Biblioteksrådet (Bir)

Senast ändrad: 23 augusti 2021

Biblioteksrådet är ett gemensamt organ för universitetsledningen, fakulteterna och biblioteket.

Biblioteksrådet har följande uppgifter:

 • Vara ett gemensamt organ för universitetsledningen, fakulteterna och biblioteket med uppgift att avhandla övergripande strategiska frågor rörande universitetsbibliotekets verksamhet.
 • Verka för en högklassig och resurseffektiv biblioteksservice inom hela universitetet.
 • Formulera och diskutera bibliotekets uppdrag inom SLU.
 • Ge synpunkter på förslag till beslutsunderlag till överbibliotekarien, rektor och fakultetsledningarna.
 • Lämna förslag till årlig fördelning av medel till biblioteket, både från gemensamma medel och från fakultetsnämnderna.
 • Löpande följa upp bibliotekets verksamhet och budget.

Sammansättning

Biblioteksrådet består av

 • prorektor (ordförande)
 • universitetsdirektören
 • från varje fakultet: en ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden, eller en vicedekan
 • en eller flera ledamöter utsedda av Sluss

Överbibliotekarien har närvaro- och yttranderätt.

Fakulteternas representanter utses av rektor efter förslag från dekanerna för tre år. De tillträder senast tre månader efter det att de nyvalda fakultetsnämnderna tillträtt.

Ledamöter 2021

Ordinarie

 • Karin Holmgren, prorektor, ordförande
 • Åsa Lankinen, LTV-fakulteten
 • Anders Kvarnheden, NJ-fakulteten
 • Anders Dahlberg, S-fakulteten
 • Dirk-Jan De Koning, VH-fakulteten

Studentrepresentant

 • Julia Lindh, vice ordförande Sluss

Suppleanter

 • Maria Wisselgren, LTV-fakulteten, för Åsa Lankinen
 • vakant, NJ-fakulteten, för Anders Kvarnheden
 • Christer Björkman, S-fakulteten, för Anders Dahlberg
 • Johanna Penell, VH-fakulteten, för Dirk-Jan De Koning

Övriga

 • Linda Vidlund, SLU-biblioteket
 • Kitte Dahrén, SLU-biblioteket, sekreterare i Bir