Miljöhandbok

Senast ändrad: 10 april 2024

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöledningsarbetet inom SLU:s verksamhet.

Alla dokument är samlade i det SharePoint-baserade dokumenthanteringssystemet Edda. Nedan hittar du en sammanställning över alla SLU-gemensamma dokument och verksamhetsspecifika rutiner och instruktioner, med länkar till Edda och SharePoint.

Verksamhetsrutiner - SLU-gemensamma

Rutiner syftar till att säkerställa att lagar och andra krav efterlevs, samt att förebygga och minska miljöpåverkan genom att beskriva det mest miljöeffektiva arbetssättet. Uppföljning av hur rutinerna efterlevs sker vid interna och externa revisioner. Då kan exempelvis revisorn gå ut i verksamheten och intervjua medarbetare för att se om de följer rutinerna.

SLU-gemensamma rutiner

Verksamhetsrutiner - lokala

Beskrivning av verksamheten, miljöpolicy och miljöaspektlista

Organisation och ansvar

För att en organisation ska uppfylla kraven enligt ISO 14001 måste de upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra sitt miljöledningssystem. I beskrivning av SLU:s verksamhet finns universitetets alla verksamheter beskrivna i korthet, både institutionerna inom våra fyra fakulteter och avdelningarna inom universitetsadministrationen. Detaljerad information om orter/platser, antal anställda och verksamhetsområden finns i "Förteckning över SLU:s verksamheter" i listan.

Miljöpolicy

Syftet med att ha en miljöpolicy är att uttrycka ledningens vilja och ambition att öka verksamhetens positiva och minska dess negativa miljöpåverkan. Utifrån miljöpolicyn fastställs miljömål. 

Miljöaspekter och värderingar

Syftet med en miljöaspektlista är att kartlägga vilka orsaker till miljöpåverkan, så kallade miljöaspekter, som finns inom verksamheten, hur stor dess påverkan är och i vilken utsträckning verksamheten har möjlighet att minska sin negativa och öka sin positiva miljöpåverkan. Alla orsaker till miljöpåverkan som finns inom verksamheten listas och värderas i miljöaspektlistan som omfattar både direkt och indirekt miljöpåverkan. Alla miljöaspekter följs upp var tredje år och de betydande miljöaspekterna följs upp varje år. Direkt miljöpåverkan kan till exempel vara utsläpp eller resursförbrukning och indirekt påverkan till exempel ökad kunskap hos beslutsfattare som leder till bättre beslut.

Miljömål och handlingsplan

Miljömålen syftar till att öka verksamhetens positiva och minska dess negativa påverkan. Till miljömålen ska handlingsplaner finnas. De syftar till att på ett konkret sätt redovisa hur målen ska nås och hur de ska följas upp.

Främst är det de betydande miljöaspekterna och verksamhetens miljöpolicy som ligger till grund för miljömålen. Miljömålen omfattar i första hand de betydande miljöaspekterna, men man kan även sätta mål för sådant som är lätt att åtgärda och sådant som är symboliskt viktiga för verksamheten och/eller intressenter. Miljömålen ska vara kvantifierbara och omfatta en bestämd tidsperiod.

Avvikelser och förbättringsförslag

Avvikelser och förbättringsförslag är viktiga för att kartlägga sådant som inte fungerar, eller som kan förbättras inom verksamheten för att uppfylla kravet om ständig förbättring i ISO 14001 och ISO 9001. Med avvikelser menas krav som inte är uppfyllda. Det kan vara olika typer av krav inom verksamheten, exempelvis gällande rutiner, mål och policy.

Avvikelser måste alltid behandlas och man ska se över rutinerna för att undvika liknande händelser i framtiden. Förbättringsförslag medför inga krav på åtgärder, men är viktiga för att uppfylla standardernas krav om ständig förbättring.

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i SLU:s ärendehanteringssystem IA (knapp nedan). Alla medarbetare och studenter kan bidra.

OBS! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Revisioner

Interna miljö- och kvalitetsrevisioner

Interna miljö- och kvalitetsrevisioner syftar till att kontrollera att lagar och andra krav efterlevs, samt att verksamheterna lever upp till kraven i standarden ISO 14001. Internrevision genomförs under en treårsperiod för samtliga av SLU:s verksamheter, med stickprov mot samtliga delkrav i standarderna ISO 14001/9001 och mot de rutiner SLU har tagit fram. 

Revision genomförs genom granskning av dokument, arbetsplatsbesök och intervjuer. Resultaten från revisionen dokumenteras i en revisionsrapport. Revisionerna utförs av godkända miljö-/kvalitetsrevisorer inom SLU. 

Externa miljö- och kvalitetsrevisioner

Externa miljö- och kvalitetsrevisioner genomförs av RISE, som är ett oberoende certifieringsorgan. Förutom att kontrollera att SLU:s miljöledningssystem lever upp till kraven i standarden ISO 14001/9001 och EMAS, kontrolleras också att vi följer miljölagstiftningen och andra relevanta krav. Liksom vid interna miljö- och kvalitetsrevisioner görs stickprov i verksamheterna. De externa revisionerna är ett viktigt stöd i arbetet med att upprätthålla och utveckla miljö- och kvalitetsarbetet inom SLU.

Redovisande dokument

Här finns en förteckning över vilka redovisande dokument som ska finnas och en länk till en arbetsplats/SharePoint där SLU:s redovisande dokument inom miljöledningsarbetet finns samlade, både de universitetsgemensamma och de som finns inom respektive fakultet och universitetsadministration. Intressentanalys och internrevisionsplanering ligger länkade direkt här under.

Redovisande dokument från och med 2021

 • Internrevisionsplanering (SLU-68)
 • Intressentanalys (SLU-301)
 • Redovisande dokument (SharePoint)
  • Externrevisionsprogram- och rapporter
  • Internrevisionsprogram- och rapporter
  • Lagefterlevnadskontroll (LEK)
  • Ledningens genomgång, protokoll
  • Riskbedömning
  • Utbildningsplan, kompetensbehov och genomförda utbildningar
  • Miljöärenden, årlig sammanställning
  • Övrigt

Redovisande dokument till och med 2020

Miljöledningssystem "Plan-Do-Check-Act"

Miljöledningssystemet beskrivs som en cirkel av ständiga förbättringar, där ledningen är central. SLU:s miljöledningssystem följer standarden ISO 14001 och är uppbyggt enligt illustrationen nedan.

Illustrativ bild "Plan Do Check Act"