Interna styrande dokument

Senast ändrad: 04 juni 2024

Interna styrande dokument är dokument som beslutats av ett organ eller en befattningshavare vid SLU, som regel styrelsen, rektor, universitetsdirektören, en fakultetsnämnd eller en dekan.

På den här sidan publiceras endast ett urval interna styrande dokument, framförallt de med stor målgrupp. Om du behöver ett dokument som inte finns här söker du det i Public 360. Se till att du har Public 360-klienten installerad (finns i software centre).

Dokumenttyper

Det finns fem typer av interna styrande dokument:

  1. Strategi. Övergripande mål och hur de ska uppnås. Anger vad som ska prioriteras i kommande års verksamhet och ligger till grund för till exempel anslagsfördelning.

  2. Policy. SLU:s viljeinriktning/principer inom ett avgränsat område. Kan kompletteras med plan, regler och/eller rutiner.
     
  3. Plan. Konkreta åtgärder för att förverkliga strategi eller policy. Åtgärderna ska kunna följas upp.

  4. Regel. Externa/interna krav. Handlande som krävs för att omsätta en policy i praktiken. Ska-krav. Delegeringar, ansvar och befogenheter för organ och befattningshavare. Olika organs sammansättning, uppdrag och (om tillämpligt) mandatperioder. 

  5. Rutin. Beskriver hur vi utför en uppgift/handlägger ett ärende så att det görs på  ett rättssäkert sätt och på samma sätt över tid.

De olika typerna beskrivs närmare i reglerna för interna styrande dokument. Ett styrande dokument kan klassificeras som två områden. Många dokument är en kombination, till exempel policy+regel eller regel+rutin. Använd mellanrubriker i dokumentet för att tydliggöra vad som är vad.

Sakområden

Varje dokument tillhör ett eller flera av de 11 sakområdena nedan. Om dokumentet hör till flera sakområden publiceras det bara under den rubrik som anges först i dokumenthuvudet.

Dokumenten ligger i omvänd kronologisk ordning med det senaste beslutade först.

3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning

9. Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag

Länka till interna styrande dokument

Medarbetarwebben ska inte fungera som ett arkiv. Därför publiceras endast ett urval dokument på den här sidan, bland annat dokument som det finns behov av att länka till från flera webbsidor. Du som är webbpublicerare kan även länka direkt till objekt i Public 360. Användaren måste då vara inloggad på SLU:s nätverk för att kunna öppna dokumentet.

Om du saknar ett dokument på den här sidan, kontakta sidansvarig.

Söka interna styrande dokument i Public 360

För att göra det enklare att söka interna styrande dokument i Public 360 ska de förses med nyckelord. Instruktioner för detta hittar du under Länkar längst ned på denna sida.

Gällande dokument

Här publiceras en lista över gällande interna styrande dokument. Endast dokument som försetts med nyckelord enligt ovan är med på listan, som uppdateras 1-2 gånger per termin. 


Kontaktinformation

miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12