Rådgivande organ

Senast ändrad: 03 april 2024

Rektors ledningsråd

Rådet är ett forum för att diskutera övergripande interna frågor, universitetsgemensamma strategier och framtidsfrågor. Det ska även ge rektor och dekanerna stöd i deras beslutsfattande. 

Biblioteksrådet (Bir)

Rådets uppgift är att avhandla strategiska frågor som rör universitetsbibliotekets verksamhet. I rådet ingår representanter från universitetsledningen, samtliga fakulteter, biblioteket och studenterna.

International Advisory Board (IAB)

International Advisory Board är en strategisk stödfunktion till rektor och
universitetsledningen. IAB ska vara rådgivande i strategiska frågor av
universitetsgemensam karaktär, bidra med ett internationellt perspektiv till SLU:s omvärldsbevakning och vara rådgivande i SLU:s kvalitetsarbete.

IAB består av ett antal utvalda ”kritiska vänner” med gedigen vetenskaplig bakgrund samt erfarenhet av ledning och strategisk utveckling inom universitetssektorn.

Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning (GSF)

Nämndens primära uppgift är att vara rådgivande och arbeta förebyggande i frågor som gäller god sed i forskning inom SLU. Nämnden fungerar även som kontaktorgan gentemot den statliga myndigheten Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof).

Rådet för forskarutbildning (Fur)

Fur ska vara ett gemensamt organ för universitetet och fakulteterna med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser att stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå.

Rådet för forskningsinfrastruktur (Fir)

Fir ska vara ett gemensamt organ för universitetet och fakulteterna med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor med målet att stödja, samordna, stimulera och utveckla SLU:s forskningsinfrastruktur.

Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar)

Fomar är samordningsorgan för SLU:s verksamhetsgren fortlöpande miljöanalys. Rådet är även beredande organ för rektor och SLU:s ledningsråd i policy- och utvecklingsfrågor som gäller denna verksamhetsgren.

Rådet för jämställdhet och lika villkor (JLV-rådet)

JLV-rådets uppgift är att föra strategiska diskussioner om det systematiska arbetet med jämställdhet och lika villkor, att planera, följa upp och utvärdera arbetet samt att lämna förslag till beslut till rektor inom området jämställdhet och lika villkor. 

Samverkansrådet (Sar)

Samverkansrådet är ett gemensamt organ för universitetet och fakulteterna med uppgift att utarbeta förslag till övergripande insatser för samverkan. Samverkansrådet ansvarar för att SLU har en strategi för samverkan och samordnar implementeringen av strategin.

Studiesociala rådet (Strå) och de studiesociala grupperna

Strå är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. Strås verksamhet är inriktad mot studenterna på grundnivå och avancerad nivå.

På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå.

Utbildningsnämnden (UN)

Utbildningsnämnden är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.