Miljöpåverkan

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU:s verksamhet påverkar tillståndet i miljön direkt genom den resursanvändning och de utsläpp som den egna verksamheten bidrar med. Men vi kan också påverka indirekt genom utbildning, forskning och miljöanalys.

Redovisning

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) ska SLU arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Årligen ska SLU redovisa sitt miljöledningsarbete till Landsbygds- och infrastruktur­departementet och Naturvårdsverket.

Redovisningen ska bland annat innehålla följande:

  • direkt och indirekt miljöpåverkan
  • fastställd miljöpolicy
  • miljömål
  • handlingsplan med ansvarsfördelning och tidsramar
  • beslutade åtgärder
  • redovisning av resultatet
  • förslag till kontinuerliga förbättringar av miljöarbete.

Förutom dessa redovisningar lämnas uppgifter även in till Energimyndigheten, länsstyrelser, kommuner, med flera.

Indirekt miljöpåverkan

Den mest betydelsefulla inverkan som SLU har på miljön är den indirekta miljöpåverkan.

Den utbildning och forskning som bedrivs vid SLU ska bidra till en hållbar utveckling. Genom miljöledningssystemet är det miljörelaterade innehållet i utbildningen tydligt för SLU:s nuvarande och blivande studenter.

De studenter som utbildas vid SLU kan under lång tid påverka miljön positivt genom den kunskap och medvetenhet i miljöfrågor som universitetet kan förmedla.

Likaså kan den forskning och samverkan som bedrivs vid SLU under lång tid bidra till en hållbar utveckling.

Direkt miljöpåverkan

Landsbygds- och infrastruktur­departementet och Naturvårdsverket begär årligen en rapportering av den direkta miljpåverkan från alla myndigheter inklusive universitet och högskolor.

Den direkta miljöpåverkan indelas i:

  • tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning
  • energianvändning
  • miljökrav i upphandling

Till den direkta miljöpåverkan hör också användning av kemikalier, hantering av uppkommet avfall, miljöfrågor vid nybyggnation, med mera.