Rådgivande organ

Senast ändrad: 16 juni 2016

Rektors ledningsråd

Ledningsrådet har till uppgift att verka för kvalitet, relevans och samverkan i forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys vid SLU.

Rådet är också ett forum för att diskutera övergripande interna frågor, universitetsgemensamma strategier och framtidsfrågor. Det ska även ge rektor och dekanerna stöd i beslutsfattandet.

I ledningsrådet ingår 

  • rektor
  • prorektor
  • vicerektorerna för utbildning, Foma respektive samverkan
  • de fyra dekanerna
  • universitetsdirektören
  • kommunikationschefen 
  • ordföranden i Sluss.

Ledningsrådet har möte varannan måndag.

Utbildningsnämnden (UN)

Utbildningsnämnden är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Rådet för forskarutbildning (Fur)

Fur ska vara ett gemensamt organ för universitetet och fakulteterna med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser att stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå.

Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar)

Fomar är samordningsorgan för SLU:s verksamhetsgren fortlöpande miljöanalys. Rådet är även beredande organ för rektor och SLU:s ledningsråd i policy- och utvecklingsfrågor som gäller denna verksamhetsgren.

Studiesociala rådet (Strå) och de studiesociala grupperna

Strå är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. Strås verksamhet är inriktad mot studenterna på grundnivå och avancerad nivå.

På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå.

Forskarrådet (For)

Forskarrådet är ett forum för kollegial dialog mellan forskare och rektor kring strategiskt viktiga forskningsfrågor.

Rådet bistår även universitetets ledning med bedömning i specifika ärenden av särskild betydelse inför beslut av styrelsen eller rektor.

Biblioteksrådet (Bir)

Biblioteksrådet är ett gemensamt organ för universitetsledningen, fakulteterna och biblioteket.

Rådets uppgift är att avhandla strategiska frågor som rör universitetsbibliotekets verksamhet. I rådet ingår representanter från universitetsledningen, samtliga fakulteter, biblioteket och studenterna.

Försöksdjursrådet (Föd)

Försökdjursrådet är SLU:s djurskyddsorgan. Alla som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur måste inrätta ett djurskyddsorgan som ska övervaka verksamheten från djurskyddssynpunkt, och aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten. Försöksdjursrådet på SLU bildades 2014, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur. Rådet ska stärka djurskyddet på SLU.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se