Riktlinjerna är tvingande, utom i de fall det klart anges att undantag är tillåtna. För resor som görs inom fältverksamhet och liknande gäller delvis andra regler.

Alla SLU-medarbetare måste kunna motivera sina tjänsteresor. Möjliga alternativ ska alltid undersökas, till exempel att istället hålla en video- eller telefonkonferens.


Kontaktinformation

För frågor relaterade till din resa och bokningssystemet, kontakta slu@stureplans.se

För frågor kring din resefaktura, kontakta ekonomi@stureplans.se

För frågor kring miljö och klimatkompensation, kontakta miljo@slu.se

För utökad behörighet att boka resor åt andra, kontakta resor@slu.se

Om du behöver hjälp i bokningssystemet, se FAQ och manual i Stureplans Online under Tjänster.