Klimatfonden

Senast ändrad: 12 december 2018
Klimatfond_symbol 1120px.jpg

Har du en smart idé om hur SLU kan minska sin klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från SLU:s klimatfond och kanske få din idé förverkligad.

Från och med 2017 delas medel ur klimatfonden ut en gång per år. Detta kommer ske under höstterminen. Sista ansökningsdag 2018 kommer vara den 28:e september och utdelningen kommer ske under november.

För att ansöka fyller du i blanketten Ansökningsblankett klimatfond och mailar den till infra-miljo@slu.se.

Klimatfondens utformning och storlek

Varje flygresa belastas med en avgift i varje riktning och avgiften är lika stor för inrikes som för utrikes resor. I samband med att SLU fick en ny resebyrå (Egencia) 1/12 – 2016 är avgiftens storlek 120 kronor per resa oavsett placeringsort. En resa räknas från start till mål oavsett antal mellanlandningar. Administrationen sköts av SLUs resebyrå.

Exempel:
En flygresa från Arlanda till Malmö och returresa med flyg belastas med två avgifter. En flygresa från Arlanda till Malmö med tåg som returresa belastas med en avgift.

 

Medel i fonden

I anslutning till varje ny ansökningsomgång kommer uppgifter om hur stora medel som finns tillgängliga att redovisas på klimatfondens sida. Utifrån dessa medel är det upp till varje projektgrupp att bestämma hur mycket de vill ansöka om. Det finns med andra ord ingen maximi- eller minimigräns på hur stora medel som går att ansöka om.

Då det inte går att säga med säkerhet hur mycket medel som kommer finnas i fonden från gång till gång är det inte möjligt att ansöka om medel för fleråriga projekt och därmed binda upp kommande medel i klimatfonden.

Hittills har det funnits drygt 1 000 000 kr att ansöka om per år.

Kriterier för tilldelning

Beslut om att ge medel ur klimatfonden ska alltid vägas mot det uttalade syftet med fonden. Som beslutsunderlag ska följande kriterier utvärderas på varje projekt.

Projektet ska:

 • medföra positiv klimatpåverkan för SLU, i form av beräknad minskning av koldioxidekvivalenter.

Projektet ska gärna, men inte nödvändigtvis:

 • vara kopplat till något av SLU:s kärnverksamhet utbildning, forskning, samverkan och/eller FOMA
 • karaktäriseras av nyskapande och kreativitet
 • vara något som inte hade blivit genomfört om inte klimatfonden existerat
 • förstärka SLU:s varumärke och gärna vara väl synligt på våra campus eller på annat sätt visuellt
 • innebära en ekonomisk besparing
 • beröra många anställda och/eller studenter vid SLU
 • utföras i någon form av samfinansiering med interna och/eller externa partners

Vem beslutar om tilldelning?

Klimatfondens arbete genomförs av en styrgrupp. Styrgruppens arbetsuppgifter består av:

 • Att värdera inkomna förslag
 • Att en gång per år ge förslag till beslut om tilldelning av medel
 • Att ha löpande kontroll på hur stor fonden är
 • Att årligen rapportera klimatfonden med avseende på inkomna medel och hur de har använts samt utvärdera klimatfondens funktion efter 3 år
 • Att följa upp beviljade projekt och godkänna, eller underkänna, deras slutrapporter. Möjlighet att ta tillbaka medel som inte har använts enligt överenskommelse finns.
 • Att fungera som en samordnande grupp för frågor som rör underlättande åtgärder för klimatvänligare resor. T.ex. kan SLU tillsammans med nätverk vara en partner i att påverka tågplanering.

Styrgruppen lämnar förslag till beslut. Rektor fattar det slutgiltiga beslutet om hur medlen i klimatfonden ska fördelas.

Bakgrund

Rektor beslutade i juni 2014 att SLU skulle införa en klimatfond som en del i arbetet för miljömålen på tjänsteresor. Klimatfonden har en testperiod på tre år och kommer sedan att utvärderas för fortsatt utveckling.

Beviljade projekt

Projekt

Kontaktperson

År

Energikartläggning samt utbildning av anställda i Skara

Karin Wallin

2015

Towards sustainable lawns: searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus

Maria Ignatieva

2015

Utbildning i lågflödesanestesi samt TIVA (totalintravenös anestesi) med mål att minska Isoflurananvändningen på UDS

Birgitta Östlund-Wiberg

2015

Stimulera ökat resande med nattåg som alternativ till flyg, LTV-fakulteten

Eva Johansson

2015

Skype integration

Björn Lindell

2015

Solcellssystem och batterier vid försöktsfält på Bälinge mossar, institutionen för mark och miljö

Örjan Berglund

2016

Installation av kylare för elektronmikroskop på VH-fakulteten

Fredrik Södersten

2016

Principles for Responsible Management Educaion, institutionen för ekonomi

Cecilia Mark-Herbert

2016

Klimatkompensation genom återbeskogning av degraderade lågproduktiva tropiska skogar på Borneo. Skogens ekologi och skötsel, Umeå

Ulrik Ilstedt

2016

Cykel ersätter bil i resor till arbetet. Infrastrukturavdelningen, Alnarp

Mats Svensson

2016

Inköp av tjänstecyklar till Ulls hus. Infrastrukturavdelningen, Ultuna

Maisa Young/Karin Bäckman

2016

Inköp av plastkvarn till provflaskor, institutionen för vatten och miljö, Ultuna

Christian Demandt

2017

Inköp av eldriven fyrhjuling, institutionen för kliniska vetenskaper, Ultuna Elinora Johansson 2017
Inköp och installation av videokonferensutrustning, institutionerna för husdjurens miljö och hälsa samt mark och miljö, Skara Anders H Karlsson/ Karin Wallin 2017
Installation av solpaneler på två försöksytor i Västerbottens inland, institutionen för mark och miljö, Ultuna Linnea Hansson 2017
Ombyggnation av dubbelgarage till cykelgarage, Umeå certifikat/ skogsfakultetens kansli, Umeå Johanna Wallsten 2017
Investering i en elbil, institutionen för husdjurens utfodring och vård, Ultuna Johan Karlsson 2017
Konstruktion av tank i akvatiska laboratoriet, institutionen för husdjurens utfodring och vård, Ultuna Markus Langeland 2017
Projektet "Standardisering av AV-support på SLU", IT-avdelningen Björn Lindell 2017
Sidansvarig: infra-miljo@slu.se